dinsdag 30 april 2013

A precious and precise end game

Prelude

Before presenting the end game I made yesterday, I show you a composition published many years ago. At the end of this article you will understand what the connection is between the two.

Voordat ik het eindspel laat zien dat ik gisteren gemaakt heb, laat ik een compositie zien die ik jaren geleden gepubliceerd heb. Aan het eind van dit artikel zal het duidelijk worden waarom beide verwant zijn.

I do not add much comments to this forcing. Please take notice of the key move of this composition, the surprising 1-23!!

Ik geef niet veel commentaar bij deze forcing. Maar let op de zet 1-23!! Deze verrassende zet is de sleutelzet voor de winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,22,26,28,34,40,47,49:B2,11,14,16,19,20,24,36."] 1. 34-29 24x33 2. 15x13 33-38 3. 49-43 38x49 4. 22-17 49x21 5. 26x6 16-21 6. 6-1 21-26 7. 1-23 14-20 8. 23-34 2-7 9. 34x1 26-31 10. 47-42 36-41 11. 42-37 41x23 12. 1x15 31-37 13. 15-47


The end game

The end game of the diagram below looks easy at first glance, but with the best defence of Black it appears that White has to play very precisely in order to reach the particular final.

Het eindspel van onderstaand diagram lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar bij de beste verdediging van zwart blijkt dat wit heel precies spelen moet om het bijzondere slot te bereiken.White plays 13-8. Two simple variants are both winning by 8-2 followed by 2-7.
Wit speelt 13-8. Twee eenvoudige varianten winnen beide door 8-2, gevolgd door 2-7.
- (23-29/22-28) 8-2 (22-28/23-29)2-7.
- (22-28) 8-2 (28-32) 2-7.

So it looks like it that 8-2 is the way to win in all variants, but that is not the case at all. After 13-8 (22-27) the only way to win is 8-3! All further White moves of the first Applet are the only way to win! However, it still is a rather easy variant, but only because Black plays (20-24)instead of (20-25).

Het lijkt er dus op dat 8-2 de winst is in alle varianten, maar dat is geenszins het geval. Na 13-8 (22-27) is 8-3! de enige winst. Alle volgende witte zetten van de eerste Applet zijn de enige manier om te winnen! Het is nochthans een vrij eenvoudige variant, maar alleen omdat zwart (20-24) speelt i.p.v. (20-25).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-24 3. 3-26 31-36 4. 26-42 24-30 5. 42-38 27-31 6. 38-42 30-35 7. 42x26 35-40 8. 39-34 40x29 9. 26-12


However, after 13-8 (22-27) 8-3 Black can also play (20-25!). It seems to be that White can win in the same way, but the variant below shows the difference.
Zwart kan echter na 13-8 (22-27) 8-3 ook (20-25!) spelen. Het lijkt erop dat wit dan op dezelfde wijze wint, maar onderstaande variant laat het verschil zien.

13-8 (22-27) 8-3 (20-25) 3-26 (31-36) 26-42 (27-32!) 42-15 (25-30) 15-20 (32-37!) =.

White has to play differently. So White plays 3-17. Right away we have a variant: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. So Black does not play (31-37), but (31-36). See and play the Applet. Please notice that after 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) White wins as shown by the first Applet of this end game. In addition there is a double opposition after (23-28, 36 x 27). That is why Black plays (27-32) in the Applet below.

Wit moet dus anders spelen. Zodoende speelt wit 3-17. Meteen dient zich al een variant aan: (31-37) 17-26 (27-31) 47-41! 26 x 5 (25-30) 39-33 (30-34) 33-28. Wit speelt dus geen (31-37), maar (31-36). Zie en speel de volgende Applet. Let erop dat wit na 3-17 (31-36) 17-33 (25-30) wint zoals de eerste Applet van dit eindspel laat zien. Er is ook nog een dubbele opposite na (23-28, 36 x 27). Daarom speelt zwart (27-32) in de onderstaande Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-17 31-36 3. 17-33 27-32 4. 33-28 32-38 5. 28x14 25-30 6. 39-33 38x29 7. 14-20 29-34 8. 20-25


A nice composition, with four interesting variants. However, there is a surprise! After 3-17 Black should not play (31-36?), but as the variant given below. A really outstanding false solution!

Een mooie compositie, met vier interessante varianten. Zwart heeft echter een verrassing in petto! Na 3-17 speelt zwart geen (31-36?), maar zoals de onderstaande variant aangeeft. Een werkelijk bijzondere schijn-oplossing!

8-3 (20-25)3-17 (25-30!) 17-12 (23-28) 12-26 (31-36) 26-31 (36-41!)=.

It seems obvious that White should not play 3-17, but 3-8 in order to prevent (25-30). However, after 3-8 (31-36) White cannot win!! This makes the false solution even more remarkable!

Het lijkt nogal duidelijk dat wit geen 3-17 moet spelen, maar 3-8 om daarmee (25-30) te verhinderen. Maar dan is (31-36) weer remise!! Dat maakt de schijn-oplossing nog opmerkelijker!

No way to win? Of course there is, otherwise I do not show the end game. The next Applet gives the first winning variant after 8-3 (20-25), with the same final as in a previous Applet, but reached otherwise. The climax of the composition is the last Applet, a very different win!

Onmogelijk om te winnen? Natuurlijk wel, anders laat ik het eindspel niet zien. De volgende Applet geeft de eerste winnende variant na 8-3 (20-25), met hetzelfde slot als een eerdere Aplet, maar op een andere manier bereikt. De climax van de compositie is de laatste Applet, een heel andere winst!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W8,39,47:B20,23,27,31."] 1. 8-3 20-25 2. 3-12 23-28 3. 12-26 31-36 4. 26-37 27-32 5. 37-46 32-38 6. 46x14 25-30 7. 39-33 38x29 8. 14-20 29-34 9. 20-25


Now is the time to show the main variant. If I may say so, it is such a variant where all the moves deserve an exclamation mark!

Nu zijn we aan de hoofdvariant toe. Als ik het zeggen mag, het is zo´n variant waar iedere zet een uitroepteken verdient!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,39,47:B20,22,23,31."] 1. 13-8 22-27 2. 8-3 20-25 3. 3-12 23-28 4. 12-26 31-36 5. 26-37 28-33 6. 39x28 25-30 7. 37-48 30-35 8. 48-34 27-31 9. 47-42 36-41 10. 42-37 41x23 11. 34x36 35-40 12. 36-22 40-45 13. 22-50


Of course there are two other simple thematic variants in the final. See below.

- (35-40, 36-41) 42-37, 45 x 36.
- (31-37, 36 x 27) and now of course not 34-18?, but 28-22.

Aan het slot zijn er natuurlijk nog twee scherpe variantjes. Zie boven.

Though I composed a number of more complex end games with more variants, for instance some of them participating in World Championships, I consider this end game as one of my favourites. Anyway, do not play the Applets automaticaly and have a look at the variants, otherwise you cannot fully understand the end game. Have fun!

Hoewel ik een aantal ingewikkelder eindspelen gecomponeerd heb met meer varianten, zoals bijvoorbeeld waarmee ik aan Wereldkampioenschappen heb meegedaan, beschouw ik dit eindspel als één van mijn favorieten. Hoe dan ook, speel de Applets niet automatisch af en bekijk de varianten, anders kan het eindspel niet echt begrepen worden. Veel plezier ermee!

woensdag 17 april 2013

Een mooi NK

Het Nederlands Kampioenschap Dammen 2013 is gehouden in Steenwijk. Het werd georganiseerd door de Stichting Aanzet onder voorzitterschap van Ijsbrand Haven. Veel tijd voor de voorbereiding had men niet. Het moest heel snel en daarom schrijft men Aanzet als één woord. Het toernooi werd een groot succes.
De wedstrijdleiding was in de ervaren handen van Evert Davelaar.

Ron Heusdens behoorde zoals gewoonlijk weer tot de smaakmakers van het toernooi. Zijn winst tegen Wouter Sipma kwam tot stand na een sterke partij die Ron afsloot met een forcing. Als ware het een composite, het was de enige manier om te winnen en na 33-28! had zwart geen enkele kans meer de nederlaag te ontkomen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W15,25,27,30,32,33,36,37,48,50:B4,9,12,13,14,16,17,19,26,45."] 1. 33-28 17-21 2. 27-22 12-18 3. 15-10 18x38 4. 10-5 38-42 5. 37-31 26x37 6. 28-23 19x28 7. 5x46 42-47 8. 46-10 4x15 9. 30-24 47x20 10. 25x3


Over smaakmakers gesproken: Auke Scholma behoort daar ook toe. Echter, hij moest vanwege gezonheidsproblemen binnen de familie steeds weer ongeveer 1,5 uur naar huis rijden en de volgende ochtend weer terug. Hij was tot en met de tiende ronde bovenin de ranglijst te vinden.
De partij uit die tiende ronde was tegen Wouter Sipma. Auke had berekend dat wit vanuit de stand die hieronder als Applet wordt weergegeven, vastloopt als Sipma hier 43-39 of 49-44 speelt. Tenminste als wit niets bijzonders doet. Zo ging het ook en dat laat de Applet ook zien. Wit had hier 40-34 moeten spelen.
Maar voor de liefhebbers van vreemde combinaties geef ik eerst de volgende varianten. Er blijkt uit hoe moeilijk het is alles te berekenen.
49-44 (8-12) 28-22 (14-20 A, 23-28, 28 x 48, 48 x 50).
A (9-13) 44-39 (15-20) 39-34 (6-11) 32-28 (23 x 21 B) 34 x 23 (19 x 48) 30 x 6 (18 x 27) 37-31 (26 x 37) 40-34 (48 x 30) 35 x 15.
B (23 x 41) 34 x 23 (19 x 48) 30 x 6 (20 -24) 22 x 13 (14-20) 25 x 14 (3-8) 13 x 2 (41-46) 48 x 36.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,27,28,30,32,33,35,37,38,40,43,45,49:B3,6,8,9,14,15,16,18,19,23,24,26,29."] 1. 43-39 9-13 2. 39-34 15-20 3. 49-43 8-12 4. 43-39 6-11 5. 28-22 12-17 6. 33-28 17-21 7. 37-31 26x37 8. 32x41 21x43 9. 39x48 23x32 10. 34x12 11-17 11. 12x21 16x18


Zo won Auke dus. Een mooie overwinning. Maar er is helaas een smetje. In de stand van de volgende Applet speelde Auke (6-11). Dat was minder geslaagd, want Sipma had nu remise kunnen maken met met 27-22!, maar hij miste die kans.
Zwart had zijn mooie spel beter kunnen bekronen met (3-9). Na 28-22 (6-11) 33-28 (12-17) 39-33 (17-21) loopt wit weer vast.
De Applet laat nog een andere spelgang zien, een wanhoopspoging van wit, met een spectaculaire weerlegging.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,39,40,45:B3,6,12,13,14,16,18,19,20,23,24,26,29."] 1... 3-9 2. 28-22 6-11 3. 32-28 23x41 4. 34x23 19x17 5. 30x10 18-23 6. 25x3 23-29 7. 33x24 16-21 8. 27x9 41-47 9. 3x21 47x16


Voordat het toernooi begon waren Alexander Baljakin en Pim Meurs als favorieten aangemerkt. Mede omdat Roel Boomstra tijdelijk niet in zijn beste vorm stak. Pim en Alexander troffen elkaar reeds in de eerste ronde. Zij bereikten de stand van onderstaande Applet. Pim had wat voordeel in de partij kunnen bereiken, maar veel was het niet en het was zelfs nog de vraag of een plus-remise bereikt zou worden. De aangewezen weg voor Alexander om remise te maken was 22-17 (41-46) 39-34 (46-23) 34-30 (14-19) 40-34, 35 x 44, 25-20.
Maar Alexander kwam op het ogelukkige idee 22-18? te spelen. Dan gaat het bovenstaande niet meer. Zie 22-18 (41-46) 39-34 (46-23!) 34-30 (23 x 1) 30 x 10 (6-11, 1 x 5). Toch zat er nog een (min) remise in. Na 39-33, 17-12 redt wit het nog net omdat (46-23) op slag remise is door 12-8, 16-11 en 8-3. Alexander Baljakin speelde echter 40-34?? en Pim wist daar wel raad mee, zodat de eerste sensatie van het toernooi een feit werd. Zie de Applet. Zwart is niet van drie dammen af te houden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,22,25,35,39,40:B6,14,24,29,41."] 1. 22-18 41-46 2. 40-34 29x40 3. 35x44 24-29 4. 39-33 29x38 5. 18-12 46-23 6. 12-8 38-42 7. 16-11 6x17 8. 8-2 42-47 9. 2-16 23-37 10. 44-40 37-46 11. 16-7 17-21


Maar toen kwam Alexander op gang en hoe! Hij won in totaal 7 maal, verloor niet meer en bij de drie remises was er ook nog één met een plus! Een sterk voorbeeld was de partij tegen Anton van Berkel. In de stand van de Applet met ieder nog 11 stukken staat Alexander reeds gewonnen! De doodsteek kwam negen zetten later met 38-32!, 42 x 33. Anton koos ervoor een stuk te offeren omdat wit anders niet van dam te houden is. Maar ook dat bracht geen redding. Alexander Baljakin in topvorm!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,33,37,38,39,42,44,47,48,49:B1,2,3,4,12,15,17,18,22,23,27."] 1. 48-43 2-8 2. 24-20 15x24 3. 33-29 23x34 4. 39x19 3-9 5. 19-14 9x20 6. 25x14 18-23 7. 44-39 1-7 8. 39-34 8-13 9. 38-32 27x38 10. 42x33 13-19 11. 33-29 19x10 12. 29x27 10-14 13. 37-32 14-19 14. 43-38 17-22 15. 27x18 12x23 16. 38-33 19-24 17. 49-44


Pim speelde een uitstekend toernooi en kwam ondanks de geweldige score van Alexander zelfs weer op gelijke hoogte met hem in de tiende ronde dankzij een bliksem-overwinning op Ron Heusdens. Pim had zwart. De combinatie is al flink wat zetten, maar men realisere zich dat er verder gerekend moet worden om te besluiten deze te nemen. Om vast te stellen dat er een stuk mee gewonnen wordt moet 12 zetten diep gerekend worden! Met ook nog twee verschillende mogelijkheden voor wit de dam af te nemen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,27,28,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,45,47,48,49,50:B2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,16,19,20,21,24,25,26."] 1. 49-43 24-29 2. 33x13 9x29 3. 34x23 26-31 4. 37x17 11x44 5. 40x49 25-30 6. 35x15 4-9 7. 15x13 8x46 8. 43-39 46-19 9. 39-34 19-13 10. 27-21 16x27 11. 34-30 13x35 12. 45-40 35x44 13. 50x39


Het was dus heel spannend in de laatste ronde. Hein Meijer hield Pim op remise. Maar Alexander hield niet op met winnen, hoewel het er tot ver in de partij niet naar uitzag. In de stand van de Applet speelde zijn tegenstander Jochem Zwerik wellicht in tijdnood de ongelukkige zet 44-39?? Na 44-40 of 48-43 is het niet moeilijk om remise te maken. Alexander werd zo ongeveer gedwongen om te winnen, want niet alleen het zeer voor de hand liggende (24-29) wint, maar zelfs ook (8-13). Wit had het zwart daarna nog een beetje moeilijker kunnen maken, maar het is echt in alle varianten gewonnen en Alexander had dat ook niet meer verspeeld.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W26,27,32,44,48,49:B8,16,17,21,24,30."] 1. 44-39 24-29 2. 49-44 8-13 3. 48-42 13-18 4. 42-37


Hoe dan ook, Alexander en Pim hebben zich geplaatst voor het aanstaande WK. Bovendien is Roel Boomstra gekozen voor de de sponsor-plaats. Nederland is dus uitstekend vertegenwoordigd!

dinsdag 9 april 2013

Better than World Championship compositions?

This article contains two compositions with very high scores of the third Personal World Championship Problems (PWCP III) as well as two new compositions not published before and not competing in any tournament. The World Championship compositions are compared with the new ones by discussing a number of aspects so that the reader can judge himself about the different qualities of the four compositions.

Dit artikel laat twee composities zien die een heel hoge score behaald hebben bij het derde Persoonlijke Wereldkampioenschap Problematiek (PWCP III) alsmede twee nieuwe composities die niet eerder gepubliceerd zijn en niet aan toernooien meedoen. De composities van het Wereldkampioenschap worden vergeleken met de nieuwe waarbij een aantal aspecten aan de orde komen zodat de lezer zelf kan oordelen over de verschillende kwaliteiten van de vier composities.

The first Applet shows the composition of M. Tsvetov that in Category C (free theme)reached a very high ranking (second place of 42 competing compositions).
De eerste Applet laat de compositie zien van M.Tsvetov die in categorie C (thema vrij) een zeer hoge score haalde (tweede plaats in een veld van 42 composities).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,11,21,23,29,41,43,47:B1,8,12,18,32,34,35,37,40."] 1. 11-7 37x46 2. 47-41 46x37 3. 21-17 12x21 4. 23x3 34x23 5. 3x48 1x12 6. 6-1


A very nice final is reached now, deserving a high ranking. After (40-45) there are two thematic variants given below:

- (40-45) 1 x 40 (35 x 44) 43-38 (32 x 43) 48 x 50.
- (40-45) 1 x 40 (45 x 34) 43-38 (32 x 43) 48 x 25 (35-40) 25-39 (40-45) 39-50.
However, the best thing is the third thematic variant as the next Applet shows.

Een heel mooi slot is nu bereikt, dat een hoge klassering rechtvaardigt. Na (40-45) twee scherpe varianten, zie boven. Maar de climax is dat er nog een scherpe variant in zit zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK1,43,K48:B12,32,35,40."] 1... 32-38 2. 1x47 40-45 3. 43-38 35-40 4. 48-39 45-50 5. 39-44 50x42 6. 47x45


Of course it is not easy to add a combination to this nice final. The jury wil have taken that into account. Anyway, the result is not impressive. The intial position is not very aesthitic and shows a minority of White, a so called unfinished composition. The moves before the end game appears are not very interesting. Let us compare the prize winning composition of Tsvetov with a new composition of Alexander Moisejev that he has sent to me recently.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om een combinatie toe te voegen aan dit mooie slot. De jury zal daar rekening mee hebben gehouden. Hoe dan ook, het resultaat is niet indrukwekkend. De aanvangsstand is niet erg esthetisch en wit heeft een stuk minder, wat een componist graag anders ziet. Het probleem is niet af, men zou er graag nog een mooi offer aan toevoegen. De zetten voordat het eindspel is bereikt zijn niet erg interessant. Laten wij de prijs-winnende compositie van Tsvetov vergelijken met een nieuwe compositie van Alexander Moisejev die hij mij kortgeleden toestuurde.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,24,28,38,43,44,47:B8,13,17,19,30,31,35."] 1. 28-22 17x28 2. 16-11 31-37 3. 11-7 35-40 4. 44x35 13-18 5. 24x33 37-42 6. 35x24 8-12 7. 7x18 42-48 8. 33-28 48x42 9. 47x38


The initial position looks far better. It invites having a closer look at the possible moves at both sides. As first move 43-39, with the threat 28-23, looks very good, but Black replies with (19-23!, 8-12, 12 x 3) and White cannot win. The moves before the final are interesting, because Black defends himself with surprising moves. At the end there are two thematic variants. When Black plays (42-48) directly White wins by 2 (13) 29! (35) 30, 38. The Applet shows the main variant with (8-12, 42-48), a remarkable one against six!

De aanvangstand ziet er veel beter uit. De stand nodigt uit om naar de mogelijke zetten van beide partijen te kijken. Als eerste zet lijkt 43-39 vanwege de dreiging 28-23 heel sterk, maar zwart houdt stand met (19-23!, 8-12, 12 x 3). De zetten voordat het slot wordt bereikt zijn interessant, omdat zwart zich verdedigt met verrassende zetten. Aan het eind zijn er twee scherpe varianten. Als zwart direct (42-48) speelt dan wint wit door 2 (13) 29! (35) 30, 38. De Applet laat de hoofdvariant zien met (8-12, 42-48), een opmerkelijke één tegen zes!

The Tsvetov composition ends with three nice thematic variants, the second thematic variant of the composition of Moisejev is a bit plain. However, each of the three of Tsvetov is well known, combining them is the achievement. The main variant of Moisejev is fully original. Moisejev scores better concerning most of the other aspects in my view. Up to you as reader of this article which one you prefer.

De compositie van Tsvetov kent aan het slot drie mooie scherpe varianten, de tweede variant van de compositie van Moisejev is een beetje te gewoon. Echter, elke van de drie van Tsvetov is bekend, ze te combineren is de prestatie. De hoofdvariant bij Moisejev is volledig origineel. Voorts scoort Moisejev beter wat de meeste andere aspecten betreft volgens mij. Het is aan de lezer van dit artikel welke composite zijn voorkeur heeft.

We go to a higher level now. Vladimir Matus is by far the most successful draughts composer concerning championships and other tournaments ever. He also won this PWCP III very convincingly. Below we present the composition with the highest score of all the many compositions of all the four categories. It is the compostion of Vladimir Matus of Category D, the second place for this category was also for Matus! We play the Applet till the final of one of the two main variants is reached.

Wij schroeven het niveau nog wat op. Vladimir Matus is veruit de meest succesvolle damcomponist ooit wat betreft kampioenschappen en andere tournooien. Hij won deze PWCP III ook heel overtuigend. Hieronder de compositie met de hoogste score van al de vele ingezonden composties van alle vier de categorien. Het is de compositie van Vladimir Matus van Categorie D, de tweede plaats van deze categorie was overigens ook voor Matus! Wij spelen de Applet totdat het slot van één van de twee hoofdvarianten is bereikt.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 20x9 5. 7-2 16x7 6. 2x15


Three simple variants now. Drie eenvoudige varianten.
-(33-47) 6-33 (47 x 24) 15 x 45.
-(33-47) 6-33 (47 x 29) 15 x 33 (40-45) 33-50.
-(33-50) 15-33, 6 x 35.

Obviously this is only the start. In the case of Matus you can expect much more. Dit is natuurlijk slechts het begin. Bij Matus kan je veel meer verwachten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,7,11,19,38,39,41:B10,16,20,27,28,29,36,40."] 1. 6-1 36x47 2. 39-33 28x39 3. 1-6 47x33 4. 19-14 10x19 5. 7-1 16x7 6. 1x21


- (50) 21-17, 35 (33) 30 (33-38) 48.
- (50) 21-17, 35 (34) 44.
- (45) 50 (33) 6 (50) 21-17.
- (47 or 42) 38, 35 (33) 30 (33-38) 48
- (47 or 42) 38, 35 (34) 44.
So we have in total eight thematic variants!! Thematic variants was the theme of this Category. However, in this case very much the same. Anyway, the jury was impressed. As with the one of Tsvetov we also se a White minority in the initial position. The initial position of Matus does not look good either and the first moves are not very interesting as well. The highlight is of course the move 19-14!!

We zien dus acht scherpe varianten!! Dat was ook het thema van deze categorie. Maar in dit geval wel veel van hetzelfde. Hoe dan ook, de jury was onder de indruk. Zoals bij Tsvetov zien wij ook hier een aanvangsstand met een witte te weinig. De stand van Matus ziet er nog slechter uit en de eerste zetten zijn ook niet erg interessant. De prachtige zet 19-14!! is natuurlijk een vondst.

In order to compete with the composition of the World Champion we need something much different. For this we present a composition by Alexander Moisejev in cooperation with E. Sklyar from Israel. I arranged it a bit, with agreement of the authors. This time it is not the number of thematic variants that counts, but the very fine way the climax is reached. Judge yourself.

Om te wedijveren met de compositie van de Wereldkampioen hebben is een heel ander soort compositie nodig. Daarvoor tonen wij een compositie van Alexander Moisejev in samenwerking met E. Sklyar uit Israel. Ik heb het wat aangepast, met instemming van de auters. Deze keer is het niet het aantal scherpe varianten dat telt, maar de heel subtiele manier waarop de climax wordt bereikt. Oordeel zelf.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,31,36,37,40,43,44,45,47:B8,9,21,22,23,26,28,32,35."] 1. 31-27 22x42 2. 47x16 28-32 3. 16-11 23-28 4. 11-6 28-33 5. 6-1 33-38


It seems that Black has forced the draw, because after 1-29, 44-39, 29 x 19 Black is just in time with (26-31!). The same goes for 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). However, the next two Applets show how to win.

Het lijkt erop dat zwart de remise geforceerd heeft. Immers na 1-29, 44-39, 29 x 19 is zwart nog net op tijd met (26-31). Dat geldt ook voor 44-39, 45-40, 1-12 (49 x 19), 12 x 37 (26-31!). Maar de volgende twee Applets laten zien hoe wit wint.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x13 4. 12x27 13x31 5. 36x27


And finally. En nu tot slot.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,24,36,40,43,44,45:B8,9,26,32,35,38."] 1. 44-39 35x33 2. 45-40 38x49 3. 1-12 49x19 4. 12x39 32-37 5. 39-28 37-42 6. 28-37 42x31 7. 36x27


Opinion
Vladimir Matus was right of course with selecting his compositions for Category D as well as for the other categories. He knows very well what kind of compositions get high points from a jury, in particular when most of the jury members are from East Europe. This is the way to become World Champion. However, these kind of compositions with the main goal to get as many thematic variants as possible is not everyone´s taste. The compositon of Moisejev as well as the one together with Sklyar show active play from both colours and a nice and original climax. The initial position, forcings, combination, the defense of Black and the surprise at the end are all in harmony.
In many compositions competing in Championships the interesting part is only at the end after a number of rather boring moves without any active role of Black. If it was not a championship, publishing only the end would be better for the public.
I will give you an example. We take the idea of Tsvetov and reach the beautiful multi-thematic position in another way. Of course it could not participate at the same competition, but it is a nicer way to reach the thematic variants with a better looking initial position. It is simply a nicer presentation.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,39,43,K48:B12,23,29,30,32."] 1. 11-6 30-35 2. 39-34 29x40 3. 6-1 32-38 4. 1x47 40-45 5. 43-38 35-40 6. 48-39 45-50 7. 39-44 50x42 8. 47x45


Anyway, I hope this article will bring something you like, whatever your taste is.

Mening
Vladimir Matus had natuurlijk helemaal gelijk met zijn keuzes voor deelname aan Categorie D en die voor de andere klassen. Hij weet heel goed waar composities aan moeten voldoen willen ze veel punten krijgen van een jury, vooral als de meeste juryleden uit Oost Europa komen. Dat is de manier om Wereldkampioen te worden. Echter, dit soort composities waarbij het hoogste doel is om zoveel mogelijk thematische varianten te krijgen voldoet niet aan de smaak van iedereen. De compositie van Moisejev evenals die samen met Sklyar laten actief spel van beide kleuren zien met een mooie en verrassende climax. Aanvangsstand, forcing, combinatie, de verdediging van zwart en de verrassing aan het eind vormen een harmonisch geheel.
Veel compositions die meedoen aan wedstrijden zijn alleen aan het eind interessant na een serie van nogal vervelende zetten zonder enige actieve inbreng van zwart. Als het niet om een wedstrijd gaat, zou slechts het eind publiceren beter voor het publiek zijn.
Ik geef een voorbeeld hierboven. We nemen het idee van Tsvetov en bereiken de multi-scherpe positie op een andere manier. Natuurlijk zou het zo niet hebben kunnen meedoen met hetzelfde concours, maar het is een aantrekkelijker manier om de scherpe varianten te bereiken vanuit een prettiger aanvangsstand. Het is eenvoudig een aangenamer presentatie.
Hoe dan ook, ik hoop dat dit artikel iets laat zien wat je kunt waarderen, welke voorkeur je ook hebt.