zaterdag 25 juni 2016

A selection out of my ancient and modern 46/5 compositions

It is about 55 years ago that I made my first 46/5 and/or 5/46 compositions. This article first shows a number of old ones, followed by more recent compositions. Though I, as contrast with the first one, give a second Applet with a miniature forcing, you will see a trend of reducing material in recent years.

Het is ongeveer 55 jaar geleden dat ik mijn eerste 46/5 en/of 5/46 composities maakte. Dit artikel laat eerst een aantal oude zien, gevolgd door recenter composities. Hoewel ik, als contrast met de eerste, een tweede Aplet toon met een een miniatuur forcing, zullen jullie zien dat er een trend is in recente jaren het aantal stukken te reduceren.

The first Applet shows a very heavy one. To my surprise I could not find the same construction and final capture in Turbo Dambase among the many thousands of 46/5 compositions of about hundred years! There is a similar construction by Jaap Viergever, but with another final and combination.

De eerst Applet laat een zwaargewicht zien. Tot mijn verbazing kon ik er in Turbo Dambase geen vinden met dezelfde constructie en slotslag onder de vele duizenden 46/5 composities over een periode van ongeveer honderd jaar! Er is een vergelijkbare constructie van Jaap Viergever, maar met een ander slot en combinatie.

1963
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,15,16,17,19,20,21,24,30,35,39,43,44,45,46,47,49:B4,5,6,8,10,12,13,18,22,27,28,29,31,32,33,37,38"] 1. 19-14 10x19 2. 20-14 29x9 3. 44-40 33x44 4. 30-24 19x30 5. 35x24 44x35 6. 45-40 35x44 7. 49x40 38x49 8. 47-42 49x19 9. 42-38 32x43 10. 21x3 12x21 11. 3x12x34x48 6x17 12. 16x9 4x13 13. 15-10 5x14 14. 46-41 37x46 15. 48x5 *


The second one is totally different. After a clear forcing the endgame is a quite surprising way to achieve 46/5.

De tweede is totaal anders. Na een duidelijke forcing is het eindspel een nogal verrassende manier om 46/5 te bereiken.

2006

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,32,33,35,37,41,43:B11,12,18,19,22,24,30"] 1. 32-28 22-27 2. 26-21 27x16 3. 28-22 18x27 4. 33-29 24x33 5. 35x13 16-21 6. 13-9 33-38 7. 43x32 27x38 8. 37-32 38x27 9. 9-4 27-32 10. 4-27 32-37 11. 27x23 37x46 12. 23-5 *


With the next one I participated at the International KvD Championship of 1961. At that moment of time there were hardly any draughts composers outside Europe of the same level. So one could consider it as an European Championship, or even WC if you like. I give you my two participating compositions. The theme was 5/46, a more difficult final to reach than 46/5. We need two Applets for the first one, because the final has two thematic variants, what a jury is supposed to estimate.

Met de volgende deed ik mee met het internationale KvD Kampioenschap van 1961. In die tijd waren er nauwelijks problemisten buiten Europa van hetzelfde niveau. Men kon het dus als een Europees Kampioenschap zien, of zelfs een WK als je wilt. Ik laat mijn twee deelnemende composities zien. Het thema was 5/46, een moeilijker slot om met een combinatie te bereiken dan 46/5. We hebben twee Applets nodig voor de eerste, want het slot heeft twee scherpe varianten, wat een jury waarderen kan.

1961

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x24 6. 2x30 32-37 7. 30-24 37-41 8. 24-19 41-47 9. 19-24 47x20 10. 15x24 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,24,26,30,33,40,43,46:B7,8,13,17,19,22,29,32,36"] 1. 26-21 29x49 2. 21x3 49x35 3. 46-41 36x47 4. 20-14 47x9 5. 3x2 35x19 6. 15-10 19x5 7. 2x46 *


Anyway, the winner was the next one. Both Aart Miedema from England and I had sent this composition to the jury! It is too long ago to bother you with the serious failure the jury made. Instead of that I give an improvement of the composition, by a small extension. Now it is even more one of the best 5/46 ever. A pity that Aart Miedema cannot see this version anymore. Miedema has won the KvD contests more than anybody else. I explain the forcing by the next Applet. After (13-19) there is only one way to win!

Hoe dan ook de winnaar was de volgende. Zowel Aart Miedema, die in Engeland woonde, als ik hadden deze compositie naar de jury gestuurd! Het is te lang geleden om jullie nog lastig te vallen met de blunder die de jury maakte. In plaats daarvan geef ik een verbetering van de compositie, door een kleine uitbreiding. Nu is het nog wat meer één van de beste 5/46 ooit. Het is te betreuren dat Aart Miedema deze versie niet meer mee kan maken. Miedema heeft de KvD wedstrijden vaker gewonnen dan wie ook. De toelichting op de forcing wordt met de volgende Applet gegeven. Na (13-19) is er maar één manier om te winnen!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 13-19 2. 38-32 27x38 3. 44-40 36x27 4. 35-30 24x44 5. 34-30 23x34 6. 30x50 38x29 7. 37-32 27x38 8. 42x4 *


After 39-34 (7-11) White has several winning combinations. Na 39-34 (7-11) heeft wit verschillende winnende combinaties.

The solution is. De oplossing is:

1961 /2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 23-28 2. 29-23 18x49 3. 35-30 49x41 4. 30x10 28x39 5. 25x3 41x5 6. 47-41 36x38 7. 26-21 17x37 8. 3x46 *


The next composition is a kind of curiosity. All the fields of the line 5 to 46 are occupied, so in order to reach a 46/5 all these pieces have to be removed!! Finally only the Men on 5 and 46 are left. The famous end game of Romanov takes care that these Men of Black and White are replaced by the Kings of 46/5. Notice the move 3-21! After that there is another thematic variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

De volgende compositie is een soort curiositeit. Alle velden van de lijn 5 t/m 46 zijn bezet, dus om een 46/5 te bereiken moeten al deze stukken worden verwijderd!! Tenslotte blijven alleen de stukken op 5 en 46 over. Het beroemde eindspel van Romanov zorgt ervoor dat deze witte en zwarte schijven worden vervangen door de Dammen van 46/5. Let op de zet 3-21! met nog een andere scherpe variant (31-36) 21-32 (5-10, 22-27) 5-37 (36-41) 37-31, 46 x 37.

2002

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W14,19,20,24,25,30,34,35,39,41,46,49:B3,5,10,17,18,22,23,28,32,37,38"] 1. 19-13 10x8 2. 24-19 23x14 3. 20x9 3x14 4. 25-20 14x25 5. 39-33 38x40 6. 35x44 25x34 7. 44-39 34x43 8. 49x27 22x31 9. 41x3 17-22 10. 3-21 22-28 11. 21-17 28-32 12. 17-21 32-37 13. 21-26 5-10 14. 46-41 37x46 15. 26x5 *


Also starting with 19-13, but without any other ressemblance, is the one below leading the combination to an endgame where Black has a lot of choice, but the main variant is the best though it has a so called dual. One dual is allowed according to the official rules for endgame contests.

Ook beginnend met 19-13, maar zonder enige gelijkenis verder, is die hieronder waarbij de combinatie naar een eindspel voert waar zwart veel keus heeft, maar de hoofdvariant is de beste hoewel het een z.g. dual heeft. Één dual is toegestaan volgens de internationale regels voor eindspel-compositie wedstrijden.

1964
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,24,25,30,33,34,35,46,48:B5 ,8,9,10,15,26,36,37"] 1. 19-13 9x18 2. 48-42 37x48 3. 46-41 36x47 4. 33-28 47x20 5. 25x14 10x19 6. 30-25 48x30 7. 35x2 26-31 8. 2-24 18-22 9. 28x17 5-10 10. 17-12 31-37 11. 12-7 37-41 12. 7-1 41-46 13. 24-35 46-14 14. 1-23 14x46 15. 25-20 15x24 16. 35x5 *

.
The selection would not be sufficient without an endgame containing more than two thematic variants. The first Applet starts with the moves 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Black gives three Men away in order to get room to attack with his King. The goal is to reduce the number of White to three. Black reaches this goal indeed, but the White Kings are exactly right at 41 and 35!

De selectie zou niet voldoende zijn zonder een eindspel dat meer dan twee scherpe varianten telt. De eerste Applet begint met de zetten 13-8 (38-43) 8-2 (28-32). Zwart geeft drie stukken weg, met de bedoeling ruimte te maken voor zijn Dam. Het doel is het aantal stukken van wit te reduceren tot drie. Zwart lukt dat ook, maar de witte dammen staan precies goed op 41 en 35!

2016

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x7 6. 17-12 7x46 7. 19-5 *


The question of course is what will happen when Black does not give away his Men. Black seems to have a far better plan with 47-33-50 with blocking and catching the White King at 5. However, White has a big suprise available with 5-19!! and gets a winning position with one King and two Men for both Black and White!! After 7-1 Black has no escape. The final is an unusual thematic position.

De vraag is natuurlijk wat er gebeurd als zwart zijn stukken niet weg geeft. Zwart heeft schijnbaar een veel beter plan met 47-33-50, waarmee de witte dam op 5 geblokkeerd wordt en gevangen wordt. Wit heeft echter een grote verrassing in petto met 5-19!! en krijgt daarmee een gewonnen positie met één Dam en twee stukken, zowel van wit als van zwart!! Na 7-1 kan zwart geen kant meer op. Het slot is een ongewone, maar scherpe positie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-42 2. 8-2 42-47 3. 2x35 47-33 4. 12-7 33-50 5. 5-19 23x14 6. 7-1 28-33 7. 35-40 14-20 8. 40-29 33x24 9. 1-6 50x11 10. 6x33 24-29 11. 33x15 *


As a kind of encore, another variant leads to 5/46 or 46/5 as well.

Als een soort toegift, leidt een andere variant ook tot 5/46 of 46/5.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK5,12,13,17:B23,28,30,38"] 1. 13-8 38-43 2. 8-2 28-32 3. 5x41 43-48 4. 2x35 48-34 5. 35-19 34x1 6. 17-12 1x5 7. 41-46 *


In order to complete this selection dignified, the final composition of this article is an extraordinary miniature. It contains an amazing number of interesting finals and a spectacular way to reach 46/5.

Om deze selectie waardig af te sluiten, is de laatse compositie van dit artikel een bijzondere miniatuur. Deze heeft een verbazingwekkend aantal interessante finales en een spectaculaire manier om 46/5 te bereiken.

2009Starting with the initial position of the diagram it seems very easy to win as the following variants show.

- 41-37 (31-36) 44-39 w+ or
- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (30-34) 44-39, 38 x 50 w+.

However, Back has a big suprise:

- 41-37 (24-29) 37 x 26 (13-18) 40-35 (29-34!, 23-29, 34-39)=.

Vanuit de beginstand op het diagram lijkt het heel eenvoudig om te winnen. Zie de eerste twee varianten hierboven. Maar de derde variant laat zien dat zwart met twee offers ontsnappen kan.

The first Applet has a second solution, but a nice final worth to have a look at. De eerste Applet is bij-oplosbaar, maar heeft een mooi slot dat de moeite waard is om even te bekijken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 13-18 4. 7-1 29-33 5. 38x29 23x45 6. 1x9 45-50 7. 9-4 50x47 8. 4-15 36-41 9. 37x46 47-36 10. 15-4 36-47 11. 46-41 47x36 12. 32-27 36x22 13. 4x27 *


The next is also not thematic, but the final is spectacular, with three Kings, one of White against two of Black!! De volgende is ook niet scherp, maar het slot is spectaculair, met drie dammen, één witte tegen twee zwarte !!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 31-36 3. 41-37 30-34 4. 40-35 34-40 5. 7-2 40x49 6. 2x28 29-34 7. 28x5 49-44 8. 5-23 34-39 9. 23-5 44-50 10. 37-31 36x27 11. 32x21 39-44 12. 5-28 44-49 13. 38-33 49x16 14. 42-38 16x49 15. 28-6 50x17 16. 6x44 49x40 17. 35x44 *


For a miniature the one below has a quite impressive capture. The double sacrifice 42-37!! is the only way to win! Do not mind the extra White left! It is only a variant.

Voor een miniatuur heeft die hieronder een nogal indrukwekkende slag. Het dubbele offer 42-37!! is de enige manier om te winnen! Val niet over het extra witte stuk dat overblijft. Het is slechts een variant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 13-18 3. 42-37 31x33 4. 7-2 30-34 5. 2-16 34x45 6. 44-39 33x44 7. 32-28 23x32 8. 16x50 *


Now back to the theme of this article. The goal is reached in a fully original way. Also here the move 42-37!! is the key to win!

Nu terug naar het thema van dit artikel. Het doel wordt bereikt op een volledig nieuwe manier. Ook hier is de zet 42-37!! de sleutel tot de winst!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,32,38,40,41,42,44:B13,14,23,24,30,31"] 1. 16-11 24-29 2. 11-7 30-34 3. 42-37 31x33 4. 7-2 34x45 5. 2x39 45-50 6. 39-34 *


Nice game draughts!

Leuk spel dammen!

zondag 5 juni 2016

Blankenaar End Games

Cornelis Blankenaar was the first great draughts composer. Born in Rotterdam, at December 14, 1876, he already made different kinds of endgames at a young age, but his particular genre was what is called "Blankenaars" later. Positions of three White Kings against one Black King and one Man. This article shows one of his masterpieces, but first I help readers to get familiar with the genre by explaining a simple example of a Blankenaar.
With Blankenaars the only Black Man causes the destruction of Black. Without this Man the position is a draw. White uses this piece as stop or capture in order to execute short combinations. White has to take care that Black does not give this piece away. Above the first Applet there is a list of moves losing directly by a combination. The Applet shows the easy to understand main variant.

Cornelis Blankenaar was de eerste grootheid op het gebied an eindspelcompositie. Geboren in Rotterdam, op 14 December 1876, maakte hij al op jeugdige leeftijd allerlei soorten eindspelen, maar zijn specialiteit werd wat later "Blankenaars" genoemd is. Posities van drie witte dammen tegen een zwarte dam en een zwarte schijf. In dit artikel laat ik een van zijn meesterwerken zien, maar eerst maak ik de lezers vertrouwd met het genre door een eenvoudig voorbeeld van een Blankenaar toe te lichten.
Bij Blankenaars is die ene schijf de ondergang van zwart. Zonder die schijf is de stand remise. Wit gebruikt dat stuk als stop- of slag-schijf om zo kleine combinaties uit te voeren. Wit moet ervoor zorgen dat zwart zijn ene stuk niet weg kan geven. Boven de eerste Applet wordt getoond welke zetten direct verliezen door een combinatie. De Applet geeft de gemakkelijk te volgen hoofdvariant.

- 9-14 (29-33) 14-28 (33 x 9) 4 x 1
- 9-14 (7-11) 14-23 (29 x 9) 4 x 6
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-38) 37-32 (38 x 9) 4 x 1
- 9-14 (29-15) 14-37 (15-20) 37-26 (20-25) 4-9 (25 x 3) 13-8 (3 x 21) 26 x 1

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK4,K9,K13:B7,K29"] 1. 9-14 29-15 2. 14-37 7-11 3. 37-14 11-16 4. 14-37 15-20 5. 4-15 20-3 6. 15-33 3-12 7. 33-11 16x7 8. 37-26 12-3 9. 13-8 3x21 10. 26x1 *


Now a much more interesting composition made by Cornelis Blankenaar himself. Published at 01-06-1897, in a French Journal called Le Jeu de Dames. Arranged a bit in order to get a fully sharp main variant. The first two Applets each give a variant required to understand the main fully thematic variants.
Nu een veel interessanter compositie van Cornelis Blankenaar zelf. Gepubliceerd op 01-06-1897, in een Frans blad genaamd Le Jeu de Dames. Een beetje aangepast om het helemaal scherp te krijgen. De eerste twee Applets geven elk een variant die nodig is om de echte volledig scherpe varianten te begrijpen.

The next Applet gives an important variant during the solution, but with a not fully thematic final.
De volgende Applet geeft een variant die een belangrijke rol speelt in de ontleding, maar aan het eind niet helemaal scherp is.

C. Blankenaar 1897

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-18 3. 48-34 18x45 4. 6-1 35-40 5. 33-6 *


Another not fully thematic variant is also helpful to understand the main solution. The point is that Black has to be forced not to go to the field 26.
Een andere niet volledig scherpe variant helpt ook om de hoofdoplossing te begrijpen. Waar het om gaat is dat Zwart gedwongen moet worden niet naar 26 te spelen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-3 4. 33-20 3-21 5. 20-15 21-3 6. 6-28 *


The first fully thematic variant is very short. De eerste volledig scherpe variant is heel kort.

[FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 35-40 2. 33-20 3x25 3. 28-39 25x43 4. 48x45 *


The second is a bit longer. De tweede is wat langer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-26 2. 48-25 26-12 3. 28-6 12-21 4. 33-15 21-49 5. 6-44 49x40 6. 25-30 35x24 7. 15x45 *


The third one is the best. De derde is de beste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK28,K33,K39:BK3,35"] 1. 39-48 3-12 2. 28-6 12-21 3. 33-15 21-16 4. 6-11 16x2 5. 15-24 2x30 6. 48x25 35-40 7. 25-39 40-45 8. 39-50 *


More than a century long nobody was able to extend this endgame and / or to improve it with an additional thematic variant. Till 2007 when M. Lepsic published the composition White: K 16, K33, K48. Black: K3 and Men on 18 and 35. It is a smart extension with one more Black Man, but it does not have any additional interesting variant. You can have a look at it at page 64 of De Problemist (KvD) April 2016.
However it is possible to extend the compositon with about ten moves, see the first Applet below. The surprise and most impressive improvement is a sensational new very different variant shown by the second Applet below.

Meer dan een eeuw lang was niemand in staat dit eindspel uit te breiden en/of te verbeteren met een extra scherpe variant. Tot 2007 toen M.Lepsic de compositie publiceerde Wit: D1, D33, D48. Zwart D3 en schijven op 18 en 35. Het is een slimme uitbreiding met een zwart stuk meer, maar het brengt geen extra interessante variant. Je kunt het vinden op bldz. 64 van De Problemist (KvD) April 2016.
Echter, het blijkt mogelijk de compositie met ongeveer 10 zetten te verlengen, zie de eerste Applet hieronder. De verrassing en meest indrukwekkende verbetering is een sensationele heel andere variant die te zien is met de tweede Applet hieronder.

Playing the first Applet below, please stop a moment after the moves 3. 14-9 (50-33) and look at the diagram below the Applet, before playing the rest of the solution.

Als je de eerste Applet hieronder afspeelt, stop dan s.v.p. na de zet 3. 14-9 (50-33) en kijk naar het diagram onder de Applet, alvorens de rest van de oplossing uit te voeren.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 23-28 2. 16x7 45-50 3. 14-9 50-33 4. 27-21 28-32 5. 9-4 33-15 6. 4-31 32-38 7. 31-48 15-20 8. 1-6 20-25 9. 7-2 25-3 10. 2-24 3x26 11. 24x42 26-12 12. 42-33 12-21 13. 33-15 21-16 14. 6-11 16x2 15. 15-24 2x30 16. 48x25 35-40 17. 25-39 40-45 18. 39-50 *
This is the position after 3. (50-33!). The variants below explain why White has to play 27-21. Later after (28-32) 9-4 Black has to play (33-15) in order to prevent 4-15.
Dit is de positie na 3. (50-33!). De varianten hieronder laten zien waarom wit 27-21 spelen moet. Later na (28-32) 9-4 moet zwart (33-15) spelen om 4-15 te vehinderen.

- 9-4 (35-40!) 7 x 45 (33-38) =.
- 9-3 (33-47) 27-21 (28-32) =.
- 9-3 (33-47) 7- 34 (35-40!) 34 x 45 (28-32) 27 x 38 (47 x 24) =.

The rest of the main variant above is not complex. De rest van de hoofdvariant hier boven is niet ingewikkeld.

Now we have a look at the fully new variant. The variant is beautiful, but not complicated. After 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) White wins convincingly by 16-7!
Nu nog de geheel nieuwe variant. De variant is mooi, maar niet gecompliceerd. Na 7-1 (11-17) 1 x 29 (45-50) wint wit overtuigend met 16-7!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W7,14,K16,27:B11,23,35,45"] 1. 7-1 11-17 2. 1x29 17-21 3. 16-11 21x32 4. 11-50 35-40 5. 14-10 32-37 6. 29-47 40-44 7. 50x41 45-50 8. 47-33 *


Two ways to get 46/5 after 11-50 : (35-40-44) or (35-40, 32-37). Twee manieren om 46/5 te bereiken na 11-50 (35-40-44) of (35-40, 32-37).

IT helps a lot with discovering more of the beauty of our game.
IT draagt er veel toe bij meer van de schoonheid van ons spel te ontdekken.

Thanks to Ed Gilbert, his Kingsrow and the endgame databases!