dinsdag 2 december 2014

Endgame and much more

The initial position of the new composition looks quite plain. The tempo-difference is only three (22 to 25) and no direct contact between Black and White. However, White can develop a strong attack, even so that Black is clearly forced during many moves. The first Applet shows how.

De aanvangsstand van de nieuwe compositie ziet er nogal alledaags uit. Het tempo-verschil is niet meer dan drie (22 tegen 25) en is is geen direct contact tussen de witte en zwarte stukken. Wit kan echter een sterke aanval ontwikkelen, zelfs zo dat zwart duidelijk gedwongen spel heeft gedurende een flink aantal zetten. De eerste Applet laat zien hoe dat gaat.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 28-23 10-14 2. 29-24 9-13 3. 37-31 14-20 4. 23-19 20x29 5. 19x17 29-33 6. 17-12 33-38 7. 12-8 38-42 8. 8-3 42-47 *


22-18 seems to be the right move now, but Black has a narrow escape by playing as given below:
22-18 lijkt nu de aangewezen zet te zijn, maar zwart kan nog net ontsnappen na:
22-18 (15-20!) 3 x 25 (16-21!) 27 x 16 (47-36) 31-26 (36 x 13) 25-14 (13-22).

However, White has a surprise available instead of 22-18.
Wit heeft echter een verrassing in petto i.p.v. 22-18.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK3,22,27,31,50:B15,16,40,K47"] 1. 3-14 47-33 2. 22-18 33-17 3. 14-25 17-3 4. 50-44 40x49 5. 18-13 49x21 6. 13-9 3x14 7. 25x26 *


Surprisingly enough, Black can escape here as well. Verrassend genoeg kan zwart ook hier ontsnappen.

3-14 (47-33) 22-18 (33-17) 14-25 (16-21!!) 27 x 16 (17-3) 25-43 (3-25)=.

Because of the depth with all the moves of Black forced, as well as the different chances for White, it is as far as I know one of the very best false solutions ever.
Gelet op de diepte waarbij alle zetten van zwart gedwongen zijn, alsmede vanwege de verschillende kansen voor wit, behoort het voorzover ik weet tot de allerbeste schijn-oplossingen ooit.

It is about time now for the real solution. This proves to be a solution with many variants. In order to make it more easy to understand for the reader I use a mix of Applets, diagrams and comments. The solution starts with 37-31. Because of the threat 50-44, 31-26 Black has only the choice between (12-17, 16 x 7) and (40-45). The false solution started with 28-23 with a draw as result. Rather peculiar is that after 37-31 (40-45) 28-23 is winning easily! After (10-14) 29-24 (12-17, 16 x 7) 27-22! the game is over. See the Applet for how Black can make it very much more difficult for White. The highlights of this variant are the moves 23-19!! and at the end 45-7!!

Het wordt nu tijd voor de echte oplossing. Het blijkt een oplossing te zijn met veel varianten. Om het voor de lezer gemakkelijker te maken gebruik ik een mix van Applets, diagrammen en commentaar. De oplossing start met 37-31. Omdat 50-44, 31-26 dreigt moet zwart kiezen tussen (12-17, 16 x 7) of (40-45). De schijn-oplossing begon met 28-23 met remise als resultaat. Opmerkelijk is dat na 37-31 (40-45) 28-23 gemakkelijk wint! Na (10-14) 29-24 (12-17, 16 x 7) 27-22 is zwart kansloos. De Applet laat zien hoe zwart het wit veel moeilijker maken kan. De hoogtepunten van deze variant zijn de zesde zet 23-19!! en aan het eind 45-7!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 37-31 12-17 2. 22x11 16x7 3. 27-21 10-14 4. 21-16 14-19 5. 29-23 19-24 6. 23-19 24x13 7. 28-22 15-20 8. 22-17 7-12 9. 17x19 20-25 10. 16-11 25-30 11. 11-7 30-34 12. 7-1 34-39 13. 1x45 39-43 14. 45-7 *


Afer (49) White can choose to win nicely as below. Na (49) kan wit het mooi winnen zoals hieronder aangegeven.
(44-49) 19-14, 7-16 (49-40) 50-44, 31-27, 16 x 15.

More interesting, but very peculiar, is the way to win after (48). Please notice that White cannot win anymore when he makes a move with his King on 7 and that White has to move from 50 to 35. With the one at 35 White has to play 7-1 ! and then wins after (25) with the very dull 1-18!! In total a variant of 20 moves!

Interessanter, maar heel raar, is de manier om te winnen na (48). Let erop dat wit niet kan winnen als hij een zet doet met zijn dam op 7 en dat wit van 50 naar 35 moet spelen. Met het stuk op 35 moet wit 7-1! spelen en wint dan na (25) met de slappe zet 1-18!! In totaal een variant van 20 zetten!

The diagram shows the position after the sacrifice 23-19 and 28-22. Black can try to defend himself in two other ways
Het diagram laat de stand zien na het offer 23-19 en 28-22. Zwart kan zich op nog twee andere manieren proberen te verdedigen.- (19) 17 (13) 17-11 (12) 6 (19-24) 1 (13-18) 27 (44,17, 24) 11, 21 (11) 34 w+. -
-
- (12) 16-11 (17) 7, 2 (18) 35! (45) 44 w+.

This Applet and the belonging variants are interesting, but far better is what happens after (9-13) instead of (14-19). It begins with 29-24!! using the situation with the Black on 40. After the remarkable Black reply the position contains two long and fully thematic main variants. The first main variant starts with the move (14-20). As far as I know the simple final is fully original.

Deze Applet en de varianten die daarbij horen zijn interessant, maar veel beter is wat er te zien is na (9-13) i.p.v. (14-19). Het begint met 29-24!! waarbij gebruik gemaakt wordt van dat er een zwarte op 40 staat. Na het opmerkelijke antwoord van zwart ontstaat een positie met twee lange en scherpe varianten. De eerste hoofdvariant start met de zet (14-20). Zover als ik weet is het eenvoudige slot nog nooit eerder bewerkt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W16,28,29,31,50:B7,9,14,15,40"] 1. ... 9-13 2. 29-24 40-44 3. 50x39 14-20 4. 28-22 20x29 5. 22-17 15-20 6. 17-11 13-19 7. 11x2 29-34 8. 2x15 34x43 9. 15-38 43x32 10. 31-27 32x21 11. 16x27 *


The climax is the second main variant and in particular the move 27-21!!! Without further comments the final Applet brings the full solution from the initial position to the final. It is one of those scarce examples of a long and thrilling solution without any King of both sides involved!

Het hoogtepunt is de tweede hoofd-variant en in het bijzonder de zet 27-21!!! Zonder verder commentaar laat de laatste Applet de volledige oplossing zien vanaf de aanvangsstand tot het slot. Het is één van de zeldzame voorbeelden van een lange en spannende oplossing waar van beide zijden geen enkele dam aan te pas komt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 37-31 12-17 2. 22x11 16x7 3. 27-21 10-14 4. 21-16 9-13 5. 29-24 40-44 6. 50x39 14-19 7. 24-20 15x24 8. 39-34 13-18 9. 31-27 7-12 10. 27-21 18-23 11. 34-29 24x22 12. 21-17 22x11 13. 16x29 *


This article takes time to fully understand the position. I hope you have some time available, e.g. between XMas and New Year!

Dit artikel kost tijd om de positie volledig te begrijpen. Ik hoop dat je wat tijd ervoor beschkbaar hebt, bijvoorbeeld tussen Kerstmis en Nieuwjaar!

zondag 9 november 2014

Very Old Endgames

The joy that draughts players have by showing nice positions to others is as old as the game itself. In the very old days hardly any endgame was published, but some of them were. Even as far back as the 18th century. Below I present a few. The choice is rather random, but interesting enough for you, I hope, to get an impression of what draughts lovers liked long ago.
For this purpose I looked for very old endgames in "Het Eindspel 2", containing 1620 endgames. The 7 books of Butoschkin, Etudes, 5954 endgames and Kleingoed by Gerhard Bakker and Gerrit de Bruijn, 700 endgames 3 x 3. An interesting and very well prepared book that I recommended earlier. There are not many endgames published before 1900 and of those in "Het Eindspel" many of them have second solutions, etc. So it took a bit of time to find some nice examples.
The first one below is very old (1798), but well suited for learning very young players some of the strategic aspects of draughts, like: Lack of tempo. The strength of the King, dominating the main line. The need to sacrifice two Black Man enabling to cross the line. The sacrifice of the White King as the only way to win. Opposition, one of the basic finals. All of that in a simple, easy to understand, endgame. Only a bit more difficult might be that the move 1-6! is required, because 1-23? is a draw.

Het plezier om leuke posities aan andere dammers te laten zien is al zo oud als het spel zelf. Lang geleden werden nauwelijks eindspelen gepubliceerd, maar enkele wel. Zelfs al zo lang geleden als de 18e eeuw. Hieronder laat ik er een aantal zien. De keuze is tamelijk willekeurig, maar interessant genoeg, hoop ik, om een indruk te krijgen van wat dammers mooi vonden destijds.
Voor dit doel heb ik heel oude eindspelen gezocht in Het Eindspel 2, waarin 1620 eindspelen zijn opgenomen. De 7 boeken van Butoschkin, Etudes, met 5954 eindspelen en Kleingoed van Gerhard Bakker en Gerrit de Bruijn, 700 eindspelen 3 x 3. Een interessant en uitstekend verzorgd boek dat ik al eerder heb aanbevolen. Er zijn niet veel eindspelen gepubliceerd vóór 1900 en van die in Het Eindspel hebben vele bijoplossingen en andere gebreken. Het kostte dus wat tijd om goede voorbeelden te vinden.
De eerste hieronder is heel oud (1798), maar goed geschikt om aan heel jonge dammers enige van de strategische aspecten van het damspel te leren, zoals: Tempo-dwang. De kracht van de dam, die de lange lijn beheerst. Het noodzakelijke offer van twee zwarte schijven om op die lijn te komen. Het offeren van de witte dam als enige mogelijkheid om te winnen. Oppositie, één van de basis eindstanden. Dat alles in een eenvoudig, makkelijk te begrijpen eindspel. Alleen een beetje moeilijker is wellicht dat de zet 1-6 noodzakelijk is, want 1-23 is remise.

Harvant, 1798

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,44,49:B12,27,36"] 1. 6-1 12-17 2. 1-6 17-21 3. 6-28 27-31 4. 44-39 21-27 5. 39-33 27-32 6. 28x26 36-41 7. 26-37 41x32 8. 33-28 32x23 9. 49-43 *


The next one published 50 years later, is so good that it can easily compete with most of the endgames published today. At that moment of history the main goal was not to have many thematic variants, but an interesting, preferably deep and surprising, solution. Perhaps the nicest way to win a game.

De volgende die 50 jaar later werd gepubliceerd, is zo goed dat deze makkelijk kan concurreren met de meeste eindspelen die heden ten dage gepubliceerd worden. In die tijd was het belangrijkste doel niet om veel scherpe variantjes te krijgen, maar een interessante oplossing, bij voorkeur diep en verrassend. Wellicht de mooiste manier om een partij te winnen.

G. Grégoire, 1848

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,34,37:B1,7,17"] 1. 34-29 7-12 2. 29-23 1-7 3. 37-31 7-11 4. 31-26 11-16 5. 23-19 12-18 6. 19-14 18-23 7. 14-10 23-29 8. 10-5 16-21 9. 27x16 17-22 10. 5-32 29-34 11. 32-49 22-28 12. 16-11 28-33 13. 11-7 34-40 14. 49x35 33-38 15. 35-19 38-43 16. 7-2 43-49 17. 19-35 49-32 18. 26-21 32x16 19. 35-49 *


After these early years a star was born, to become a real famous endgame composer. Cornelis Blankenaar was born 14-12-1876 and published his first "Blankenaar" when he was only 16 years young. A "Blankenaar" is an endgame with 3 White Kings against one Black King and one Black Man (or sometimes two Black Man, after a few moves reduced to one). Over the years he developed these special compositions steadily, resulting in very complex compositions. He only showed the endgames to his friends, but never documented the solutions. Most of them were only published after his death. The strange thing is that by far the most of these compositions have interchangeable moves or second solutions, but finding a solution is still very difficult (without a computer). I show you a very simple one below. It has a fully thematic, but extremely short, variant. However, the main real "Blankenaar" variant has interchangeable moves.

Later dan deze vroege jaren werd een ster geboren, om een beroemde eindspel componist te worden. Cornelis Blankenaar geboren 14-12-1876 publiceerde zijn eerste "Blankenaar" al toen hij nog slechts 16 jaar jong was. Een "Blankenaar" is een eindspel van drie witte dammen tegen een zwarte dam en een zwarte schijf (of soms twee zwarte schijven, na een paar zetten gereduceerd tot één). In de loop der jaren perfectioneerde hij dit genre steeds verder resulterend in heel gecompliceerde composities. Hij liet die composities alleen maar zien, maar legde de oplossing nooit vast. De meeste werden pas na zijn dood gepubliceerd. Het merkwaardige is dat vrijwel alle van deze composities verwisselbare zetten of bij-oplossingen hebben, maar dat toch het vinden van een oplossing heel erg moeilijk is (zonder computer). Hieronder laat ik een heel eenvoudige zien. Deze heeft een volledig scherpe variant, maar die is erg kort. De hoofdvariant echter heeft verwisselbare zetten.

C. Blankenaar 1894

Correct is 47 (36) 46-41 (31) 42, 36.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK29,K46,K49:BK4,31"] 1. 29-47 31-36 2. 46-41 4-15 3. 41-37 15-4 4. 49-32 36-41 5. 47x36 4-15 6. 32-27 15-47 7. 27-4 47-33 8. 37-42 33x47 9. 4-15 *


Of course Cornelis Blankenaar was very well able to produce fully sharp endgames. The one below starts quite subtle, while White cannot play 47-42-38 because he has to go in the direction of 26 and cannot play 47-41-37 either, because of (3-9-14).
Cornelis Blankenaar was natuurlijk wel in staat om volledig scherpe eindspelen te produceren. Hieronder één die nogal subtiel begint. Wit kan geen 47-42-38 spelen omdat hij in de richting van 26 moet, maar ook geen 47-41-37, want dan komt (3-9-14).

C. Blankenaar 1899

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,19,47:B3,4,6"] 1. 47-42 4-10 2. 42-37 3-8 3. 37-31 10-15 4. 19-14 8-13 5. 31-26 13-19 6. 14x23 15-20 7. 23-19 20-25 8. 19-14 25-30 9. 14-10 30-34 10. 10-5 6-11 11. 16x7 34-39 12. 5-28 39-43 13. 7-2 43-49 14. 26-21 49x16 15. 28-11 *


We conclude this short overview with an idea of Isodore Weiss. He was the World Champion Draughts from 1895-1912 without interruption. Weiss was also an excellent and productive draughts composer, both of combinations and endgames. The idea I mean is the final of the two following compositions. I extended his idea a bit. It requires two Applets. The second one (also two Applets) is not only an endgame, but a surprising forcing.

Tot besluit van dit korte overzicht een idee van Isodore Weiss. Hij was Wereldkampioen Dammen van 1895-1912 zonder onderbreking. Weiss was ook een, in ieder geval voor die tijd, uitstekende en productieve problemist, zowel combinaties als eindspelen. Het idee dat ik bedoel is het slot van beide composities. Ik heb zijn idee een beeje verdiept. Er zijn twee Applets voor nodig. De tweede (ook twee Applets) is niet alleen een eindspel, maar een verrassende forcing.

Isodore Weiss 1898 (arr. Jaap Bus)

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,34,K36,45:B21,25,42"] 1. 31-27 21x32 2. 36-47 32-38 3. 45-40 42-48 4. 47x29 48x30 5. 40-35 *


The other main variant has some extra variants. I give only the main one.
De andere belangrijke variant, heeft nog wat extra variantjes. Ik geef alleen de hoofdzaak.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,34,K36,45:B21,25,42"] 1. 31-27 21x32 2. 36-47 32-37 3. 47x24 25-30 4. 24x35 37-42 5. 35-44 42-48 6. 44-39 48-37 7. 39-28 37x40 8. 45x34 *


The first move of the forcing is quite surprising, because it looks to give a freeway for the Black that lands on 27. However, a sacrifice changes the situation. After the forced moves (16-21) and 36-31 Black has the choice between (25-30, 19-24) or playing (19-24) right away. The safest way seems to be (25-30), but it is not, as the first of the two Applets shows.

De eerste zet van de forcing is nogal verrassend, omdat het de weg lijkt vrij te maken voor de zwarte die op 27 komt. Een offer echter wijzigt de situatie. Na de gedwongen zetten (16-21) en 36-31 heeft zwart de keuze tussen (25-30, 19-24) of direct (19-24). Het ziet er naar uit dat (25-30) de veiligste weg is. Maar dat is het niet, zoals de eerste van beide Applets laat zien.

J.C.R. Bus 2014

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,26,29,31,34,36,38,45:B3,4,10,13,16,18,19,23,25"] 1. 38-33 16x27 2. 31x22 18x27 3. 29x9 3x14 4. 26-21 27x16 5. 33-29 16-21 6. 36-31 25-30 7. 34x25 19-24 8. 29x9 4x13 9. 15x4 21-26 10. 4x27 26x37 11. 27-36 37-42 12. 36-47 42-48 13. 45-40 48-26 14. 47-42 26x48 15. 40-34 48x30 16. 25x34 *


So Black does not play (25-30), but directly (19-24). It is interesting to see that after that it does not make any sense anymore to play (25-30).
Zwart speelt dus geen (25-30), maar direct (19-24). Het valt op dat het voor zwart daarna helemaal geen zin meer heeft nog (25-30) te spelen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,26,29,31,34,36,38,45:B3,4,10,13,16,18,19,23,25"] 1. 38-33 16x27 2. 31x22 18x27 3. 29x9 3x14 4. 26-21 27x16 5. 33-29 16-21 6. 36-31 19-24 7. 29x9 4x13 8. 15x4 21-26 9. 4x18 26x37 10. 18-23 37-42 11. 23-29 42-48 12. 45-40 48x30 13. 40-35 *


The early draughts-composers inspired next generations. We can be thankful for that.

De vroege dam-componisten inspireerden volgende generaties. Wij kunnen daarvoor dankbaar zijn.

maandag 1 september 2014

The final:Black 44, King 50. White 49, King 45 or White King 49, 45.

From the point of view of a draughts-composer there is a significant difference between the position Black 44, K50 with White 49, K45 that can only be reached by a capture to 45 and the other position with White K49, 45 that cannot be reached by a capture, only by a move of the King to 49. Many draughts-composers have published problems with one or both of these finals. Turbo Dambase contains more than hundred of both. In this article we present some of the best ones, much variety as can be expected when something special is required. The author of the first one is Hein Wilsens, the new chief-editor of "De Problemist". The composition does not only have an impressive solution, but contains an extraordinary surprise as well.

Voor een problemist is er een belangrijk verschil tussen de positie zwart 44, dam 50 met wit 49, dam 45 die alleen bereikt kan worden door een slag naar 45 en de andere positie met de witte dam op 49 en een schijf op 45 die niet via een slag met de dam bereikt kan worden. Vele problemisten hebben problemen gepubliceerd met één of beide slotstanden. In Turbo Dambase zijn er meer dan honderd te vinden van beide. In dit artikel worden enige van de beste getoond, sterk verschillende wat men verwachten kan als ze iets bijzonders moeten zijn. De auteur van de eerste is Hein Wilsens, de nieuwe eindredacteur van De Problemist. De compositie heeft niet alleen een indrukwekkende oplossing, maar kent ook nog een buitengewone verrassing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,23,25,27,28,32,34,37,40,43,48,49:B3,7,9,12,14,20,24,29,30,33,35,39,44"] 1. 22-17 33x42 2. 17x8 3x12 3. 48x37 39x48 4. 32-28 48x13 5. 23-19 14x32 6. 25x3 30x39 7. 3x11 44-50 8. 11-7 35x44 9. 7x45 *


A spectacular composition proving the skills of the author. A closer look tells us that the same combination is possible without the Black on 24. However, the 24 is required in order to prevent a second solution. The extraordinary surprise is that this second solution is even more interesting than the main solution!! Both Hein Wilsens and me were not aware of the fact that this little endgame was found as long ago as July 1939 by J. Dienske. See the second Applet and the variants below it.

Een spectaculaire compositie die een bewijs is voor de vaardigheid van de auteur. Wat nader bekeken valt het op dat dezelfde oplossing mogelijk is zonder de zwarte op 24. Echter, deze op 24 is noodzakelijk om een bij-oplossing te voorkomen. De buitengewone verrassing is dat deze bij-oplossing nog interessanter is dan de oorspronkelijke oplossing!! Zowel Hein Wilsens als ik waren niet op de hoogte dat het motief al in Juli 1939 gepubliceerd werd door J. Dienske in Het Damspel. Zie de tweede Applet en de varianten daaronder aangegeven.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,23,25,27,28,32,34,37,40,43,48,49:B3,7,9,12,14,20,29,30,33,35,39,44"] 1. 22-17 33x42 2. 17x8 3x12 3. 48x37 39x48 4. 32-28 48x13 5. 23-19 14x32 6. 25x3 30x39 7. 3x4 *


This small endgame contains five thematic variants!! Thanks to Johan Konings and Turbo Dambase we found a number of compositions based upon this little end game or comparable. With the exception of a nice one by Jan Scheijen, most of the other compositions are not fully satisfactory. The composition of J. Dienske has interchangeable moves.
Dit motief kent 5 scherpe varianten!! Dankzij Johan Konings en Turbo Dambase vonden wij een aantal composities gebaseerd op dit motief of vergelijkbaar. Met als uitzondering een mooie van Jan Scheijen zijn de meeste niet helemaal bevredigend. De compositie van J. Dienske heeft verwisselbare zetten.

- (50) 18, 1
- (11) 22 (50) 6, 40
- (12) 15! (50) 29, 1
- (12) 15! (17) 33 (50) 6, 40
- (12) 15! (18) 33! (50) 29, 1

It is of course remarkable that the composition without 24 contains two interesting solutions. However, it is not the ideal composition leading to this particular endgame. First of all the combination contains a dual, 3 x 4 as well as 3 x 9. And the combination of Hein Wilsens has either only the original final or two solutions. So the challenge is to reach the new final in another way, preferably with no Black on 44 and 35 in the initial position. The first try is given below.

Het is natuurlijk opmerkelijk dat de compositie zonder 24 twee mooie oplossingen heeft. Echter, het is niet de ideale composite op dit motief. Om te beginnen bevat de combinatie een dual, 3 x 4 zowel als 3 x 9. Voorts heeft de combinatie van Hein Wilsens alleen het bedoelde slot dan wel twee oplossingen. De uitdaging is dus om het motief op een andere wijze te bereiken, bij voorkeur zo dat er geen zwarte stukken in de aanvangsstand op 44 en 35 staan. De eerste poging volgt hieronder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,32,35,36,38,40,49:B7,12,15,17,19,22,26,39"] 1. 32-27 22x31 2. 36x27 15x24 3. 27-22 17x28 4. 38-33 26x17 5. 33x2 39-44 6. 35-30 24x35 7. 2x24 *


The second one has my preference. Maximum effect with minimum size, only 6 x 6. The move 35-30 is a bit more subtle in this case, with the sacrifice of the White King after (44 x 35, 35-40). The only way to win is 43-38!!

De tweede heeft mijn voorkeur. Maximaal effect met een minimum aan materiaal, slechts 6 x 6. De zet 35-30 is nog wat subtieler in dit geval, met het offer van de witte dam na (44 x 35, 35-40). De zet 43-38!! is de enige die wint.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,20,35,39,40,49:B12,18,19,24,29,38"] 1. 20-14 19x10 2. 15x4 29-33 3. 4x43 33x44 4. 35-30 24x35 5. 43-38 *


Variants after 2 x 24 or after 43-38!! Varianten na 2 x 24 of na 43-38!!
- (50) 29, 1
- (17) 33 (50) 6, 40
- (18) 33 (50) 29, 1

So we have seen the extraordinary composition with two exciting solutions and the, I suppose, best miniature possible on this particular little multi-variant endgame. We continue with some more compositions with the final 44, K50 /49, K45. Starting with another impressive one of Hein Wilsens.

Hiermee hebben wij de buitengewone compositie met de twee prachtige oplossingen gezien en de, neem ik aan, best mogelijke miniatuur op dit bijzondere motief met verschillende scherpe varianten. Wij gaan verder met een aantal composities op het slot 44, dam 50 / 49, dam 45. Om te beginnen nog een indrukwekkende van Hein Wilsens.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,24,28,30,31,32,33,37,38,39,42,43,44,45,46,49:B3,7,9,10,11,12,13,15,17,19,21,22,27,34,35,36,40"] 1. 30-25 19x30 2. 28-23 15x24 3. 23-18 12x23 4. 33-29 24x33 5. 39x8 3x12 6. 43-39 34x43 7. 25x34 40x29 8. 46-41 36x47 9. 45-40 27x36 10. 16x18 12x23 11. 37-31 36x27 12. 32x1 43x32 13. 1-18 47x50 14. 18x7 35x44 15. 7x45 *


V. Studencov managed to reach this final in such a way that Black has a choice of captures, both leading to it in a different way.
V. Studencov lukte het deze slotstand te bereiken met een slagkeuze die op verschillende wijze tot hetzelfde slot leidt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W14,16,20,23,32,34,38,39,40,44,46,49:B3,6,9,12,13,22,25,29,30,31,35,36"] 1. 23-18 12x23 2. 16-11 6x17 3. 46-41 36x47 4. 32-27 47x33 5. 39x8 30x50 6. 27x18 3x23 7. 14x3 *


- (25 x 14) 3 x 12, 12 x 45
- (35 x 44) 3 x 5 , 5 x 45

Even more in favour is when two different finals can be reached. J.A. Picard found in 1959 a very simple way to realize such a choice. Funny, in spite of the not economic captures.

Nog meer gewild is het bereiken van twee verschillende slotstanden. J.A.Picard vond in 1959 een heel eenvoudige manier om zo een keuze te realiseren. Grappig, ondanks de oneconomische slagen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,32,40,41,44,47,49:B8,18,19,29,35,37"] 1. 28-23 19x28 2. 32x3 37x46 3. 47-41 46x50 4. 3-12 35x44 5. 12x45 *


- 28-23 (37 x 46) 23 x 3 (46 x 50) 3-8 (35 x 44) 8 x 38!!

So far the position with a White King on 45. As said before, the other position Black 44, K50 / White 45, K49 cannot be reached with a capture by the White King. It can be reached by one move of the White King after a combination, or can even be the result of an endgame. We start with an example of an endgame that is rather deep, after a simple combination. For those who prefer initial positions that look as out of a game, the position after the first move might have preference. In particular the Black moves of the endgame are interesting. Black has to play in such a way that he prevents White playing 44-39 and 40-34.

Tot zover de positie met een witte dam op 45. Zoals eerder gezegd, de andere positie Zwart 44, dam 50 / wit 45, dam 49 kan niet bereikt worden door een slag van de witte dam. Wel door een zet van de witte dam na een combinatie, of zelfs na een eindspel. Wij beginnen met een voorbeeld van een tamelijk diep eindspel, na een eenvoudige combinatie. Als men partij-achtige aanvangsstanden belangrijk vindt zou men de voorkeur kunnen geven aan het weglaten van de eerste zet. In het bijzonder de zwarte zetten van het eindspel zijn interessant. Zwart moet zo spelen dat wit geen 44-39 of 40-34 mag doen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,22,27,33,34,39,40,43,44,45:B1,5,7,8,9,13,19,24,25,28"] 1. 17-12 7x18 2. 43-38 28x17 3. 27-22 17x28 4. 33x22 18x27 5. 38-32 27x38 6. 39-33 38x29 7. 34x12 25-30 8. 16-11 30-35 9. 11-6 13-18 10. 12x23 5-10 11. 23-18 24-29 12. 18-12 29-33 13. 12-7 1x12 14. 6-1 12-17 15. 1-6 33-39 16. 6x5 39x50 17. 5-32 35x44 18. 32-49 *


Among the more than 100 compositions in Turbo Dambase with this final, there are very few with an additional thematic variant. One of my previous articles contained a nice one of W.Lente. Below I give three more. The author of the next one is Evgraf Zubov. Your attention for the move 32-28!! The initial position is reached after (19-24) 35-30 (24 x 35).

Onder de meer dan 100 composities in Turbo Dambase op dit slot zijn er heel weinig met een extra scherpe variant. Een van mijn vorige artikelen bevat een mooie van W. Lente. Hieronder laat ik er nog drie zien. De auteur van de volgende is Evgraf Zubov. Graag aandacht voor de zet 32-28!! De aanvangsstand is bereikt na (19-24) 35- 30 (24 x 35).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,27,29,32,37,39,40,43,44,50:B8,9,10,11,12,14,16,18,20,28,35"] 1. 39-33 28x48 2. 29-24 48x22 3. 24x2 18x29 4. 32-28 22x33 5. 50-45 33x50 6. 26-21 *


- (16 x 27) 21, 49
- (35 x 44) 35, 6

A similar idea with a better initial position is from Andreas Kuyken.
Een vrijwel hetzelfde idee met een betere aanvangsstand is van Andreas Kuyken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,27,31,32,38,39,40,41,42,43,44,45:B7,8,9,17,18,20,23,24,28,29,30,35"] 1. 27-22 18x47 2. 16-11 28x48 3. 11x4 47x33 4. 39x19 48x50 5. 4-27 *


- ( 24 x 13) 21, 49
- (35 x 44) 49, 6

Another composition of E. Zubov leads to an even better second final.
Een andere compositie van E. Zubov leidt tot een nog beter tweede slot.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,28,32,38,39,40,41,43,44,45,48:B8,9,10,18,19,21,27,29,35,36"] 1. 16-11 36x47 2. 39-34 47x6 3. 34x5 27x49 4. 5x16 6x50 5. 48-43 *


- (49 x 38) 43! 49.
- (35 x 44) 16-38!!

This article would not be complete without the classic composition of P. W. Kliphuis. It is the very best blockade ever without a White King at all!

Dit artikel zou niet compleet zijn zonder de klassieke compositie van P.W. Kliphuis. Het is de veruit beste opsluiting ooit zonder dat er een witte dam aan te pas komt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,21,26,36,37,41,43,48,49,50:B7,12,13,15,28,29,32,33,34,39,40"] 1. 16-11 7x27 2. 36-31 27x47 3. 37-31 15x24 4. 50-44 39x50 5. 48-42 47x38 6. 31-27 32x21 7. 26x39 33x44 8. 43x45 *


donderdag 31 juli 2014

The Mirror Variation

My previous article is based upon the final 26 x 42, 42-24, 35 x 24. The mirror variation is 25 or 30 x 43, 43-27, 36 x 27.
The first Applet of this next article contains the main variant of my first attempt to reach the mirror variation. This main variant is correct, but did not fully satisfy my goals. This will be explained later.

Mijn vorige artikel gaat over het slot 26 x 42, 42-24, 35 x 24. De gespiegelde versie is 25 of 30 x 43, 43-27, 36 x 27.
De eerste Applet van dit volgende artikel laat de hoofdvariant zien van mijn eerste poging de gespiegelde variatie te bereiken. Deze hoofdvariant is in orde, maar bracht niet helemaal wat ik wilde. Zoals ik later toelicht.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,34,36,37,44,48,49:B13,14,16,17,18,28,30,38"] 1. 49-43 38x29 2. 25x21 28-33 3. 48-43 13-19 4. 21-17 19-24 5. 17-12 24-30 6. 12-8 30-34 7. 8-3 33-39 8. 3x25 39x48 9. 25x43 48x13 10. 43-27 13x31 11. 36x27 *


Before playing the second important variant it is good to know that two other attempts of Black to reach a draw fail. White has to play very precisely. See below, starting from the position after the combination.
- (28-33) 48-43 (13-18) 21-17 (14-20) 27-21! (16 x 27) 17-11 (20-24) 11-7 (24-29) 7-2! (29-34) 2-11! (34-39) 43 x 34 (33-38) 11-16! w+.
- (28-33) 48-43 (14-20) 21-17 (20-24) 17-12 (13-18) 12 x 23 (24-30) 36-31! (30-34) 43-38! (33 x 42) 37 x 48 w+.

Voordat de tweede belangrijke variant gespeeld wordt is het goed om te weten dat andere pogingen van zwart de remise te bereiken ook falen. Wit moet wel heel precies spelen. Zie hierboven, te beginnen met de positie na de combinatie.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W21,27,36,37,48:B13,14,16,28"] 1. ... 28-33 2. 48-43 14-20 3. 21-17 20-24 4. 17-12 24-29 5. 12-7 29-34 6. 7-2 33-39 7. 2x30 39x48 8. 30x43 48x13 9. 43-27 13x31 10. 36x27 *


This looks very good, two variants with the climax at the end. However, let us have a look at the position after 5. (24-29).
Dit ziet er heel goed uit, twee varianten met de climax aan het einde. Laten wij echter de positie na 5. (24-29) bekijken.Unfortunately there is a second solution! With the Black 16 on 26 there are even two second solutions!!
Helaas is er een bij-oplossing! Met de zwarte 16 op 26 zijn er zelfs twee bij-oplossingen!!

- 12-7 (29-34) 7-1 (33-39) 1 x 45! (39 x 48) 27-22 w+.
- 16 ---> 26: 12-7 (29-34) 43-38! (33 x 22) 7-2 w+.

These second solutions of the variant can be avoided by replacing the Black on 13 to 19. But then, as you can see above, both 12-8-2 and 12-7-2 lead to the same win. This is called a dual. So we come to the conclusion that it is impossible to combine these two variants 3 x 25 x 43 and 2 x 30 x 43 in one composition, at least without second solution or dual. Because the 2 x 30 is the most spectacular part of both I switched my goal into trying to find a fully sharp composition with the 2 x 30 climax. The two next Applets show the result.

Deze bij-oplossingen van de variant kunnen vermeden worden door de zwarte van 13 naar 19 te verplaatsen. Maar dan, zoals je hierboven zien kan, leiden zowel 12-8-2 als 12-7-2 tot dezelfde winst. Dit wordt een dual genoemd. Zo komen we tot de conclusie dat het onmogelijk is deze twee varianten 3 x 25 x 43 en 2 x 30 x 43 in één compositie te verenigen, althans zonder bij-oplossing of dual. Omdat de 2 x 30 de meest spectaculaire van de twee is, heb ik mijn doel zo bijgesteld dat ik probeer een volledig scherpe compositie met de 2 x 30 climax te bereiken. De volgende Applets laten het resultaat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,30,31,36,37,43:B8,14,19,26,33"] 1. 22-18 14-20 2. 31-27 20-25 3. 18-13 25x34 4. 13x2 33-39 5. 2x30 39x48 6. 30x43 48x13 7. 43-27 13x31 8. 36x27 *


A nice extra is that Black cannot avoid the 2 x 30 effect, because of the variant given below.

- 22-18 (14-20) 31-27 (20-24) 30-25 (24-29) 18-13 (29-34) 13 x 2 (33-39) 2 x 30 etc.

Een leuk detail is dat zwart het 2 x 30 effect niet kan ontlopen, zie de variant hierboven aangegeven.

The next miniature brings the ultimate effect. Now we have two fully thematic variants after the surprising 41-36!!. See the Applet and the diagram below the Applet.

De volgende miniatuur brengt het ultieme effect. Nu zijn er twee volledig scherpe varianten na de verrassende zet 41-36!!. Zie de Applet en het diagram daaronder.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,25,31,37,41,43:B7,8,9,10,19,26,33"] 1. 25-20 10-15 2. 31-27 15x24 3. 18-13 9x18 4. 22x11 24-29 5. 11-7 29-34 6. 41-36 19-24 7. 7-2 33-39 8. 2x30 39x48 9. 30x43 48x13 10. 43-27 13x31 11. 36x27 *
- 41-36!! (33-39) 7-2, 2 x 43, 43-27, 36 x 27.
- 41-36!! (19-24) 7-2 (33-39) 2 x 30!! (39 x 48) 30 x 43 , 43-27, 36 x 27.

Another funny, een andere leuke, variant is:

- 41-36!! (34-40) 7-2! (19-23) 2-7! (26-31) 7 x 45! (31 x 42) 45-50! (42-48) 50 x 28! (48 x 31) 36 x 27. Also , ook , 7 x 47.

These sensational variants are forced as well from the initial position after 25-20 (10-14).

Deze sensationele varianten worden ook afgedwongen vanaf de aanvangsstand na 25-20 (10-14).

dinsdag 15 juli 2014

An Exercise (Oefening) and a Composition

The two main parts of this article are:

- an exercise concerning your imagination (imaginative faculty) as a draughts player. This has to do with your ability to calculate variants with quite a number of moves. For Grandmasters this exercise is too easy, but for others it might be a nice challenge. I also suggest a possibility to make such a calculation a bit easier.
- a composition based upon the same final, but with a solution that has much more to offer. With considerable choices for both Black and White, as well as thematic variants and a surprising false solution.

Dit artikel bestaat uit twee delen:

- een oefening betreffende jouw voorstellings-vermogen als dammer. Dat heeft te maken met het vermogen varianten met een flink aantal zetten te berekenen. Voor Grootmeesters is deze oefening te eenvoudig, maar voor anderen kan het een leuke uitdaging zijn. Ik geef ook een suggestie een dergelijke berekening wat eenvoudiger te maken.
- een compositie gebaseerd op hetzelfde slot, met een oplossing die veel meer te bieden heeft. Met nogal wat verschillende mogelijkheden, zowel voor zwart als voor wit. Met spannende varianten en een verrassende schijn-oplossing.

ExerciseThe only way to try to win is 44-39. Black has a difficult choice now: (11-17) or (12-17). In both cases all the next moves of both Black and White are obvious. So these two variants have only a minor difference. Also almost the same position is reached. However, the solution at the end is very different.

De enige winstkans is 44-39. Zwart moet dan een moeilijke beslissing nemen: (11-17) of (12-17). In beide gevallen zijn de daarop volgende zetten van zowel zwart als wit vanzelfsprekend. De varianten zijn dus nauwelijks verschillend en de positie die bereikt wordt ook. De oplossing echter is aan het eind heel verschillend.

- 44-39 (11-17) of (12-17) 39-33 (17-21) 37-32 (27 x 38) 33 x 42 (21-27) 29-24 (18-23) 25-20 (23-28) 20-14 (27-31) 14-9 (28-32).

Try to play these moves in your mind, starting from the diagram and with (12-17) as first move of Black. The challenge is to "see" the position at the end of the variant given above. When you "see" this position with your eyes closed you can calculate the best and winning moves of White. The position you have to have in mind is given below. When it were a diagram, finding the winning moves would be very easy.

- Black 11,15, 31, 32. White 9, 24, 34, 35, 42. White to move. Wit aan zet.

Probeer de bovenstaande zetten, beginnend vanaf het diagram met 44-39 en (12-17), als een blind-speler na te spelen. De uitdaging is de positie te "zien" die aan het eind van de gegeven spelgang wordt bereikt. Als je die positie "ziet" met gesloten ogen dan kan je de beste en winnende zetten voor wit vinden. De positie die je dan in gedachten hebt is hierboven in cijferstand gegeven. Als het een diagram zou zijn, dan zou het vinden van de winnende zetten heel eenvoudig zijn.

So far the variant starting with 44-39 and (12-17). The other variant starting with 44-39 and (11-17) is even more interesting. It is good to know that it is easier now, because there is no need now to play again the whole variant in your mind. It is much easier to remind the final position of the first variant and simply replace the Black on 11 to 12, with your eyes closed. Then you can quickly find the winning move of White, with a very nice final.

Tot zover de variant die begint met 44-39 en (12-17). De andere variant die begint met 44-39 en (11-17) is nog interessanter. Het is goed om te weten dat het nu makkelijker is, want het is niet meer nodig de hele variant zonder bord na te spelen. Het is veel handiger de laatste positie van de eerste variant in gedachten te nemen en eenvoudig met gesloten ogen de zwarte van 11 op 12 te plaatsen. Dan kan je snel de winnende zet van wit vinden, met een heel leuk slot.

Composition

The excercise above might be found interesting, but a composition should offer more. One of the goals of the composer is to get active and intelligent play from both colours. Preferable with more than one interesting variant. At the initial position of the first Applet it is clear that 24-19 is not the way to win. Because (22-27) 19-14 (15-20!) brings a draw immediately. The first Applet shows a variant that is not thematic at all, but gives White the opportunity to choose a nice way to win. It is also gives the proof that the first two moves of the main solution (8-13) and (22-27) are forced.

De oefening hierboven vindt men wellicht interessant, maar een compositie moet meer brengen. Wat een componist graag wil bereiken is actief en intelligent spel van beide kleuren. Bij voorkeur met meer dan één interessante variant. Vanaf de aanvangs-stand van de eerste Applet is het duidelijk dat wit met 24-19 niet winnen kan. Immers na (22-27) 19-14 (15-20!) is het direct remise. De eerste Applet laat een variant zien die helemaal niet scherp is, maar wit de gelegenheid geeft om op een leuke manier te winnen. Het is tevens het bewijs dat de beide eerste zetten van de hoofd-variant (8-13) en (22-27) gedwongen zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,25,33,35,40,42:B8,12,15,22,32"] 1. 25-20 8-13 2. 20-14 12-18 3. 24-19 13x24 4. 14-9 18-23 5. 9-4 23-28 6. 4x38 28x39 7. 38x20 15x24 8. 42-38 *


Now we come to the real variants. Black obviously has to try to play (22-27-31) followed by (32-37). The way for White to prevent that is to play 33-28 at the right time. When it is not the right time we get one of the biggest surprises of this composition. With (15-20!!) Black prevents both 9-3 and 9-4 because of a combination. White still has a chance, but Black has an amazing escape.
We komen nu tot de echte varianten. Zwart moet natuurlijk proberen (22-27-31) te laten volgen door (32-37). De manier van wit om dat te verhinderen is op het juiste moment 33-28 te spelen. Is het niet het goede moment dan volgt één van de grootste verrassingen van deze compositie. Met (15-20!!) weet zwart zowel 9-3 als 9-4 door combinaties te verhinderen. Wit heeft toch nog een kans, maar zwart heeft een verbazingwekkende ontsnapping.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,25,33,35,40,42:B8,12,15,22,32"] 1. 25-20 22-27 2. 20-14 8-13 3. 24-19 13x24 4. 33-28 32x23 5. 14-9 15-20 6. 40-34 20-25 7. 9-3 24-30 8. 3x19 30x39 9. 19-28 39-43 10. 28-17 25-30 11. 35x24 43-49 *


Now it seems to be difficult for White, because after 14-9 (15-20) 33-28 is also a draw of course and after 14-9 (27-31) 9-3 as well. However, White can do it the opposite way! See the short variants below:
Het lijkt nu moeilijk te worden voor wit. Immers na 14-9 (15-20) 33-28 is het natuurlijk ook remise en na 14-9 (27-31) 9-3 ook. Echter wit kan het precies omgekeerd doen. Zie de korte varianten hieronder.

- 14-9 (15-20) 9-3! (20-25) 3 x 17!! of course not 3-26?
- 14-9 (27-31) 33-28!! (32 x 23) 9-3 (31-36) 3 x 21! (36-41) 35-30! (24 x 44) 42-37 (41 x 32) 21 x 18.

Very subtle variants. In particular because White can play 33-28 at the wrong or the right moments. Because of the variants given above, Black has to prevent 33-28 by playing (24-29) 33 x 24. This leads to continuing the main variant that is given again from the start in order to avoud confusion. The climax is the amazing move 40-34!!
Heel subtiele varianten. In het bijzonder omdat wit 33-28 kan spelen op de verkeerde en de goede momenten. Vanwege de varianten hierboven gegeven, moet zwart verhinderen dat wit 33-28 spelen kan door (24-29) 33 x 24. Dit leidt tot het vervolg van de hoofdvariant die weer vanaf het begin wordt gegeven om te vermijden dat het niet duidelijk is. De climax is de fantastische zet 40-34!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,25,33,35,40,42:B8,12,15,22,32"] 1. 25-20 22-27 2. 20-14 8-13 3. 24-19 13x24 4. 14-9 24-29 5. 33x24 27-31 6. 40-34 * *


Black can play an act of dispair now, but White does not have a problem of getting a winning majority endgame. For instance like below.
Zwart kan nu een wanhoopsdaad plegen, maar het kost wit geen moeite een gewonnen overmachts-eindspel te bereiken. Bijvoorbeeld zoals hieronder aangegeven.

- (15-20, 32-37) 42-38 (37-41) 9-3 (31-36) 3 x 26 (41-46) 26-42 or (41-47) 34-30 (47 x 33) 30-24, 15 x 24 (36-41) 26-12 (41-47) 12-29 w+.
- (15-20, 32-37) 42-38 (37-41) 9-3 (12-18) 15-10 (41-47) 38-32 (31-36) 32-27 (36-41) 10-5 (41-46) 3-14 (46 x 10) 5 x 1 w+.

The final of the main variant is shown by the next diagram.
Het slot van de hoofd-variant laat het volgende diagram zien.- 40-34!! (32-37) 9-3 (37 x 48) 3 x 42! (48 x 2) 42-24 (2 x 30) 35 x 24.
- 40-34!! (12-17) 9-3 (32-37) 3 x 26! (37 x 48) 26 x 42! (48 x 8) 42-24 (8 x 30) 35 x 24.

These two variants are fully thematic. There is a third, not thematic, variant where White can choose to win with the same final! That is quite unusual.

Deze twee varianten zijn helemaal scherp. Er is een derde, niet scherpe, variant waarbij wit kan kiezen voor hetzelfde slot! Dat is nogal uitzonderlijk.

- 40-34!! (12-17) 9-3 (31-37) 3 x 38 (37 x 48) 38-42 (48 x 13) 42-24 (13 x 30) 35 x 24.

A newborn simple idea can grow up to a mature composition.

Een pasgeboren ideetje kan opgroeien tot een gerijpte compositie.

dinsdag 3 juni 2014

Memories / Herinneringen

Studying games you played long ago is not always only a pleasure, at least in my case. Most of us will find a large number of wrong moves, if not real stupid. It takes a while before you can laugh about yourself. Fortunately our game is so beautiful that it brings a lot of surprises. Sometimes you can be even fully satisfied about a game, still years later. Some of your games you will remember forever, though played very many years ago.

Partijen bekijken die je lang geleden gespeeld hebt is niet altijd alleen maar leuk, tenminste in mijn geval. Velen van ons zullen een groot aantal slechte zetten vinden, soms zelfs rampzalige. Het duurt even voordat je om jezelf kan lachen. Gelukkig is ons spel zo mooi dat het steeds weer verrassingen geeft. Soms kan je zelfs vol tevreden zijn over een partij, zelfs jaren later nog. Je zult je vast wel enige partijen herinneren die je heel lang geleden gespeeld hebt.

The first example I give is a rather complicated so that it requires three Applets to explain. My opponent was Theo Tielrooij. He was well known for his attractive style of playing. Each year a tournament is organized in Haarlem that bears the name of Theo Tielrooij in commemoration.
Theo with Black considered first to play (8-13). The first Applet shows why he did not play it. Obviously in such a position he wanted to win. This was my goal as well, so I was pleased that he played what he did. Anyway, the (8-13) variant is quite unusual.

Het eerste voorbeeld is enigzins gecompliceerd. Er zijn drie Applets nodig om de belangrijkste mogelijkheden te laten zien. Mijn tegenstander was Theo Tielrooij. Hij was bekend vanwege zijn attractieve speel-stijl. Jaarlijks wordt het Theo Tielrooij toernooi georganiseerd door de Haarlemsche Damclub ter nagedachtenis.
Theo overwoog (8-13) te spelen. De eerste Applet laat zien waarom hij dat niet speelde. De positie ziet er naar uit dat hij wilde winnen. Dat wilde ik ook en daarom was ik blij met wat hij speelde. Hoe dan ook, de zet (8-13) laat een zeer ongebruikelijke afwikkeling zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 8-13 2. 37-31 26x37 3. 42x31 21-26 4. 27-22 26x37 5. 32x41 18x27 6. 48-42 23x32 7. 34x23 19x37 8. 30x10 32x43 9. 41x12 43-48 10. 40-34 48x30 11. 35x24 9-14 12. 10x8 2x13 13. 46-41 11-17 14. 12x21 16x27 15. 49-43 *


It is understandable that Theo decided to play (9-13). However, it proved to be a fatal error. Before giving the moves that were actually played in the game, the next Applet proves that there was no escape either when Black had played (17-22) as fourth move instead of (18-22).
Het is te begrijpen dat Theo besloot om (9-13) te spelen. Het bleek echter de verliezende zet te zijn. Voordat het partij-verloop wordt getoond, wordt in de volgende Applet aangegeven waarom zwart met (17-22) als vierde zet in plaats van (18-22) ook niet kon ontsnappen.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 9-13 2. 37-31 26x37 3. 32x41 21x32 4. 28x37 17-22 5. 37-32 22-28 6. 33x22 18x27 7. 32x21 16x27 8. 42-37 13-18 9. 38-33 29x38 10. 43x21 11-16 11. 34-29 16x27 12. 29x9 3x14 *


See for the moves of the game the next Applet. One more remark to be complete: Instead of (4-9) at the fifth move (22-28, 17 x 37) 41 x 32 would be winning for White as well.

Zie voor de zetten die in de partij gespeeld werden de volgende Applet. Volledigheidshalve nog dat i.p.v (4-9) als vijfde zet ook (22-28, 17 x 37) 41 x 32 gewonnen is voor wit.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,45,46,48,49:B2,3,4,6,8,9,11,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,29"] 1. ... 9-13 2. 37-31 26x37 3. 32x41 21x32 4. 28x37 18-22 5. 37-32 4-9 6. 25-20 14x25 7. 32-28 23x32 8. 34x14 9x20 9. 38x9 25x34 10. 40x29 3x14 11. 43-38 *


Another nice memory is my game against T. Wemer, played in 1980. With his 26-21? he gave me the opportunity to execute a forcing with a sacrifice included.
Een andere partij die ik mij herinner is die tegen T.Wemer, gespeeld in 1980. Met zijn 26-21? gaf hij mij de gelegenheid een forcing uit te voeren waarin ook nog een offer voorkomt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W16,21,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,49:B3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23,25,28,29"] 1. ... 11-17 2. 31-26 29-33 3. 38x29 22-27 4. 42-38 27-31 5. 36x27 28-33 6. 39x28 7-11 7. 16x7 12x1 8. 21x12 18x7 9. 29x18 13x22 *


The next games are from the Championship of Noord-Holland (Amsterdam. Haarlem, Alkmaar, etc.). Long ago 1959. In the fities and sixties the Championship of Noord-Holland was considered on average stronger than the Dutch Championship, with players such as:
- Wim de Jong (several times Dutch Champion), Wim van der Sluis, Baris Dukel, Henk Laros, Jan Metz, Piet van Heerde, Henk Beeke, Alex den Doop, Theo Tielrooij, Ed Holstvoogd and from 1963 on Ton Sijbrands. Ton lost two games in 1963 at this championship! Later of course he was close to unbeatable.

De volgende partijen zijn van het Kampioenschap van Noord-Holland in 1959. In de vijftiger en zestiger jaren werd het Kampioenschap van Noord-Holland gemiddeld sterker beschouwd als het Kampioenschap van Nederland met spelers zoals hierboven opgesomd. Ton Sijbrands verloor tweemaal toen hij in 1963 voor de eerste keer aan dit kampioenschap meedeed. Later overkwam hem dat natuurlijk zeer zelden.

The game against R. Berk had a thunderous final. It was a nice game anyway, though maybe Berk could have survived the endgame. Anyway, after (25-30) White forces the combination.
De partij tegen R. Berk had een daverend slot. Het was sowieso een mooie partij, hoewel Berk zich wellicht nog had kunnen redden in het eindspel. Na (25-30) is het in ieder geval geforceerd uit.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,27,28,29,32,37,38,39,43,44,45:B4,9,12,13,14,16,17,19,25,26,35"] 1. 27-21 16x27 2. 32x21 13-18 3. 29-24 18x20 4. 28-22 17x28 5. 38-33 26x17 6. 33x11 19-23 7. 11-6 9-13 8. 6-1 13-18 9. 1-6 20-24 10. 6-33 14-20 11. 33-47 23-29 12. 43-38 25-30 13. 37-31 4-10 14. 31-27 29-34 15. 38-33 34x43 16. 44-40 35x44 17. 27-22 18x27 18. 33-29 24x33 19. 47x25 *


After this game I was on top of the list, together with Wim de Jong. Later it went wrong as the diagram of the game against Piet van Heerde shows.
Na deze partij stond ik samen met Wim de Jong op de eerste plaats. Later ging het fout zoals het diagram van de partij tegen Piet van Heerde laat zien.I played 44-40, saw that it was wrong and gave up after two irrelevant moves. It later proved to be the reason that I missed the Dutch Championship!
Ik speelde 44-40, zag dat het fout was en gaf het na twee irrelevante zetten op. Later bleek dat ik hiermee de deelname aan het Kampioenschap van Nederland miste!

It took ten years before I got the opportunity to play against Piet van Heerde again. Though I met him several times before, also at his home. I studied at the Amsterdam University at that time.
I arranged the position a bit in order to get a nice final.

Het heeft 10 jaar geduurd voordat ik de kans kreeg weer tegen Piet van Heerde te spelen. Hoewel ik hem enige malen ontmoette, ook bij hem thuis. In die tijd studeerde ik aan de Universiteit van Amsterdam.
Ik heb de positie een beetje aangepast om zo een leuk slot te krijgen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,28,32,37,38,39,44,45,47,49:B6,8,9,13,16,18,20,24,26,30"] 1. 27-21 16x27 2. 32x21 26x17 3. 28-23 18x29 4. 38-33 29x38 5. 49-43 38x40 6. 45x21 24-30 7. 21-17 13-18 8. 37-32 18-23 9. 32-28 23x32 10. 47-42 *


I remember the games, but more importantly the friends, passed away long ago.

Ik herinner mij de partijen, maar belangrijker de vrienden, lang geleden gestorven.

maandag 19 mei 2014

Victor Nicod still inspires, inspireert nog steeds

The famous position of Victor Nicod gives Black the choice between (18-23) or (19-23). After (18-23) 29 x 18 White has three ways to win, I give the two nicest. The main variant is (19-23) 28 x 19 leading to the climax 50-44 !!! the move that made Victor unforgettable.

De beroemde positie van Victor Nicod laat zwart de keus tussen (18-23) of (19-23). Na (18-23) 29 x 18 kan wit op drie manieren winnen, daarvan geef ik de twee mooiste aan. De hoofdvariant is (19-23) 28 x 19 wat leidt tot de climax 50-44 !!! de zet die Victor onvergetelijk maakte.

- (18-23) 29 x 18 (24) 12 (30) 7 (34) 1 (39) 44, 6, 50.
- (18-23) 29 x 18 (24) 13 (30) 9 (34) 4 (39) 44, 4-27 (44) 6, 50.
- (19-23) 28 x 19 (22) 14 (27) 10 (32) 5 (38) 50-44!!!

Victor NicodThe edition of DP (De Problemist) December 2001 contains an article about Nicod that I wrote, with 27 compositions of Derk Vuurboom or of me. Vuurboom made hundreds of Nicod compositions, because he was the first to find that the diagram above can be reached by many simple end games. Where different combinations can be added to each of those end games. He also considered it a challenge to bring the Black to 45, instead of already there in the initial position. The first Applet shows an example. Notice the sacrifice 45-40! and the fully sharp end game. The forcing is convincing, after (31-37) White has even two combinations, with 26-21 or 40-35.

DP van December 2001 bevat een artikel van mij over Nicod, met 27 composities van Derk Vuurboom of van mij. Vuurboom heeft honderden Nicod composities gemaakt. Hij was de eerste die uitvond dat het diagram hierboven bereikt kan worden via vele eenvoudige eindspelletjes. Waarbij op ieder van deze eindspelen weer een aantal probleem-bewerkingen mogelijk bleken. Hij vond het ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat het zwarte stuk op 45 daar niet al in de aanvangsstand staat. De eerste Applet laat een voorbeeld zien. Let op het offer 45-40! en het volledig scherpe eindspel. De forcing is overtuigend, na (31-37) heeft wit zelfs twee combinaties, met 26-21 of 40-35.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,29,33,37,39,40,41,44,45,46,50:B1,5,12,13,16,20,22,24,25,30,31"] 1. 37-32 31-36 2. 26-21 16x38 3. 33x42 36x38 4. 40-34 24x33 5. 39x19 30x39 6. 44x42 20-24 7. 19x30 25x34 8. 45-40 34x45 9. 46-41 1-7 10. 41-37 5-10 11. 42-38 10-14 12. 38-33 14-19 13. 33-29 7-12 14. 37-32 12-18 15. 32-28 *


Before showing recent compositions I give you another example (out of the DP article) of how to force Black to go to 45. The surprise in my composition is the move 39-33!!

Voordat ik recente composities laat zien geef ik een ander voorbeeld (uit het DP artikel) van hoe zwart gedwongen kan worden naar 45 te spelen. De verrassing in mijn compositie is de zet 39-33!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,22,27,37,39,41,43,44,47,49,50:B1,6,8,13,16,19,20,23,24,29,30,35"] 1. 22-18 13x42 2. 47x38 16x27 3. 17-11 6x17 4. 38-33 29x38 5. 43x3 24-29 6. 3x34 29x40 7. 39-33 40-45 8. 33-29 23x34 9. 44-40 35x44 10. 49x29 1-7 11. 41-37 7-12 12. 37-32 12-18 13. 32-28 *


Now is the time for the recent compositions. The first is a forcing with a very different way to reach the position after (19-23) 28 x 19. White does his very best to reach the promotion line as quickly as possible, but has to stop his strategy unexpectedly.

Het wordt nu tijd voor de recente composities. De eerste is een forcing met een heel andere manier om de positie na (19-23) 28 x 19 te bereiken. Wit doet er alles aan om zo snel mogelijk de promotielijn te bereiken, maar moet dit plan onverwachts onderbreken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,26,27,38,39,43,49,50:B2,3,8,16,18,25,29,35"] 1. 27-21 16x27 2. 38-33 29x38 3. 43x21 8-12 4. 17x8 3x12 5. 21-17 12x21 6. 26x17 25-30 *


The last move of Black (25-30!) is a bad surprise for White, because 17-11 now appears to be a draw!

- 11? (34!,24) 6 (22!) 1 (27!) 23 (7, 31!) 43 (36!) 23 (29) 34 (41) 38 (46) =.

De laatste zet van zwart (25-30!) is een streep door de rekening van wit. Immers 17-11 blijkt nu remise te zijn! Zie boven.

However, White has another opportunity. The move 33-29! (see the Applet) is also required before White can finally proceed with the Man on 17!
Wit heeft echter nog een andere mogelijkheid. De zet 33-29! (zie de Applet) moet ook nog eerst voordat wit eindelijk weer met het stuk op 17 verder kan!

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,39,49,50:B2,18,30,35"] 1. 39-34 30x39 2. 49-44 35-40 3. 44x33 40-45 4. 33-29 2-7 5. 17-12 7-11 6. 12x23 11-17 7. 23-19 17-22 8. 19-14 22-27 9. 14-10 27-32 10. 10-5 32-38 11. 50-44 *


The inspiration by the brilliant invention of Victor Nicod brought another idea. I found that it is possible to extent the final with more Black pieces and still remains thematic! And the initial position of the composition does not have to suffer of it.

De inspiratie door de prachtige vondst van Victor Nicod bracht nog een ander idee. Ik ontdekte dat het mogelijk is het slot uit te breiden met meer zwarte stukken terwijl het toch scherp blijft tot en met het eind! De aanvangsstand van het probleem hoeft daaronder niet te lijden.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,27,29,32,33,38,43,44,49,50:B12,13,14,16,17,18,23,25,35,45"] 1. 33-28 23x34 2. 28-23 18x29 3. 38-33 29x38 4. 44-40 35x44 5. 49x29 38x49 6. 32-28 49x21 7. 28-22 17x28 8. 26x10 28-32 9. 10-5 32-38 10. 50-44 38-43 11. 44-40 45x23 12. 5x49 25-30 13. 49-43 30-35 14. 43-49 16-21 15. 49x16 35-40 16. 16-11 40-45 17. 11-50 *


The next one has even three more Blacks at the moment of 50-44!! The initial position is not so nice as the previous one, but 45 is brought to his position. Remarkable is the false solution!

De volgende heeft nog meer zwarte stukken op het moment van 50-44!! De aanvangsstand is niet zo mooi, maar het stuk op 45 wordt wel op zijn plaats gebracht. Opmerkelijk is de schijn-oplossing!

- 27-22, 28-22, 23 x 5 (23 x 45), 17-12?, 50-44 (18-23!!) 5 x 43 (45-50) 44-40 (50-22) =.

After 17-11!! both (6 x 17) and (7 x 16) lead to the same thematic solution!
Na 17-11!! volgt zowel na (6 x 17) als na (7 x 16) hetzelfde scherpe slot!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,27,28,29,31,32,40,46,50:B2,6,7,8,9,10,16,34,36"] 1. 27-22 16x38 2. 28-23 36x18 3. 23x5 34x45 4. 17-11 6x17 5. 50-44 38-43 6. 44-40 45x23 7. 5x49 17-21 8. 49x16 7-11 9. 16x7 2x11 10. 46-41 11-17 11. 41-37 17-22 12. 37-32 *


It is a bit a pity that not so many other composers than Vuurboom and me got insprired by Victor Nicod. Most of the few that tried were not very successful. However, K.W. Kruijswijk brought something really beautiful as an end game. I extended his composition a bit, because it brought some interesting positions, also relevant for the practical play. I consider the very smart final of Kruijswijk as the ideal conclusion of this article.

Het is een beetje jammer dat er maar weinig andere componisten dan Vuurboom en ik door Victor Nicod geinspireerd zijn. De meesten die een poging publiceerden waren niet zo succesvol. Echter, K.W. Kruijswijk bracht iets werkelijk moois als een eindspel. Ik heb zijn compositie een beetje uitgebreid, omdat enige interessante posities opleverde, die ook relevant zijn voor het praktische spel. Het slot van Kruijswijk zie ik als een fraaie afsluitng van dit artikel.

My composition has two main variants:
1. A variant relevant for the practical game. In particular because White can only win by first controlling the line 46/5, followed by forcing Black to move to (45). This is the only way to reach a standard majority endgame (4 against 2).

2. The thematic variant based upon the final of K.W.Kruijswijk. Also here Black is forced to move to (45), but what happens then is amazing. See the final Applet, where 25-20!! is the key to win.

Mijn compositie heeft twee hoofdvarianten:
1. Een variant van belang voor het praktische spel. In het bijzonder omdat Wit alleen maar kan winnen door eerst de lange lijn te bezetten, om vervolgens zwart te dwingen naar (45) te spelen. Dit is de enige manier om een standaard overmachts-eindspel te bereiken (4 tegen twee).

2. De scherpe variant gebaseerd op het slot van K.W. Kruijswijk. Ook hier wordt zwart gedwongen naar (45) te spelen, maar wat daarna gebeurd is subliem. Zie de laatste Applet, waar 25-20!! de sleutel is tot de winst.

Please do not play the first Applet automatically, but step by step. Notice that after (34-40) White cannot play 24-35 or 16-11 or 25-20, beacause of (40-44!) =. Black tries to prevent both 16-11 and 25-20. With success thanks to the threat (40-44), but only till White has reached the standard majority endgame.

Speel de eerste Applet s.v.p. niet automatisch af, maar zet voor zet. Na (30-34) kan wit geen 24-35 of 16-11 of 25-20 spelen omdat dan steeds volgt (40-44!)=. Zwart probeert zowel 16-11 als 25-20 te verhinderen. Dat lukt ook dankzij de dreiging (40-44), maar niet meer als wit de standaard overmachts-winst bereikt heeft.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,18,K24,25,49,50:B2,K4,6,34,45"] 1. 18-12 4-10 2. 12-7 2x11 3. 16x7 6-11 4. 7x16 34-40 5. 24-30 10-28 6. 30-48 28-33 7. 48-37 33-22 8. 37-19 22-17 9. 19-35 40-44 10. 49x40 45x34 11. 35-30 34-40 12. 30-35 40-45 13. 35-19 *


Preferably do not to play the last Applet automatically. Otherwise you cannot understand that 24-47 fails, which means that the surprising 25-20!! is the only way to win. This also applies for the move 11-6!, instead of 11-7?.

Het verdient ook hier aanbeveling de laatste Applet niet automatisch af te spelen. Anders ontgaat het je dat 24-47 faalt. Dat betekent dat het verrassende 25-20!! de enige winst is. Dat geldt ook voor de zet 11-6!, i.p.v. 11-7?.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,18,K24,25,49,50:B2,K4,6,34,45"] 1. 18-12 4-15 2. 25-20 15-10 3. 12-7 2x11 4. 16x7 6-11 5. 7x16 34-39 6. 16-11 39-44 7. 49x40 45x34 8. 11-6 34-40 9. 6-1 40-45 10. 50-44 *


- (45-50) 24-47! (50 x 15) 1-29 (15 x 33) 47 x 4.
- (10-37) 20-14! (37 x 10) 24-19 ! (10 x 50) 1-6!!

I hope that this article inspires other draughts-composers as well.
Ik hoop dat dit artikel ook andere problemisten inspireert.

maandag 12 mei 2014

Improved end game

Recently I had a look at some of my end games that I composed and had published many years ago. That inspired me to try to do better and I present you one of the results in this article.
This one is in my view a quite substantial improvement. That has mainly to do with the move 20-15!! The move 31-26! is surprising as well, but was already included in the older versions.
First I explain below why 20-15!! is the only one to win. Then I give two Applets with both the main variants.
See diagram of the first Applet.
- 29 (12) 23 (11) 14? (16!!) 26 (9, 17, 27)=.
-29 (12) 23 (11) 14? (16!!) 19 (21!) 13 (18, 27)=.

Een paar dagen geleden bekeek ik een aantal eindspelen die ik vele jaren geleden gemaakt heb en die toen gepubliceerd zijn. Dat inspireerde mij om te proberen ze te verbeteren en één van de resultaten laat ik in dit artikel zien.
Deze is naar mijn smaak een duidelijke verbetering. Dat heeft vooral te maken met de zet 20-15!! Ook de zet 31-26 is verrassend, maar die was er al in de oudere versies.
Zie het diagram van de eerste Applet. Hierboven laat ik zien waarom 20-15!! de enige winst is. Voor de beide hoofdvarianten zie de twee Applets.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] 1. 34-29 8-12 2. 29-23 6-11 3. 20-15 12-17 4. 23-18 17-21 5. 31-26 21-27 6. 18-13 27-32 7. 13-9 4x13 8. 15-10 13-18 9. 10-4 18-23 10. 4-27 32x21 11. 26x6 23-28 12. 6-1 28-32 13. 1-29 32-37 14. 29-47 *


When Black as first move, after 28, plays (13), then 23! (10) 27! wins easily. However, 26 ? would be a rather nice false solution.
- 28 (13) 23 (10) 26 ? (15) 14 (11) 21 (139) 18, 13 (20) 9 (25!) 16 (30, 14, 34) =.

Als zwart als eerste zet, na 28, (13) speelt, dan is 23! (10) 27! eenvoudig gewonnen. Maar na 26 ? zou het nog fout gaan. Zie hierboven.

The second main variant shows that the classic finals 37/47 and 45/50 are combined in this end game.
De tweede hoofdvariant laat zien dat de klasssieke slotstanden 37/47 en 45/50 zijn gecombineerd in dit eindspel.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] 1. 34-29 8-12 2. 29-23 6-11 3. 20-15 12-17 4. 23-18 17-21 5. 31-26 21-27 6. 18-13 11-17 7. 13-9 4x13 8. 15-10 13-19 9. 10-4 17-22 10. 26-21 27x16 11. 4x27 19-24 12. 27-38 24-30 13. 38-43 30-35 14. 43-49 16-21 15. 49x16 35-40 16. 16-11 40-45 17. 11-50 *


As an "encore" I give another revised end game. Only the main variant. Up to the reader to find the others, in particular the variants after (34-40), instead of (39).

Als "toegift" geef ik nog een opgepoetst eindspel, waarvan de oplossing in hoofdzaak hetzelfde is als enige variaties van lang geleden. Alleen de hoofdvariant. Aan de lezer alle andere te vinden, in het bijzonder de varianten na (34-40) i.p.v.(39).

[White ""][Black ""] [FEN "W:W8,18,22:B10,14,15,21"] 1. 8-3 21-26 2. 3x25 26-31 3. 25-48 31-36 4. 48-37 15-20 5. 37x5 20-24 6. 18-13 24-29 7. 13-9 29-34 8. 9-4 34-39 9. 5-37 39-43 10. 37-31 36x18 11. 4x49 *

zondag 23 februari 2014

Lokzetten. Pièges. Traps.

The Dutch word "Lokzet" (in French Piège) means a kind of trap, where a seemingly winning combination is offered to the opponent in the hope that he does not see the deadly reply. Long ago it was a popular genre of draughts composition and it was quite often as well applied in games in particular by strong players.
In this article we show in all cases the first move and the combination that seems to be winning. Then finding the reply is up to the reader.
The first example is a classic one. The positon after the Black combination has been an inspiration for many draughts composers. The version showed is from H.M.Roos who made a number of very nice compositions.

De Nederlandse dammers zal het woord Lokzet bekend zijn, het was vroeger nogal in de mode. Er zijn vrij veel lokzetten gecomponeerd, al dan niet door bekende componisten en er zijn ook enige mooie voorbeelden uit de wedstrijd praktijk bekend.
In dit artikel geven we steeds de eerst zet en de combinatie die winnend lijkt. Er wordt vanuit gegaan dat de lezer de weerlegging ziet.
Het eerste voorbeeld is een klassieker. De positie na de combinatie van zwart was een bron van inspiratie voor menige problemist. Gekozen is voor de versie van H.M.Roos die een aantal mooie composities op zijn naam heeft staan.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W24,25,29,31,32,33,34,36,37,41,42,44,47,48:B3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,21,26"] 1. 29-23 15-20 2. 24x4 14-19 3. 23x14 9x20 4. 4x16 12-18 5. 25x14 17-21 6. 16x2 3-9 7. 14x3 11-16 8. 2x11 6x17 9. 3x21 16x49 *


One of the funny things of the position above after the combination is that not only Black, but also White cannot make a draw, even if he wants to. White has very many ways to loose and only one way to win.
Een van de grappige dingen van bovenstaande positie na de combinatie is dat niet alleen zwart, maar ook wit geen remise maken kan, ook al zou hij dat willen. Wit kan op veel manieren verliezen en heeft slechts één manier om te winnen.

The next trap is the move by Black (24-30). Play the combination of White and find the best defence of Black.
De volgende lokzet is de zwarte zet (24-30). Speel de combinatie van wit en vind de beste verdediging van zwart.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W25,27,28,31,32,34,36,37,38,39,43,44,45,48,49:B2,3,4,5,6,8,12,13,14,15,16,18,19,23,24"] 1. ... 24-30 2. 27-22 18x27 3. 32x21 23x41 4. 36x47 16x36 5. 47-41 36x47 6. 25-20 47x40 7. 20x7 2x11 8. 44x2 11-17 9. 2-19 4-9 10. 19-24 9-14 11. 39-33 *


The last one of this article was sent to me by Alexey Chizhov, the ten times World Champion. The position is derived from a game of the Dutch Team Competition played 16-11-2013. His opponent was Brian Koullen, playing Black. Alexey told me about the possible trap, but did not play it in the game, because he was not sure about the result. Alexey won the game anyway. We changed the position only by moving the Black on 9 to 10 and now the trap 45-40 is Ok. The interesting thing is that it concerns a kind of Laocoon position, that looks so good for Black.

De laatste van dit artikel heeft Alexey Chizov mij toegezonden, de tienvoudige Wereldkampioen. De positie komt voort uit een partij van de KNDB Club Competitie gespeeld 16-11-2013. Zijn tegenstander was Brian Koullen, die met zwart speelde. Alexey vertelde mij over de mogelijke lokzet, maar speelde die niet in de partij, omdat hij niet zeker was over het resultaat. Alexey won de partij overigens wel. Wij hebben de positie alleen maar aangepast door 9 op 10 te zetten, waardoor de lokzet 45-40 nu correct is. Interessant is dat het gaat om een soort Laocoon positie, die er heel goed uitziet voor zwart.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W25,26,29,30,33,36,37,39,41,43,45,46,48,49:B4,6,7,8,10,12,14,15,16,17,18,22,27,28"] 1. 45-40 27-31 2. 36x27 22x42 3. 33x22 42-47 4. 25-20 47x24 5. 20x29 14-19 *


Black is forced to play (42-47) because (14-20) or (16-21) are loosing immediately. See below for the surprising win after(16-21).
-(16-21) 26 x 8 (42-47) 39-33 (47 x 28) 25-20 (15 x 33) 43-38 (33 x 42) 48 x 37 (28 x 41) 46 x 37.
Zwart moet wel (42-47) spelen want (14-20) en (16-21) zijn op slag verloren. Zie hierboven voor de verrassende winst na (16-21)

So the question remains why 45-40 is such a convincing and original trap. Enjoy finding the answer!

Nu nog de vraag beantwoorden waarom 45-40 zo´n overtuigende en originele lokzet is. Veel plezier met de ontdekking van het antwoord!

vrijdag 24 januari 2014

The first article with the improved Applets

White, with a majority of one Man, has played 27-21 after calculating:
Wit, met een stuk voor, heeft 27-21 gespeeld na het onderstaande berekend te hebben:

- 36-31? (25-30, 12-17, 17 x 46)
- 35-30? (4-10, 12-17, 17 x 46)
- 33-28? (4-10, 12-17, 19-24, 17 x 46)
- 27-21 (25-30, 11-16, 16 x 40) 39-34 w+
- 27-21 (25-30, 11-17, 17 x 46) 7-1 w+
- 27-21 (11-16) 32-28! (23 x 32) 29-24 (19 x 30)35 x 24 (16 x 27) 24-19 (12-17) 19-14 (17-21) 41-37 (32 x 41) 36 x 47 w+
- 27-21 (8- 13) 35-30 (11-16) etc.

However, Black has an impressive plan leading to a sensational draw. Mind (48-26!) and the only way to reach the standard draw (2-7-11-16).
Zwart heeft echter een geniaal plan dat op sensationele wijze de remise brengt. Let op (48-26!) en de enige manier om de standaard remise te bereiken (2-7-11-16).

["White""]["Black""] [FEN "B:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,8,11,12,18,19,23,25"] 1. ... 8-13 2. 35-30 11-16 3. 32-27 19-24 4. 30x17 25-30 5. 34x25 23x43 6. 25-20 43-48 7. 20-14 48-26 8. 14-10 26-31 9. 27-22 16x27 10. 22x13 4-9 11. 13x4 31-26 12. 4x31 26x5 13. 17-11 5x46 14. 11-6 2-7 15. 6-1 7-11 16. 1-12 11-16

However, White has an even better plan, a surprising sacrifice giving so much positional advantage that Black is forced to take a combination.
Wit heeft echter een nog beter plan, een verrassend offer dat zoveel positioneel voordeel geeft dat zwart gedwongen is een combinatie te nemen.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,8,11,12,18,19,23,25"] 1. ... 8-13 2. 35-30 11-16 3. 21-17 12x21 4. 36-31 21-27 5. 31x22 18x38 6. 29x9 38x40 7. 15-10 25x43 8. 10-5 4x13 9. 5x35 2-7 10. 35x11 16x7 11. 41-37

This forcing is very convincing. The positional advantage is such that when Black does not play (11-16), White can even afford two sacrifices and still win without any chance for Black to survive for more than a few moves.
Deze forcing is heel overtuigend. Het positionele voordeel is zo groot dat als zwart geen (11-16) speelt, wit zich zelfs twee offers kan veroorloven en nog wint zonder enige kans voor zwart om meer dan een paar zetten te overleven.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W15,21,29,30,32,33,34,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. ... 2-7 2. 15-10 4x15 3. 33-28 11-17 4. 39-33 17x26 5. 41-37 15-20 6. 30-24 19x39 7. 28x17 39x28 8. 32x1 *

Instead of (15-20), after (12-17) or (7-11) the same 30-24 obviously follows as well.
Na (12-17) of (7-11) in plaats van (15-20) volgt natuurlijk ook 30-24.

I hope the readers like the new image of my Blog.

Ik hoop dat de lezers de nieuwe vormgeving van mijn Blog op prijs stellen.

donderdag 23 januari 2014

Een noodzakelijk offer

Let op: dit is een TEST.


Een noodzakelijk offer

Zwart staat een stuk achter maar heeft een geniaal remiseplan bedacht. Wit komt echter met een offer.

[White ""][Black ""][FEN "W:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25."]1. 35-30 11-16 2. 21-17 12x21 3. 36-31 21-27 4. 31x22 18x38 5. 29x9 38x40 6. 15-10 25x43 7. 10-5 4x13 8. 5x35 2-7 9. 35x11 16x7 10. 41-37

Zwart moest de combinatie wel nemen en ook als zwart geen (11-16) speelt wint wit, kan zich zelfs twee offers veroorloven!

[White ""][Black ""][FEN "B:W15,21,29,30,32,33,34,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25."]1... 2-7 2. 15-10 4x15 3. 33-28 11-17 4. 39-33 17x26 5. 41-37 15-20 6. 30-24 19x39 7. 28x17 39x28 8. 32x1

Ook na (12-17) of (7-11) zou 30-24 gevolgd zijn.
[White ""][Black ""] [FEN "W:WK1,35:B8,10,12,13,K14,16,24,27,30"] 1. 1x29x20x9x31 *

woensdag 8 januari 2014

Computer Draughts Championship 2013

Leo Nagels and I are organizing (official) computer draughts tournaments over 25 years now. The strength, functionality, user-friendliness, etc. of the computer-programs improved steadily over the years. In particular, but not only, after the introduction and further expanding of end game data bases. Kingsrow took the lead in generating very large end game data bases. With strong multi-processor computers, calculating 24 hours a day, it takes many month to complete data bases of the current size.
The very convincing winner of the Championship 2013, held on December 15 in Culemborg, is the program Dragon (of Michel Grimminck, the Netherlands). The program is using an eight-piece (Man and Kings) end game data base, but this is not the only reason why this program is so strong. The game below shows the high level of the program.

Leo Nagels en ik organiseren al meer dan 25 jaar computer dam-toernooien. Elk jaar een officieel kampioenschap. De sterkte, functionaliteit en gebruikers-vriendelijkheid van de computer-programma´s heeft zich in de loop der jaren voortdurend verbeterd. In het bijzonder, maar niet alleen, na de introductie en verdere ontwikkeling van eindspel data bases. Kingrow nam de leiding wat betreft het genereren van grote eindspel data bases. Met krachtige multi-processor computers, 24 uur per dag vol in bedrijf, kost het maanden om data bases van de huidige grootte samen te stellen.
De zeer overtuigende winnaar van het Kampioenschap 2013, gehouden 15 december 2013 in Culemborg, is het programma Dragon (van Michel Grimminck, Nederland). Dit programma gebruikt een acht-stukken data base (stukken en dammen), maar dat is niet de enige reden waarom dit programma zo sterk is. De partij hieronder laat het hoge niveau van het programma zien.

In the initial position of the first Applet the program TD King (of Ton Tillemans, Switserland) had the move. TD King is a strong program, always in the upper part of the list of a competition. Here TD King played 36-31? instead of 48-43, followed by the dull 37-31. It was his only mistake of the game. After that TD King played the best moves possible, but Dragon did not make any mistake at all during the game! Many of its moves, starting with (20-25!!) were the only one to win. A perfect game, not only by using the Coup Royal threat in an optimal way, but in particular how Dragon wins this game in a classical position. This win is worth studying by all draughts players! Please notice that the 8 piece data base (here 4 against 4) is still out of reach, 50 ply away! That is 25 moves.

In de aanvangsstand van de eerste Applet was het programma TD King (van Ton Tillemans, Zwitserland) aan zet. TD King is een sterk programma, steeds te vinden hoog in de ranglijst van een wedstrijd. Hier speelde TD king 36-31? i.p.v. te hakken met 48-43, gevolgd door 37-31. Het was de enige fout van de partij. Daarna speelde TD King steeds de beste verdediging, maar Dragon maakte geen enkele fout! Veel van zijn zetten, als eerste (20-25!!) waren de enige die winnen. Een perfecte partij, niet alleen vanwege het optimaal gebruik van de Coup Royal dreiging, maar vooral hoe Dragon deze klassieke partij wint. Deze winst is het waard door alle dammers bestudeerd te worden! Men realisere zich dat de 8 stukken data base (hier 4 tegen 4) nog buiten bereik is, nog 50 ply weg! Dat is 25 zetten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,35,36,37,38,39,40,48,50:B1,3,8,11,13,18,19,20,23,24,26."] 1. 36-31 20-25 2. 40-34 8-12 3. 31-27 3-9 4. 48-43 1-6 5. 28-22 9-14 6. 33-28 11-16 7. 22-17 12x21 8. 38-33 6-11 9. 34-30 25x34 10. 39x30


It is of course clear that White had to play 28-22, because of the Coup Royal threats. Also that White had to play the sacrifice 22-17. In particular while it seems that White can survive, as the next Applet shows.
Het is natuurlijk duidelijk dat wit 28-22 moest spelen vanwege de Coup Royal dreigingen. Evenzo dat wit moest offeren met 22-17. In het bijzonder omdat het lijkt dat wit kan overleven, zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W27,28,30,32,33,35,37,43,50:B11,13,14,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 11-17 2. 43-38 17-22 3. 28x17 21x12 4. 33-28 24-29 5. 30-25 12-17 6. 35-30 16-21 7. 27x16 18-22 8. 37-31 22x42 9. 30-24 26x28 10. 24x11


However, Black has a superb solution. Many moves are the only way to win! See the list below.
Move 42. (23-29!!). 44. (11-17!) 45. (29-34!!) 46. (14-20!) 48. (7-12!) 54. (21-26!) 56. (20-25!) 58. (13-18!) 59. (14-20!) 62. (41-47!).
Echter, Zwart heeft een indrukwekkende oplossing. Bij veel zetten is er maar één die wint! Zie bovenstaande opsomming.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W27,28,30,32,33,35,37,43,50:B11,13,14,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 23-29 2. 43-38 18-23 3. 50-44 11-17 4. 27-22 29-34 5. 30x39 14-20 6. 22x11 16x7 7. 28-22 7-12 8. 39-34 12-18 9. 44-39 18x27 10. 37-31 26x28 11. 33x31 23-28 12. 38-33 28-32 13. 31-27 21-26 14. 27x38 26-31 15. 34-29 20-25 16. 29x20 25x14 17. 33-28 13-18 18. 38-32 14-20 19. 39-33 31-36 20. 32-27 36-41 21. 33-29 41-47


Maybe readers might remark that White could prevent the Coup Royal threat even after playing 36-31. This is true, White could play 48-42, but look what Dragon would have played in that case.
Wellicht zullen enige lezers opmerken dat Wit ook na 36-31 de Coup Royal dreiging nog kan opheffen. Dit is waar, wit kan 48-42 spelen, maar zie wat Dragon dan had gespeeld.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,35,36,37,38,39,40,48,50:B1,3,8,11,13,18,19,20,23,24,26."] 1. 36-31 20-25 2. 50-45 1-6 3. 31-27 8-12 4. 48-42 11-16 5. 39-34 16-21 6. 27x16 26-31 7. 37x26 24-30 8. 35x24 19x39 9. 28x17 39x48 10. 17-11 6x17 11. 26-21 17x26 12. 16-11 48-30 13. 11-6 30-35 14. 40-34 18-23 15. 38-32 35-30


So the beauty of our game can be very well illustrated by a strong computer program.

Zo kan een sterk computer-programma heel goed de schoonheid van ons spel illustreren.

The result of Culemborg 2013 (10 participants, 9 rounds):
1. Dragon 15.
2. GWD and Maximus 13.
4. Sjende Blyn 12.
5. TD King 11.
6. Tornado 9.
7. Dam 2.2. 7.
8. Cerberus and Dream (France) 5.
10. Slagzet.com (new participant) 0.