dinsdag 2 juli 2019

One initial position at this Blog, but with a lot of surprises. Één beginstand in deze Blog, maar met veel verrassingen

We start with how to win the from the initial position. White has one Man more. Wij beginnen met eerst te laten zien hoe er gewonnen kan worden vanaf de beginstand. Wit heeft een stuk meer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 18-13 9x18 3. 19-14 32x43 4. 49x38 37-42 5. 14-9 42x33 6. 9-3 8-13 7. 3-25 33-38 8. 25-48 13-19 9. 48-42 38-43 10. 42-48 *


A simple way to win, however Black has a big surprise with 4. (18-22!!).
Een eenvoudige winst, maar zwart heeft een daverende verrassing met 4. (18-22!!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 18-13 9x18 3. 19-14 32x43 4. 49x38 18-22 5. 27x18 37-42 6. 14-9 42x33 7. 9-3 8-13 8. 18x9 33-39 *


So White has to find another way to win. Wit moet dus een andere manier vinden om te winnen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 19-13 8x19 3. 18-12 32x43 4. 49x38 37-42 5. 12-8 42x33 6. 8-3 9-13 7. 3-25 33-38 8. 27-22 19-24 9. 22-17 24-29 10. 17-12 13-18 11. 12x34 38-43 *


This is the prove that White cannot win with playing 1. 24-19. The way to win starts with a brilliant sacrifice! Black has to respond with also a sacrifice, because otherwise Black goes too fast to promotion.

Dit is het bewijs dat wit niet kan winnen met 1. 24-19. De winst begint met een briljant offer! Zwart moet dan antwoorden met ook een offer, omdat wit anders te snel op dam komt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 27-22 28x17 2. 24-19 17-22 3. 18x27 37-42 4. 27-22 42x33 *


From here we go to the four final thematic variants. The first two lead to a classic catch position.
Vanaf hier gaan we naar de vier scherpe varianten. De eerste twee eindigen op een klassieke vangstelling.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 33-38 2. 19-13 8x19 3. 18-12 16-21 4. 12-8 19-23 5. 8-2 21-26 6. 2-16 38-42 7. 47x38 26-31 8. 16-32 31-37 9. 32x3 37-41 10. 3-26 41-47 11. 26-42 47-36 12. 42-31 36x43 13. 49x38 *


The next one needs one more move. De volgende heeft een zet meer nodig.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 16-21 2. 18-13 9x18 3. 19-14 21-27 4. 14-10 33-38 5. 10-5 27-31 6. 5-10 31-36 7. 10-15 38-42 8. 47x38 8-13 9. 15-10 13-19 10. 10x12 36-41 11. 12-26 41-47 12. 26-42 47-36 13. 42-31 36x43 14. 49x38 *


To conclude two variants with a more unusual finish. The sacrifice of the White King at the end is a nice climax.

Tot besluit twee varianten met een wat ongebruikelijker slot. Het offer van de witte dam aan het eind is een mooie climax.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 16-21 2. 18-13 9x18 3. 19-14 21-27 4. 14-10 18-23 5. 10-4 27-32 6. 4-10 23-28 7. 10-15 32-38 8. 15-10 28-32 9. 10x37 33-39 10. 37-48 38-43 11. 49x38 39-44 12. 48-39 44x42 13. 47x38 8-13 14. 38-33 13-18 15. 33-28 *


The final variant is shown as part of the complete composition.
De laatste variant wordt getoond als onderdeel van de complete compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 27-22 28x17 2. 24-19 17-22 3. 18x27 37-42 4. 27-22 42x33 5. 22-18 33-38 6. 19-13 8x19 7. 18-12 19-23 8. 12-7 16-21 9. 7-2 21-27 10. 2-16 27-32 11. 16-7 23-28 12. 7-11 28-33 13. 11x39 32-37 14. 39-48 38-42 15. 47x38 37-41 16. 48-37 41x43 17. 49x38 9-14 18. 38-33 14-20 19. 33-29 20-25 20. 29-24 25-30 21. 24x35 *


Twenty-one moves! Éen en twintig zetten!woensdag 12 juni 2019

Introductions followed by 4 x 4 endgames. Introducties gevolgd door 4 x 4 eindspelen.

This article contains a number of miniatures resulting at outstanding 4 x 4 endgames, with thematic variants and surprising false solutions. The readers will be familiar with it. Every move of White is the only way to win or when it is a false solution all the Black moves are the only ones to reach a draw.

Dit artikel brengt een aantal miniaturen die resulteren in buitengewone 4 x 4 eindspelen, met scherpe varianten en verrassende schijn-oplossingen. De lezers zullen er vertrouwd mee zijn. Elke zet van wit is de enige die wint of als het een schijnoplossing is dan zijn alle zwarte zetten de enige waarmee remise te bereiken is.

However, the first one of this article does not have such a false solution. Enough to know that 24-20 does not win. The composition has two thematic variants.
Echter, de eerste van dit artikel heeft niet zo een schijnoplossing. Het volstaat met te weten dat 24-20 niet wint. De compositie heeft twee scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,27,28,32,37:B1,2,10,12,13,17"] 1. 24-19 13x24 2. 23-18 12x23 3. 28x30 1-7 4. 32-28 10-14 5. 30-24 2-8 6. 27-22 14-20 7. 22x13 20x29 8. 13-8 29-34 9. 8-2 34-39 10. 2-30 39-44 11. 30-39 44x22 12. 37-32 *


The other variant is much longer and totally different. De andere variant is veel langer en heel anders.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,27,28,32,37:B1,2,10,12,13,17"] 1. 24-19 13x24 2. 23-18 12x23 3. 28x30 10-14 4. 30-24 2-8 5. 27-22 17x28 6. 32x23 1-7 7. 23-18 8-12 8. 18-13 7-11 9. 37-31 11-16 10. 31-26 14-19 11. 24-20 19x8 12. 20-14 8-13 13. 14-10 13-19 14. 10-5 19-24 15. 5-23 12-17 16. 23-1 17-22 17. 26-21 16x27 18. 1-6 24-30 19. 6x25 27-32 20. 25-20 32-37 21. 20-47 *


The next one has a surprising capture to 26!! instead of to 6 and three fully thematic variants. De volgende heeft een verrassende slag naar 26!!i.p.v.naar 6 en drie volkomen scherpe varanten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The second variant starts with, de tweede variant begint met, 44-39 (7-12) 23-19 (12-18).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x7 16. 1x36 *


The third variant is a bit shorter. De derde variant is wat korter.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *


Finally an endgame without an introduction of a miniature. The first variant has to be played very precisely, otherwise the Black King would escape, but the second variant is far more beautiful.
Tot slot een eindspel zonder een inleiding met een miniatuur. De eeste variant moet heel precies gespeeld worden, anders zou de zwarte dam ontsnappen, maar de tweede variant is veel mooier.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,30,31,43,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 43-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The second variant shows an original way to reach a classical finish. De tweede variant laat een originele manier zien om een klassiek slot te bereiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,30,31,43,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 43-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


maandag 3 juni 2019

Computer Draughts Tournament 2019

At Amersfoort The Netherlands a computer tounament was organized at May 19 2019, both for chess as for draughts. The idea for this combination came from Jan Krabbenbos, who also contributed to the organization of this event. This article is restricted to draughts. As usual Leo Nagels organized this computer draughts event. Unfortunately I could not be present and not be the referee because I was in Thailand at that time. My only contribution was the preparation of the playing schedule. A computer draughts tournament not only needs a scheme of who plays at every round, but also who has to move to another place with his computer,etc. and who can stay. Leo and I discussed it and we agreed about the schedule for the 56 games! This article shows a number of games including all the computer programs present,each with at least one winning game! Te Amersfoort werd een computer toernooi georganiseerd op 19 mei 2019, zowel voor schaken als voor dammen. Het idee voor deze combinatie kwam van Jan Krabbenbos, die ook bijdroeg aan de organisatie van dit evenement. Dit artikel beperkt zich tot dammen. Zoals gebruikelijk organiseerde Leo Nagels dit computer-dam toernooi. Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn en niet de scheidsrechter zijn omdat ik op dat moment in Thailand was. Mijn enige bijdrage was het uitwerken van het speel rooster. Een computer dam toernooi heeft niet alleen nodig voor wie op welk moment speelt bij elke ronde, maar ook wie verhuizen moet naar een andere plaats met zijn computer etc. en wie er kan blijven zitten. Leo en ik bespraken dit en wij werden het eens over het schema van de 56 partijen! This article shows a number of games including all the computer programs present,each with at least one winning game! Dit artikel laat een aantal partijen zien waarbij alle programma´s aan de beurt komen, alle met minstens één winst-partij! At first the list of the programs and the authors /operators. Eerst de lijst van de programma´s en de auteurs/operaters. Program, Auteur/operator, Score Sjende Blyn, Jelle Wiersma, 23 Mobi Dam, Harm Jetten, 20 TD King, Ton Tillemans, 19 GWD, Gijsbert Wiesenecker, 17 Flits, Klaas Bor, 16 Tornado, Frank Mesander, 12 Slagzet.com, Maurits Bytebliss, 3 Cerberus, Leo Nagels, 2 The Applets do not start at the first move of the game, but with the first wrong move, in most of the cases also enough for the victory of the opponent! Human players very often miss a winning opportunity halfway at the game, but even more at the endgame phase! The first Applet starts with 49-44? The first variant is,de eerste variant is: 49-44 (21-27) 32 x 21 (17 x 26) 39-34 (14-20) 25 x 5 (3-8) 5 x 23 (18 x 49) 50-44 (49 x 40) 35 x 44 (12-18). This is a draw probably. Dit is waarschijnlijk remise. That is why Black plays 3. (12-17!!). Daarom speelt zwart 3.(12-17!!) The Applet gives the right winning variant. The killing move is 22. (15-20!!). De Applets beginnen niet op de eerste zet van de partij, maar op de eerste slechte zet, in de meeste gevallen genoeg voor de zege van de tegenstander! De menselijke spelers missen vaak een winnende mogelijkheid halfweg de partij, maar nog meer in de eindspel fase! De eerste Applet begint met 49-44? De doodsteek is 22. (15-20!!). GWD- Moby Dam
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,28,30,32,33,35,38,39,41,42,43,47,49,50:B3,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,36"] 1. 49-44 21-27 2. 32x21 17x26 3. 39-34 12-17 4. 34-29 3-8 5. 29x20 15x24 6. 44-40 10-15 7. 40-34 18-23 8. 34-29 23x34 9. 30x39 17-21 10. 50-44 8-12 11. 41-37 12-18 12. 44-40 18-23 13. 28-22 15-20 14. 40-34 23-29 15. 34x23 19x17 *
TD King-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,28,29,32,33,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48:B2,3,5,7,8,9,12,13,15,17,18,19,20,21,22,24"] 1. ... 22-27 2. 40-34 18-23 3. 29x18 13x22 4. 42-37 9-13 5. 44-40 3-9 6. 47-42 5-10 7. 34-29 10-14 8. 39-34 12-18 9. 37-31 8-12 10. 34-30 18-23 11. 29x18 12x23 12. 30-25 2-8 13. 43-39 7-11 14. 39-34 8-12 15. 34-29 23x34 16. 40x29 12-18 17. 45-40 *
A clear win by TD King, who did not lose any game! Een duidelijke winst van TD King die geen enkele partij verloor! Tornado-Flits The Flits program did not play with its best version, but good enough to win a few games. Het Flits programma speelde niet met zijn beste versie, maar goed genoeg om een paar partijen te winnen.
[Event ""] [Date "2019.06.03"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W22,27,28,32,33,34,35,37,38,40,41,42,45,48:B3,6,9,11,12,13,14,15,16,18,19,23,24,26"] 1. 34-29 23x34 2. 40x20 14x25 3. 45-40 9-14 4. 40-34 14-20 5. 48-43 20-24 6. 33-29 24x33 7. 28x39 19-23 8. 34-30 25x34 9. 39x30 12-17 10. 43-39 17x28 11. 30-25 3-8 12. 39-34 8-12 13. 35-30 11-17 14. 27-21 16x27 15. 32x21 17-22 16. 21-16 13-19 *
After the two previous games it is time to show a winning game of Tornado. Na de twee vorige partijen wordt het tijd een winst van Tornado te laten zien. Tornado-Slagzet.com No best moves are, geen beste zetten zijn: (16-21?),(13-18?),(4-10?).
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,32,33,34,35,36,38,39,42,44,46,47,48,49:B2,3,4,6,8,11,13,14,16,17,18,19,24,27"] 1. ... 16-21 2. 49-43 11-16 3. 34-30 18-23 4. 42-37 13-18 5. 47-42 8-12 6. 33-28 18-22 7. 39-34 22x33 8. 38x7 27x29 9. 7-1 29-33 10. 1-45 4-10 11. 48-43 3-8 12. 45-40 10-15 13. 36-31 8-13 14. 43-39 33x44 15. 40x49 6-11 16. 37-32 15-20 17. 49-43 2-8 18. 43-34 *
A funny game was Flits against GWD. The sensationel end is an encore. Een grappige partij was Flits tegen GWD. Het sensationele slot is een toegift. The two bad moves are, de twee slechte zetten zijn 31-26? en 41-36? A strong one, een sterke zet is (13-19!). Flits-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,27,29,31,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45:B2,3,4,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,24,25"] 1. 31-26 22x31 2. 26x37 6-11 3. 37-32 11-17 4. 41-36 17-22 5. 32-28 22-27 6. 42-37 13-19 7. 35-30 24x35 8. 29-24 19x30 9. 37-31 18x29 10. 33x15 8-13 11. 31x22 16-21 12. 38-33 21-26 13. 43-38 3-9 14. 38-32 2-8 15. 36-31 26x37 16. 32x41 12-18 17. 34-29 18x27 18. 29-24 30x19 19. 28-23 19x28 20. 33x31 8-12 21. 41-37 14-19 22. 37-32 12-17 23. 31-26 10-14 24. 32-27 19-23 25. 39-34 14-19 26. 27-22 17x28 27. 26-21 28-32 28. 21-16 32-37 29. 16-11 37-41 30. 11-7 41-47 31. 7-2 4-10 32. 15x4 9-14 33. 4x29 47x15 *
Also at the end of the score list the two had a real battle. Ook onderaan de ranglijst leverden de twee een hevige strijd. The initial position of the Applet seems to be a very quiet one, but 38-33? is the main error! De beginstand van de Applet lijkt heel rustig, maar 38-33? is de beslissende fout! Cerberus-Slagzet.com
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,31,34,35,36,38,39,40,42,44,47,48:B2,3,4,8,12,17,18,19,20,22,25,27"] 1. 38-33 18-23 2. 48-43 20-24 3. 42-38 23-28 4. 47-41 12-18 5. 41-37 28-32 6. 37x28 18-23 7. 35-30 24x35 8. 33-29 22x42 9. 31x11 23-28 10. 11-6 42-48 11. 6-1 19-23 12. 29x18 2-7 13. 1x12 8x17 14. 34-29 48-42 15. 40-34 42x15 *
Cerberus came to the revenge with the game shown below. Here the wrong move from Slagzet.com 37-31? was rather early, at move 19. Cerberus kon zich revancheren met de partij hieronder. De foutieve zet 37-31? was nogal vroeg, n.l. zet 19. Slagzet.com-Cerberus
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W24,27,28,29,33,34,36,37,41,42,45,46,47,48,49:B1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,25,26"] 1. 37-31 26x37 2. 41x32 17-22 3. 28x17 11x31 4. 36x27 4-9 5. 33-28 12-17 6. 46-41 10-14 7. 28-23 17-22 8. 23x12 22x31 9. 45-40 7x18 10. 40-35 14-19 11. 35-30 31-36 12. 49-44 9-14 *
The climax of course was the battle between Sjende Blyn and Moby Dam. The first game between the two became a draw. The next one was decisive for the championship. The fatal wrong move was 35. (7-12?). Sjende Blyn took advantage of this error and played very well to victory. De climax was natuurlijk de strijd tussen Sjende Blyn en Moby Dam. De eerste partij tussen deze beiden eindigde in een remise. De volgende was beslissend voor het kampioenschap. De fatale ongelukkige zet was 35. (7-12?). Sjende Blyn haalde zijn voordeel uit deze fout en speelde uitstekend naar de overwinning. Moby Dam continued to play in a clearly lost position. He did so because his last hope was that Sjende Blyn could get a problem with the clock. In that case he would propose a draw. However, Sjende Blyn had no problems with his timing. Moby Dam speelde verder in een duidelijk verloren positie. Hij deed zo omdat zijn laatste hoop was dat Sjende Blyn een probleem met de klok zou kunnen krijgen. In dat geval zou hij een remise voorstellen. Sjende Blyn had echter geen probleem met zijn timing. This decisive game is played by the Applet from start to finish. Deze beslissende parij wordt met de Applet van begin tot eind getoond. Sjende Blyn-Moby Dam
[White ""] [Black ""] 1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 31-26 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-29 23x34 6. 40x29 7-12 7. 32-28 10-14 8. 41-37 14-19 9. 37-32 1-7 10. 45-40 20-24 11. 29x20 15x24 12. 40-34 5-10 13. 46-41 18-23 14. 33-29 22x33 15. 29x18 12x23 16. 38x18 13x22 17. 39-33 7-12 18. 32-28 12-18 19. 44-39 10-14 20. 43-38 2-7 21. 36-31 18-23 22. 49-43 23x32 23. 38x18 8-12 24. 18-13 9x18 25. 42-38 18-23 26. 41-36 4-9 27. 50-44 9-13 28. 47-42 12-18 29. 34-29 23x34 30. 39x30 18-23 31. 44-40 13-18 32. 40-34 3-8 33. 38-32 14-20 34. 32-27 8-13 35. 42-38 7-12 36. 30-25 17-22 37. 25x14 19x10 38. 48-42 12-17 39. 33-29 24x33 40. 38x29 23-28 41. 34-30 13-19 42. 30-25 19-23 43. 35-30 23x34 44. 30x39 10-14 45. 39-34 16-21 46. 27x7 17-21 47. 26x17 22x2 48. 34-29 14-19 49. 25-20 28-33 50. 29x38 18-23 51. 38-33 2-8 52. 31-27 8-13 53. 43-39 23-29 54. 33x24 19x30 55. 20-14 6-11 56. 14-10 13-19 57. 10-5 19-24 58. 39-34 30x39 59. 5-28 39-43 60. 28x6 43-48 61. 42-38 48-26 62. 6-44 *
This was the way Sjende Blyn became the Champion of the Dutch Open tournament 2019. Dit was de manier waarop Sjende Blyn de Kampioen werd van het Open Nederlandse toernooi 2019. The eight Computer Draughts programs are about half of all Computer draughts programs worldwide. When I get a number of reactions concerning this article maybe I publish another computer draughts article. De acht Computer Dam programma´s zijn ongeveer de helft van de Computer Dam programma´s wereldwijd. Als ik een aantal reacties op dit artikel krijg zal ik wellicht een ander computer dam artikel publiceren.

woensdag 27 februari 2019

The World Champions Match 2018-19

When I got a heavy cold and must stay at home it was an opportunity for me to study the games of the World Championship Match 2018/2019 between Alexander Shvartsman and Roel Boomstra. I analysed most of the games rather in depth. This resulted at the idea to write an article on my Blog. My comments are not only about the analyses, but also about the match was organized.

Toen ik een zware verkoudheid kreeg en thuis moest bleven was het een gelegenheid voor mij om de partijen te bestuderen van de Wereld Kampioenschap Match 2018/2019 tussen Alexander Shvartsman en Roel Boomstra. Ik analyseerde de meeste partijen nogal diepgaand. Dit resulteerde erin dat ik een Blog artikel erover wilde schrijven. Mijn commentaren gaan niet alleen over de analyses, maar ook over de wijze waarop de match was georganiseerd.

The first game discussed at this Blog article is a nice and high level one. See the inital position of the first Applet. We start at Roel playing 38-33. After (23-29!) 42-38 (8-12) almost all the White moves are punished by Black! See 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Or 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

De eerste partij die besproken wordt op dit Blog artikel is een spannende op hoog niveau. We beginnen met waar Roel 38-33 speelt. Na (23-29!) 42-38 (8-12) worden bijna alle witte zetten door zwart bestraft! Zie 39-34 (7-11) 34 x 23 (19 x 39) 43 x 34 (18-23) z+. Of 40-34 (29 x 40) 35 x 44 (24-29) 33 x 24 (20 x 29) 44-40 (19-23) z+.

The Applet contains all the further moves without comments. Both players do not make any mistake. Black becomes closer to promotion, but it is not enough to win the game.

De Applet geeft alle verdere zetten zonder commentaar. Beide spelers maken geen enkele fout. Zwart komt het verst richting promotie, maar het is niet voldoende voor de winst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,32,35,37,38,39,40,42,43,45,48:B7,8,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24"] 1. 38-33 23-29 2. 42-38 8-12 3. 48-42 12-17 4. 40-34 29x40 5. 35x44 24-29 6. 33x24 20x29 7. 37-31 17-22 8. 44-40 15-20 9. 31-26 22x31 10. 26x17 7-12 11. 17x8 13x2 12. 39-33 29-34 13. 40x29 31-36 14. 42-37 18-22 15. 43-39 19-24 16. 29-23 22-27 17. 32x21 16x27 18. 23-18 *
.


A great game for both players. However, this was not the case for all the games of this World Championship. See the next game.
Een prachtige partij van beide spelers. Dat was echter niet het geval voor alle partijen van dit Wereldkampioenschap. Zie de volgende partij.

A position of 6 x 6 was reached. See the initial position of the next Applet. As explained below, Alexander could reach a draw at several very simple ways. One of these is indicated below.

-41-37 (18-23) 43-38 (23-28) 34-29 =.
Een 6 x 6 positie was bereikt. Zie de beginstand van de volgende Applet. Als hierboven gezegd kon Alexander op verschillende eenvoudige manieren remise maken. Één ervan wordt hierboven aangegeven.

Alexander with extremely lack of time at the clock and under heavy presssure played 34-29??, the losing move, after (9-14!) followed by the even more worse 43-39?? that made it very easy for Roel to win the game. The Applet shows how. With (7-12!) at the right moment.

Alexander in hevige tijdnood en onder zware druk speelde 34-29??, de verliezende zet, na (9-14!) gevolgd door de nog slechtere 43-39?? waardoor het voor Roel nog eenvoudiger werd de partij te winnen. De Applet laat zien hoe. Met (7-12!) op het juiste moment.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,34,36,41,43:B4,7,9,18,27"] 1. 34-29 9-14 2. 41-37 14-19 3. 43-39 18-22 4. 37-31 27-32 5. 39-34 32-38 6. 31-27 22x31 7. 36x27 38-43 8. 34-30 7-12 9. 27-21 43-49 10. 29-24 49x16 11. 24x13 16-32 *


This is an example where the available time to play was so limited that the player became under such pressure that he could not make any calculation, took a random piece and hit the clock.

Dit is een voorbeeld waar de beschikbare tijd om te spelen zo beperkt was dat de speler zo onder druk kwam dat hij geen enkele berekening maken kon, een willekeurig stuk koos en een dreun op de klok gaf.

However, it still could be even more strange. Het kon echter nog merkwaardiger.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 18-12 8x17 9. 37-32 25-30 10. 29-23 *


The end position is a draw, because of (21-27, 30-34!!), but Roel won the game, I suppose because of the clock!!
De slotstand ie remise, vanwege (21-27, 30-34!!) maar Roel won de partij, ik neem aan vanwege de klok!!

The way to win the game at a normal way is given below. The key move to win was given by the computer program of Gérard Taille! That move is the surprising 48-43!! See below.
De manier om normaal te winnen wordt hieronder gegeven. De sleutelzet om te winnen werd gegeven door het computer programma van Gérard Taille. Deze zet is de verrassende 48-43!! Zie onder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,28,33,34,35,36,37,38,42,48:B6,8,12,13,14,15,16,21,25,26"] 1. 33-29 13-19 2. 22-17 14-20 3. 38-33 8-13 4. 17x8 13x2 5. 29-23 19-24 6. 34-29 6-11 7. 23-18 2-8 8. 48-43 25-30 9. 29-23 8-12 10. 18x7 11x2 11. 43-39 21-27 12. 42-38 2-8 13. 23-18 20-25 14. 37-31 26x37 15. 18-13 8x19 16. 28-23 19x28 17. 33x42 *

Despite of theses missed marvellous winning moves, it does not change the fact that Roel Boomstra fully deserves his second World Title. His level of playing is extraordinary. Also at games with extremely high tempo, though he does not like that,because of the very high pressure. I find it also wrong from an organizational point of view. It could happen that the World Championship is decided because one of the players collapsed. I will come back to this later when it can be discussed with the FMJD.

Ondanks deze gemiste prachtige winnende zetten, doet het niet af aan het feit dat Roel Boomstra zijn tweede Wereld Titel volkomen verdient. Zijn niveau van spelen is buitengewoon. Ook bij parijen met een extreem hoog tempo, hoewel hij daar niet van houdt, vanwege de extreme druk. Ik vind het ook misplaatst van uit het zicht van de organisatie. Het kan gebeuren dat het Wereldkamioenschap beslist wordt omdat èèn van de spelers instort. Ik kom daar later op terug als het besproken kan worden met de FMJD.

The last Applet brings, without much comments, the extremely well played victory by Roel. A game with normal tempo. It starts with (1-6?). It proves to be the decisive losing move. Roel wins, in spite of the fact the Black does not make any further bad move at all!! See the Applet.

De laatste Applet brengt, zonder veel commentaar, de extreem goed gespeelde winst van Roel. Een partij met normmal speeltempo. Het begint met (1-6?). Het blijkt de beslissende verliezende zet te zijn. Roel wint, hoewel zwart geen enkele verdere slechte zet doet!! Zie de Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,28,29,33,37,38,39,41,43,49:B1,2,4,12,14,15,19,20,21,26"] 1. 41-36 1-6 2. 36-31 6-11 3. 38-32 4-9 4. 39-34 9-13 5. 23-18 12x23 6. 29x9 14x3 7. 43-39 3-8 8. 31-27 11-16 9. 34-29 20-25 10. 29-23 19-24 11. 39-34 24-30 12. 23-19 30x39 13. 33x44 15-20 14. 28-23 25-30 15. 44-40 8-13 16. 19x8 2x13 17. 27-22 30-35 18. 32-28 35x44 19. 49x40 20-24 20. 23-18 13-19 21. 40-34 *


To be honest, Black could play one and only one move of all these moves to make it more difficult for White, but it is clear that Roel played a superb number of winning moves!! Grandmaster Roel Boomstra is the right World Champion!

Om eerlijk te zijn, zwart kon één en slechts één van al die zetten spelen die het moeilijker voor wit gemaakt zou hebben, maar het is duidelijk dat Roel een voortreffelijk aantal winnende zetten speelde!! Grootmeester Roel Boomstra is de juiste Wereldkampioen!

vrijdag 8 februari 2019

A wide variety of combinations and endgames, from unusual to fully thematic.

At the start of the Applet below White plays 29-24 and Black is forced to play (30-35) because (30-34) is loosing quickly, as all of you can ascertain easily. The Applet shows a variant after 29-24 (30-35). This variant is rather strange, does not result into a thematic endgame and is not easy for computer programs.

Vanaf de aanvangsstand van de onderstaande Applet speelt wit 29-24 en zwart is gedwongen (30-35) te spelen omdat (30-34) snel verliest, zoals jullie allemaal eenvoudig kunnen vaststellen. De Applet laat een variant zien na 29-24 (30-35). Deze variant is nogal ongebruikelijk, leidt niet tot een scherpe winst en is niet eenvoudig voor een computer programma.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 11x22 4. 27x20 15x24 5. 49-44 *


After the move 49-44! there is no doubt that White has a winning position. Black cannot go forward and White will reach the promotion easily. For a computer program it is not so easy to see the absolute win already after the first moves 29-24 and (30-35). One of the many ways to win shows the next Applet.

Na de zet 49-44! is er geen enkele twijfel dat wit gewonnen staat. Zwart komt niet vooruit en wit bereikt gemakkelijk de promotie. Voor een computer programma is het niet zo eenvoudig de absolute winst reeds te zien na 29-24 en (30-35). Een van de vele manieren om te winnen laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W28,31,32,33,40,44:B2,4,5,24,30,35"] 1. ... 24-29 2. 33x24 30x19 3. 31-27 5-10 4. 28-22 19-23 5. 22-17 23-29 6. 17-11 29-33 7. 40-34 10-14 8. 11-6 2-7 9. 34-29 33x24 10. 6-1 35-40 11. 1x9 40x49 12. 27-22 49x18 13. 9x22 *


So far the not main variants of the composition. The next Applet contains one of the two fully thematic winning variants.
Tot zover de varianten die niet de belangrijkste zijn. De volgende Applet laat één van de volledig scherpe winnende varianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-13 10. 22-17 2-7 11. 26-21 13-19 12. 21-16 5-10 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-30 17. 2x35 34-40 18. 35-2 40x49 19. 2-16 49x21 20. 16x15 *


This looks like a simple variant, but after 7. 33 x 44 (24-29) one mistake of White is enough for Black to reach a draw. However, Black has to play very precise,
Dit lijkt een eenvoudige variant, maar na 7. 33 x 44 (24-29) is één foutje van wit genoeg voor zwart om remise te maken. Maar dan moet zwart wel uiterst precies spelen.

- 8. 28-22? (5-10!) 31-27 (10-14!) 22-17 (14-19!) 27-22 (19-23!) 44-39 (2-7!) 32-27 (29-34!) 39 x 30 (23-29) 27-21 ( 29-33!) 21-16 (33-39!) 17-11 (7-12) 11-6 (39-44!)=.

Even when White plays 8. 31-26! it still can go wrong, but beautiful! See the next Applet. Zelfs als wit 8. 31-26! speelt kan het nog verkeerd gaan, maar mooi! Zie de volgende Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-26 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 2-7 4. 26-21 13-19 5. 21-16 5-10 6. 17-11 7-12 7. 11-6 29-34 8. 16-11 19-24 9. 32-28 10-14 10. 28-22 24-30 11. 6-1 34-40 *


This is a splendid draw, but the climax is the main winning variant. Dit is een prachtige remise, maar de climax is de winnende hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-14 10. 22-17 2-7 11. 26-21 5-10 12. 21-16 14-19 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-29 17. 32-28 18-22 18. 28x17 29-33 19. 2-16 33-39 20. 44x33 34-40 21. 16-49 40-45 22. 49-16 45-50 23. 16-11 50x28 24. 11-6 28x11 25. 6x5 *


This is the right way to play. It seems to be that instead of 8.31-26 the same result could be reached with 8.31-27. However, surprisingly enough, this is not the case, as the final Applet proves.

De bovenstaande oplossing is de juiste. Het lijkt erop dat i.p.v. 8.31-26 hetzelfde resultaat bereikt wordt met 8. 31-27. Echter verrassend genoeg, is dat niet het geval, zoals de laatste Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-27 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 17-11 29-33 5. 27-21 5-10 6. 11-6 19-23 7. 6-1 23-28 8. 32x23 33-38 9. 23-19 38-42 10. 19-13 42-48 11. 13-9 48-25 *


This is the prove that this composition has two fully thematic variants. The one with 11. (13-19). The other one 11. (5-10).

Dit bewijst dat er twee volkomen scherpe varianten zijn. De eerste met 11. (13-19). De andere 11. (5-10).

dinsdag 22 januari 2019

A simpler composition. Een eenvoudiger compositie

Compared with the previous Blog article this one below is not that complex, but interesting enough to be published. The first Applet contains the combination and the first moves of the endgame (4-10) and 42-37! After that a very interesting false solution is written with exclamation marks for the moves which are the only ones leading to a draw and are not obvious as well. Vergeleken met het vorige Blog artikel is de volgende niet zo ingewikkeld. De eerste Applet geeft de combinatie en de eerste twee zetten van het eindspel (4-10) en 42-37! Daarna wordt de notatie weergegeven van een heel interessante schijn-oplossing met uitroeptekens bij de zetten die niet alleen de enige zijn die tot remise leiden, maar ook niet vanzelfsprekend zijn.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 *
- 7.(10-15) 8.37-31? (15-20!) 9. 49-35 (1-6!) 10. 35-40 (12-17) 11.40-7 (20-25!) 12. 7-11 (17-21) 13. 11-2 (21-26!) 14. 31-27 (3-9!) 15. 2-19 (6-11!) 16. 19-28 (11-16) 17. 28-22 (16-21) 18. 27 x 16 (25-30) 19. 22 x 4 (30-34) =. The two correct solutions start with (10-15) or (10-14). The solution starting with the endgame and the move (10-15) gives the Applet below. De twee correcte oplossingen beginnen met (10-15) of (10-14). De oplossing van het eindspel en de zet (10-15) laat de volgende Applet zien.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W37,K49:B1,3,10,12"] 1. ... 10-15 2. 49-35 12-17 3. 37-31 1-6 4. 31-27 15-20 5. 35-19 20-25 6. 19-37 6-11 7. 37-26 17-22 8. 27x18 25-30 9. 26-48 30-35 10. 48-34 3-8 11. 34-23 11-16 12. 23-5 16-21 13. 18-13 8x19 14. 5x16 35-40 15. 16-11 40-45 16. 11-50 *
The final main variant concludes this article and gives the Applet with the complete solution from the start. De afsluitende hoofdvariant besluit dit artikel en geeft de Applet met de complete oplossing vanaf het begin.
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 10-14 8. 49-35 12-17 9. 37-31 17-21 10. 31-26 21-27 11. 35-49 14-19 12. 49x21 19-23 13. 21-38 23-28 14. 26-21 1-7 15. 21-17 7-12 16. 17x8 3x12 17. 38-20 28-32 18. 20-3 12-18 19. 3-9 18-23 20. 9-20 32-37 21. 20-14 37-42 22. 14x48 *

dinsdag 8 januari 2019

An amazing 8 x 8

The first of my Blog articles at 2019 shows forcings, several thematic variants, suprising draws and original endgames. The beauty of draughts is demonstrated in many ways. Het eerste Blog artikel van mij in 2019 laat forcings zien en een aantal scherpe varianten, verrassende remises en originele eindspelen. De veelzijdige schoonheid van dammen wordt op verschillende manieren gedemonstreerd. The initial position of the Applet below suggests that White wins very easily. De aanvangstand van de Applet hieronder maakt de indruk dat wit heel gemakkelijk wint. - 20-14 (16 x 36) 14 x 5 (18-23) 30-24 (29 x 20) 25 x 3 (36-41) 5-19 (23 x 14)3 x 36 w+. However, the Applet presents the first big surprise (9-14!!) of this article. Maar de Applet laat de eerste grote verrassing (9-14!!) van dit artikel zien.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 20-14 16x36 2. 14x5 9-14 3. 5x1 36-41 4. 1x40 41-46 * =.
The draw is reached by (33-38) or (28-32)depending on the next move of White. De remise wordt bereikt door (33-38) of (28-32) afhankelijk van de volgende zet van wit. However, the most exciting false solution is the next one. It is not the only one to make a draw, but the fastest and the most spectacular. Maar de spannendste schijn-oplossing is de volgende. Deze is niet de enige die er een remise bereikt, maar de snelste en de meest spectaculaire.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 20-14 9x20 3. 25x5 27-32 4. 5-19 18-23 5. 19-2 7-12 6. 30-25 32-37 7. 25-20 29-34 8. 39x30 33-38 9. 20-14 38-42 10. 14-9 37-41 11. 9-3 42-48 12. 3x33 48x25 13. 2-7 41-47 14. 7x29 25-39 *
Now is the time to explain how to win. After the first three moves 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x16) 20-14 Black has the choice between (9 x 20) or ( 10 x 19). We start with (9 x 20) 25 x 5. What follows is not the most interesting variant, but we have to show that it´s winning, otherwise the composition would not be correct. Nu is het tijd te laten zien hoe te winnen. Na de eerste drie zetten 31-26 (16 x27) 26-21 (27 x 16) 20-14 heeft zwart de keuze tussen (9 x 20) of (10 x 19). Wij beginnen met (9 x 20) 25 x 5. Wat daarna komt is niet de meest interessante variant, maar we moeten aantonen dat het wint, anders zou de compositie niet correct zijn.
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 9x20 4. 25x5 18-23 5. 30-25 16-21 6. 25-20 21-27 7. 20-15 27-31 8. 15-10 31-37 9. 10-4 37-41 10. 4-18 23x12 11. 5x46 33-38 12. 46-37 12-18 13. 37-48 *
The first goal of the main variant is to lead the White King to 48. From that moment on Black has four different ways to start a thematic variant. Black should not play (33-38?)because it is far better to leave the Black at 32. The right choice is (9-13) or (9-14) both leading to two different thematic variants again, so in total four thematic variants. The Applet below gives the solution from the start and includes one of the endgame variants. Het eerste doel van de hoofdvariant is de witte dam naar 48 te leiden. Vanaf daar heeft zwart vier verschillende mogelijkheden om een scherpe variant te beginnen. Zwart moet geen (33-38?) spelen omdat het veel beter is de zwarte op 32 te laten staan. De goede keuze is (9-13) of (9-14) die beide leiden tot twee verschillende varianten, in totaal dus vier scherpe varianten. De volgende Applet geeft de oplossing vanaf de start tot en met één van de scherpe varianten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 29x20 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-13 9. 44-39 13-18 10. 48-26 18-23 11. 26-42 23-28 12. 50-45 16-21 13. 42-26 32-37 14. 26x33 37-41 15. 39-34 41-46 16. 33-28 46x40 17. 45x34 *
The next Applet starts at the endgame phase with the White King at 48 and (9-13) as the first move again, but with a totally different solution. De volgende Applet begint in de eindpel fase met de witte dam op 48 en ((9-13) weer als de eerste zet, maar met een heel andere oplossing.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-13 2. 44-39 13-18 3. 48-26 18-22 4. 26-3 22-28 5. 3-25 32-38 6. 39-33 38x29 7. 25-14 28-33 8. 14-20 16-21 9. 50-44 21-27 10. 44-39 33x44 11. 20x50 27-32 12. 50-33 32-37 13. 33-47 37-41 14. 47x36 *
The other two thematic variants start with (9-14). Both are clearly different compared with the two starting with (9-13). De beide andere scherpe varianten beginnen met (9-14). Vergeleken met de twee die begonnen met (9-13) zijn ze duidelijk anders.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W44,K48,50:B9,16,32"] 1. ... 9-14 2. 44-39 14-20 3. 48-42 16-21 4. 42x15 32-37 5. 15-38 21-26 6. 38-47 26-31 7. 47-36 37-42 8. 36x27 42-48 9. 27-43 48-37 10. 43-32 37x44 11. 50x39 *
For the last fully thematic variant the Applet gives the complete solution. Voor de laatste volledig scherpe variant geeft de Applet de complete oplossing.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,25,30,31,39,44,50:B7,9,10,16,18,28,29,33"] 1. 31-26 16x27 2. 26-21 27x16 3. 20-14 10x19 4. 30-24 19x30 5. 25x1 33-38 6. 39-33 38x29 7. 1x34 28-32 8. 34-48 9-14 9. 44-39 14-20 10. 48-42 20-25 11. 39-33 16-21 12. 50-44 25-30 13. 33-28 32x23 14. 42-37 23-29 15. 37-42 29-34 16. 42-48 21-27 17. 44-39 34x43 18. 48x25 27-32 19. 25-20 32-37 20. 20-47 37-41 21. 47x36 *
All the white moves of the main variant and the endgame variants are thematic moves. This implies that this composition has more than 50 thematic moves, so all of them the only ones winning! Alle witte zettten van de hoofdvariant en de eindspel varianten zijn scherpe zetten. Dat betekent dat deze compositie meer dan 50 scherpe zetten heeft,dus elke daarvan is de enige winnende zet!