dinsdag 1 december 2015

World Championship Draughts 2015 Emmen

The World Championship Draughts 2015 was extremely well organized, with a very high level of players. It was exciting, in particular the last few rounds. Also for the spectators at the venue as well as all over the world. Modern information technology, including computer-analyses, contributed a lot to real time information during the games. The presentations and comments of Harm Wiersma and Auke Scholma were also much appreciated.

Het Wereldkampioenschap Dammen 2015 was uitstekend georganiseerd, met spelers van heel hoog niveau. Het was spannend, in het bijzonder de laatste ronden. Ook voor de aanwezige toeschouwers en die over de hele wereld. Moderne informatie technologie, inclusief cmputer-analyses, droeg veel bij de partijen zet voor zet te kunnen volgen als ware men erbij. De presentaties en het commentaar van Harm Wiersma en Auke Scholma werden ook hoog gewaardeerd.

This article contains games of the players reaching the five best positions of the final ranking. Alexsey Chizhov, the ten times World Champion, reached place 5, which was a bit of a disappointment for him. When we waited for the closing ceremony Alexsey told me that he was not in a good shape during the first half of the tournament. Indeed he missed a number of opportunities in particular in the endgame phase, but he was also quite unlucky at least in one of the games. It could have happened as well at he game presented below, but this time it went all right for Alexsey and he got the well deserved victory.

Dit artikel bevat partijen van de spelers die bij de beste vijf op de ranglijst eindigden. Alexsey Chizhov, tien keer wereldkampioen, bereikte plaats 5, hetgeen toch wel een teleurstelling voor hem was. Toen we moesten wachten op de sluitings-ceremonie vertelde Alexsey mij dat hij niet goed in vorm was gedurende de eerste helft van het toernooi. Inderdaad miste hij een paar kansen in het bijzonder in de eindspel-fase, maar hij had ook echt pech in minstens één van de partijen. Dat had ook kunnen gebeuren bij de hieronder besproken partij, maar nu ging het goed voor Alexsey and hij bereikte de welverdiende winst.

The first move is really surprising. After 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is a draw of course, but Alexsey has a better combination in mind as shown by the Applet. Ainur Shaibakov saw the combination and was convinced that is is loosing for him. However, the Applet proves a difference.

De eerste zet is heel verrassend. Na 39-33, 43 x 34 (21-26) 29-24, 24-20, 30 x 10 is het natuurlijk remise, maar Alexsey heeft een betere combinatie uitgedacht zoals de Applet laat zien. Ainur Shaibakov zag deze combinatie en was ervan overtuigd dat het zou verliezen. Maar de Applet laat wat anders zien.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 21-26 3. 29-24 26x37 4. 48-42 37x48 5. 24-20 15x24 6. 30x10 48x30 7. 35x24 27-31 8. 36x18 9-13 9. 18x9 3x5 10. 25-20 16-21 11. 20-14 21-27 12. 14-9 8-13 13. 9x18 27-31 14. 18-13 31-36 15. 13-9 36-41 16. 9-4 6-11 *


So Black did not play (21-26), but (14-20) that seems to be the only one to survive. However, Chizhov went straightforward to win. Zwart speelde dus geen (21-26), maar (14-20) wat de enige zet met overlevingskansen lijkt te zijn. Echter, Chizhov ging regelrecht naar de winst.

Alexsey Chizhov-Ainur Shaibakov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,31,35,36,38,39,43,48,49:B3,6,8,9,14,15,16,21,22,27,28"] 1. 39-33 28x39 2. 43x34 14-20 3. 25x14 9x20 4. 48-42 21-26 5. 42-37 3-9 6. 29-23 9-14 7. 34-29 6-11 8. 30-24 8-13 9. 35-30 20-25 10. 49-43 25x34 11. 29x40 *


Though he has a high rating it was surprising that Artem Ivanov from Ukraine reached the fourth place, only one point behind Roel Boomstra and Jan Groenendijk. The game below is one example of his strength. Ndiaga Samb from Senegal played something very unusual. Ivanov found a convincing reply. Long before the excecution of the combination the position was already winning for Ivanov. After (18-22) Samb gave up, but the Applet shows the complete combination.

Hoewel hij een hoge rating heeft was het toch een verrassing dat Artem Ivanov uit de Ukraine de vierde plaats bereikte, slechts één punt achter Roel Boomstra en Jan Groenedijk. De partij hieronder is een voorbeeld van zijn sterke spel. Ndiaga Samb uit Senegal speelde iets heel ongewoons. Ivanov vond een overtuigend antwoord. Al lang voordat de combinatie werd uitgevoerd stond Ivanov al gewonnen. Samb gaf het op na (18-22), maar de Applet laat de hele slagzet zien.

Ndiaga Samb-Artem Ivanov

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,29,30,33,34,35,36,37,38,39,43,45,48,49:B2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,22,25,26,27"] 1. 23-18 14-20 2. 38-32 27x38 3. 18x27 38-42 4. 27-22 42x31 5. 36x27 13-19 6. 33-28 19-23 7. 28x19 20-24 8. 29x20 15x13 9. 39-33 7-12 10. 48-42 13-18 11. 22x13 9x18 12. 43-38 12-17 13. 33-28 3-9 14. 42-37 18-22 15. 27x18 26-31 16. 37x26 17-21 17. 26x17 8-12 18. 17x8 2x42 *


The game at round 8 between Roel Boomstra and Jan Groenendijk seemed to be of vital importance for the competition. The first Applet below contains a simpler way to win than as played in the game. Winning against the opponent with the same number of points at the end of the competition could have been decisve for the World Title. However, it came different.

De partij van ronde 8 tussen Roel Boomstra en Jan Groenedijk leek van vitaal belang voor de einduitslag. De eerse Applet hieronder geeft een eenvoudiger manier om te winnen dan zoals het in de partij ging. Winnen van de tegenstander met hetzelfde aantal punten aan het eind van het toernooi had beslissend kunnen zijn voor de Wereldtitel. Het liep echter anders.

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 40-34 29x40 2. 45x34 8-12 3. 47-41 12-18 4. 28-23 18x40 5. 35x44 24x35 6. 25-20 14x25 7. 27-22 17x28 8. 32x5 *


Roel Boomstra played another way to win, but (10-15) would have been much better than (8-12?). Roel Boomstra won op een andere manier, maar (10-15) zou veel beter geweest zijn dan (8-12?).

Roel Boomstra-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,28,30,32,35,37,38,40,42,45,47:B8,9,10,13,14,16,17,19,21,24,26,29"] 1. 27-22 8-12 2. 22x11 16x7 3. 47-41 10-15 4. 41-36 7-11 5. 38-33 29x47 6. 28-23 19x28 7. 30x6 28-33 8. 6-1 33-39 9. 1-6 39-43 10. 37-31 26x28 11. 6x48 9-13 12. 48-30 13-18 13. 30-43 21-26 14. 43-32 *


Obviously the main competitor for everybody was the World Champion Alexander Georgiev. The difficulty for a World Champion is that most of the other players are satisfied with, or even play only for, reaching a draw. When strong players are focussed on keeping things as neutral as possible it is very hard to win. However, Alexander is used to that and he manages to get advantage even at very dull games. The main thing is that Alexander Georgiev is better at endgames than most of the other competitors. He is the World Champion because he is not only a strong player as most of the Grandmasters, but is better in endgames. One of many examples is given below, it was rewarded by the FMJD as the best endgame of the World Championship 2015. Look at the moves, 27-21!, 6-1!, 1-34! and 48-26! His opponent was Arnaud Cordier, who played very well during this tournament and even caused the final decision of the World Championship!

Natuurlijk was Alexander Georgiev de belangrijkste tegenstander voor iedere deelnemer aan het Wereldkampioenschap. De wereldkampioen heeft ermme te maken dat de meeste tegenstanders tevreden zijn met, of alleen maar spelen om, remise te maken. Als sterke spelers als doel hebben om remise te maken, is het heel moeilijk om te winnen. Alexander is daar echter aan gewend want hij ziet kans om zelfs bij heel vervelende partijen nog voordeel te behalen. Een van de voorbeelden wordt hieronder getoond, het werd beloond door de FMJD als het beste eindspel van het WK 2015. Zie de zetten 27-21!, 6-1!, 1-34! en 48-26! Zijn tegenstander was Arnaud Cordier die een heel goed toernooi speelde en zelfs zorgde voor de beslissing van het WK!

Alexander Georgiev-Arnaud Cordier

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,27,35,38,47,50:B8,20,21,25,36,39"] 1. 27-22 20-24 2. 16x27 24-29 3. 22-17 29-33 4. 38x29 39-43 5. 27-21 43-49 6. 21-16 49-38 7. 17-11 38x15 8. 11-6 8-12 9. 6-1 12-17 10. 1-34 15-4 11. 34-48 4-18 12. 48-26 17-22 13. 16-11 22-28 14. 11-6 18-1 15. 26-21 28-33 16. 21-49 33-39 17. 49-16 1-12 18. 35-30 25x34 19. 6-1 12-29 20. 16-49 29-42 21. 1x40 39-44 22. 50x39 *


The final round. De laatste ronde

Before the start of the final round Alexander Georgiev had 24 points and 6 victories. Jan Groenendijk 23 points and also 6 victories. Roel Boomstra 23 points as well, but "only" 5 victories. So it was very unlikely that Roel could win the World Title. In particular because Wouter Sipma got the instruction from the Dutch team to play for a draw against Georgiev. The chance to become World Champion was much bigger for Jan Groenendijk. When he should win and Georgiev playing a draw, Jan would become the youngest World Champion Draughts ever, at the age of seventeen!!
By playing a draw Roel would be sure to reach the third place, even when Chizov and Ivanov should win the last game, what they both did by the way.

Voor het begin van de laatste ronde had Alexander Georgiev 24 punten en 6 overwinningen. Jan Groenendijk 23 punten en eveneens 6 maal winst. Roel Boomstra ook 23 punten, maar "slechts" 5 overwinningen. Het was dus zeer onwaarschijnlijk dat Roel nog Wereldkampioen zou worden. In het bijzonder omdat Wouter Sipma van het Nederlandse team de instructie had gekregen om remise te spelen tegen Georgiev. De kans om Wereldkampioen te worden was veel groter voor Jan Groenedijk. Als hij zou winnen en Georgiev remise zou spelen, zou Jan de jongste Wereldkampioen Dammen ooit worden, op 17 jarige leeftijd!!
Door remise te spelen was Roel zeker van de derde plaats, ook al zouden Chizov en Ivanov beiden winnen, wat ze overigens ook deden.

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra ended in a draw, soon followed by a draw between Alexander Georgiev-Wouter Sipma. So now Jan Groenendijk had the chance to become Worldchampion. Arnaud Cordier played at the initial position of the next Applet an exciting move, in particular while after (13-18) 11-7 is not possible because of the variant below. That is why Arnaud played 45-40 and after (1-6) it seemed that Georgiev was Worldchampion again as the Applet shows.

- 16-11 (13-18) 11-7 ? (22-27, 12-17, 3-8, 1 x 12, 23 x 41).

Ganjargal Ganbaatar-Roel Boomstra eindigde in remise, spoedig gevolgd door een puntendeling bij Alexander Georgiev-Wouter Sipma. Jan Groenendijk had toen dus de kans om Wereldkampioen te worden. Arnaud Cordier speelde in de stand van de volgende Applet een spannende zet, in het bijzonder omdat na (13-18) 11-7 niet kan vanwege bovenstaande variant. Daarom speelde Arnaud 45-40 en na (1-6) zag het er naar uit dat Georgiev weer Wereldkampioen geworden was zoals de Applet laat zien.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,25,32,33,37,38,39,42,45,47:B1,3,12,13,14,19,22,23,24,36"] 1. 16-11 13-18 2. 45-40 1-6 3. 39-34 6x17 4. 47-41 36x47 5. 33-28 22x33 6. 38x9 47x16 7. 40-35 3x14 8. 37-32 16x30 9. 35x11 12-17 10. 11x22 *


However, Arnaud Cordier did not see the combination and the game went on. Cordier made it difficult for himself by playing 32-27 ? instead of 34-30.

Echter, Arnaud Cordier zag de combinatie niet en het spel ging verder. Cordier maakte het moeilijk voor zichzelf door 32-27 ? te spelen i.p.v. 34-30.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,25,32,33,37,38,39,40,42,47:B3,6,12,14,18,19,22,23,24,36"] 1. 39-34 6x17 2. 33-28 22x33 3. 38x9 3x14 4. 32-27 19-24 5. 40-35 23-29 6. 34x23 18x29 7. 42-38 12-18 8. 37-32 18-23 9. 38-33 29x38 10. 32x43 23-29 11. 43-38 29-34 12. 38-33 14-19 *


Cordier missed his last chance to force a draw by playing as below. Cordier miste hier zijn laatste kans om de remise te forceren, zoals hieronder aangegeven.

- 25-20!, 35-30!, 33-28 (25-30) 27-22 (17-21) 22-18 (30-34) 18-12 (34-39) 28-22! (39-44) 22-17 (21-27) 12-7 (44-50) 17-12=.

Everybody thought now that Jan Groenedijk would become the new World Champion. A large number of spectators went to the playing room in order to be there at the moment that Arnaud would gratulate Jan with his Worldtitle. However, Jan got time trouble (as usual for him), what made it even more exciting for the spectators. This contributed to the most spectacular finish of a World Championship Draughts ever. See the last move of the Applet.

Iedereen dacht nu dat Jan Groenendijk Wereldkampioen zou worden. Een groot aantal toeschouwers ging naar de speelzaal om het moment mee te maken dat Arnaud Jan zou feliciteren met zijn Wereldtitel. Jan kwam echter in tijdnood (zoals bij hem gebruikelijk), waardoor het nog spannender werd voor de toeschouwers. Dat droeg bij tot het meest spectaculaire slot van een Wereldkampioenschap dammen ooit. Zie de laatste zet van de Applet.

Arnaud Cordier-Jan Groenendijk

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,27,33,35,47:B17,19,24,34,36"] 1. 33-28 34-39 2. 27-22 17-21 3. 22-18 39-44 4. 18-12 44-50 5. 28-23 19x28 6. 12-8 28-32 7. 8-2 32-37 8. 2x30 37-41 9. 25-20 41-46 10. 30-43 21-26 11. 35-30 50-17 12. 43-48 17-8 13. 47-41 *


The result is that Alexander Georgiev kept his Worldtitle. With 9 Worldtitles he is very close now to the fabulous record of 10 by Alexey Chizhov. Of course it was a disappointment for Jan and for his Dutch fans, but finally everybody respected the victory of Alexander Georgiev. Moreover, it is not sure that Jan Groenendijk would have won the game when he had played a better move than (17-8 ??). Strong computer programs have no doubt that the position was winning, but playing the right moves to win is something else. Below I will give the system to win, the programs do not show us what the right way is.

Het resultaat is dat Alexander Georgiev Wereldkampioen blijft. Met 9 Wereldtitels komt hij heel dicht in de buurt van het geweldige wereldrecord van Alexey Chizhov met 10. Het was natuurlijk een teleurstelling voor Jan Groenendijk en zijn Nederlandse supporters, maar tenslotte respecteerde iedereen de overwinning van Alexander Georgiev. Het is ook nog de vraag of Jan Groenendijk gewonnen zou hebben als hij een betere zet dan (17-8 ??) gespeeld zou hebben. Sterke computer programma´s twijfelen er niet aan dat de positie gewonnen was, maar de goede zetten te spelen om te winnen is wat anders. Hieronder geef ik het systeem om te winnen, de programma´s geven dat niet doelgericht aan.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W20,30,47,K48:BK17,26,36,K46"] 1. ... 17-28 2. 48-43 28-19 3. 30-25 19-10 4. 20-15 10-19 5. 43-38 19-8 6. 38-33 26-31 7. 33-42 8-26 8. 42-33 46-32 9. 33-29 31-37 10. 29-33 37-41 11. 33-44 41-46 12. 44-39 32-27 13. 39-50 26-37 14. 50-45 37-23 15. 45x31 36x27 16. 47-42 46-19 17. 42-38 27-31 18. 38-33 31-36 19. 33-29 36-41 20. 29-24 19x30 21. 25x34 41-46 *


Though it looks quite simple, we cannot be sure that Jan would have found this way to win. More important is that Jan played a splendid tournament and was rewarded with the Grandmaster title. He is seventeen years of age. Only Harm Wiersma was still a few month younger when he became Grandmaster. With his second place Jan has the right to Challenge the World Champion Georgiev in a match. We wish Jan all the best, not only concerning draughts.

Hoewel het er nogal eenvoudig uitziet, weten wij niet of Jan deze manier om te winnen gevonden had. Belangrijker is dat Jan een formidabel toernooi speelde en beloond werd met de Grootmeester titel. Hij is slechts zeventien. Alleen Harm Wiersma was nog een paar maanden jonger toen hij Grootmeester werd. Door zijn tweede plaats kreeg Jan het recht de Wereldkampioen uit te dagen in een match. Wij wensen Jan al het goede, niet alleen wat dammen betreft.

woensdag 18 november 2015

World Class Games at Players against Programs Match

My previous article announced the Feike Boomstra Match. The meeting at November 15, 2015 was a great success. Hijken DTC proved again that it is a very strong team. The programs were not able to win against the Grandmasters Auke Scholma and Aleksej Domtsjev (though one of two games of a test-match before was a victory for Kingsrow). Michiel Kroesbergen managed to reach a draw against the very strong programs Kingsrow and Dragon. In the second group Wouter Wolff and Henk Kalk even reached a victory and a draw.
Nevertheless the programs finally proved to be a bit stronger. Scan, Kingsrow (with Hilko Koning as operator), JDraughts, Maximus and Moby Dam all had one draw and one win. Sjende Blyn was the most successful of all participants with two impressive victories of which one is shown by the first Applets. However, the climax of the tournament was the fabulous game of Scan against Grandmaster Hans Jansen.

Mijn vorige artikel kondigde de Feike Boomstra Match aan. De ontmoeting op 15 november 2015 was een groot succes. Hijken DTC liet weer eens zien wat een sterk team het is. De programma´s konden niet winnen van de Grootmeesters Auke Scholma en Aleksej Domtsjev (overigens bij een eerdere test-match werd één van de twee partijen door Kingsrow gewonnen). Michiel Kroesbergen presteerde het remise te spelen tegen de zeer sterke programma´s Kingsrow en Dragon. In de tweede groep behaalden Wouter Wolff en Henk Kalk zels een winst en een remise.
Toch bleken de programma´s uiteindelijk wat sterker te zijn. Scan, Kingsrow (met Hilko Koning als operator), JDraughts, Maximus en Moby Dam speelden eenmaal remise en wonnen de andere partij. Sjende Blyn had de beste score van alle deelnemers met twee indrukwekkende overwinningen, waarvan de eerste Applets er één laten zien. Echter, de climax van het toernooi was de fabelachtige partij van Scan tegen Grootmeester Hans Jansen. Maar eerst één van de twee overwinningen van Sjende Blyn.

Michel Stempher-Sjende Blyn

[White ""] [Black ""] 1. 34-29 18-22 2. 40-34 12-18 3. 45-40 7-12 4. 31-26 1-7 5. 50-45 16-21 6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 23-28 10. 40-35 20-25 11. 24-20 15x24 12. 29x20 14-19 13. 20-15 9-14 14. 44-40 3-9 15. 37-31 5-10 16. 34-29 21-27 17. 40-34 11-16 18. 42-37 19-23 19. 29-24 14-19 20. 45-40 19x30 21. 35x24 13-19 22. 24x13 8x19 23. 40-35 9-13 24. 47-42 6-11 25. 37-32 28x37 26. 41x21 16x27 27. 33-29 23-28 28. 38-33 19-23 29. 42-38 11-16 30. 29-24 13-19 31. 24x13 18x9 32. 46-41 10-14 33. 33-29 28-32 34. 29x18 12x23 35. 38-33 23-28 36. 33-29 7-12 37. 48-42 9-13 38. 42-38 13-18 39. 29-24 16-21 *


White did not play 34-30, 39 x 30 now, probably because of variants like below. However, analyses show that White could survive. White played 34-29 and Sjende Blyn took his chance to win in style.
- 34 x 30, 39 x 30 (18-23) 24-19 (14-20) 15 x 24 (23 x 14) 30-25 (2-8) 24-20 (14-19) 20-15 (19-24).
Wit speelde nu geen 34-30, 39 x 30, waarschijnlijk vanwege varianten als hierboven aangegeven. Maar analyses laten zien dat wit nog overleven kon. Wit speelde 34-29 en Sjende Blyn won de partij in stijl.

Michel Stempher-Sjende Blyn

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,24,26,31,34,35,36,38,39,41,43,49:B2,4,12,14,17,18,21,22,25,27,28,32"] 1. 34-29 25-30 2. 24-20 14x25 3. 35x24 2-7 4. 49-44 18-23 5. 29x18 12x23 6. 44-40 7-11 7. 40-35 11-16 8. 24-20 25x14 9. 35-30 14-19 10. 38-33 19-24 11. 30x19 23x14 12. 33-29 28-33 13. 39x37 27-32 14. 37x28 22x24 15. 43-39 24-30 16. 41-37 14-19 17. 37-32 19-23 18. 39-33 30-35 19. 33-28 23-29 20. 28-22 17x37 21. 26x17 37x26 22. 17-12 35-40 23. 12-8 40-44 24. 8-3 44-50 25. 3-14 50-22 26. 14-25 22-27 *


The lower level (part of the second group) was also interesting for the public. They could be witness of unexpected moves, that proved to be not wrong. In the position of the next Applet there was no need at all for the program to take the combination and most of all no need to play the crazy move (25-30!). After (25-30) 35 x 24 (44-49) 27-22 Black cannot play (49-38?), but keeps the draw after (49-32). That was already for a long time clear to the program.

Op wat lager niveau (deel van de tweede groep) was er ook het nodige te beleven voor de toeschouwers. Ze konden getuige zijn van onverwachte zetten, die toch niet slecht bleken te zijn. In de positie van de volgende Applet was er geen enkele reden om de combinatie te nemen en vooral niet om de gekke zet (25-30!) te spelen. Na (25-30) 35 x 24 (44-49) 27-22 kan zwart geen (49-38?) spelen, maar bereikt toch de remise door (49-32). Dat was voor het programma al lang duidelijk.

Henk Kalk-Flits op Tablet

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,27,29,30,31,34,35,36,38,39,42:B4,6,11,12,13,16,18,19,22,23,25"] 1. ... 19-24 2. 30x19 18-22 3. 27x18 16-21 4. 26x17 11x44 5. 31-27 6-11 6. 38-33 25-30 7. 35x24 44-49 8. 24-19 49x21 9. 19-13 21-38 10. 33-28 38x47 11. 13-8 *


After this intermezzo, back to the top games. Scan and Hans Jansen played a most interesting game. Scan brought a really superb strategy, crowned by a brilliant forcing, resulting in a 10 piece endgame. This endgame was calculated far before and had to be played very precise. Arguably this is one of the most beautiful draughts games ever.
The next Applet gives the opening and the very challenging play by both. The Applet next to that starts when it gets even more exciting. Finally the endgame is explained shortly.

Na dit intermezzo, terug naar de beste partijen. Scan en Hans Jansen speelden een buitengewoon interessante partij. Scan bracht een voortreffelijke strategie, gekroond door een briljante forcing, die resulteerde in een 10 stukken eindspel. Dat eindspel was ver van te voren berekend en moest heel precies gespeeld worden. Men kan het zien als één van de mooiste dam-partijen ooit gespeeld.
De volgende Applet laat de opening zien en het heel uitdagende spel van beiden. De daarop volgende Applet begint als het nog spannender wordt. De derde toont de forcing. Tenslotte een korte uitleg van het eindspel.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] 1. 34-30 17-21 2. 32-28 21-26 3. 40-34 16-21 4. 45-40 20-24 5. 50-45 12-17 6. 37-32 26x37 7. 42x31 21-26 8. 47-42 26x37 9. 42x31 17-21 10. 30-25 21-26 11. 32-27 26x37 12. 41x32 7-12 13. 36-31 11-17 14. 31-26 6-11 15. 48-42 11-16 16. 42-37 17-21 17. 26x17 12x21 18. 34-30 2-7 19. 40-34 7-12 20. 44-40 1-6 21. 46-41 21-26 22. 41-36 *


When Black plays (18-23) now, White has a lot of choices. Not 49-44? because Black has a combination with (16-21, 24-29, etc.) Better is 34-29, 40 x 20, 37-31, 32 x 41, with a more flexible position for White. Hans Jansen chooses a more exciting approach with (15-20) that prevents 34-29 by (18-23, 24-29, 8-12, 13 x 22) with clear advantage. However, Scan has an impressive answer.

Als zwart nu (18-23) speelt heeft wit veel keus. Niet 49-44? omdat zwart dan een combinatie heeft met (16-21, 24-29, etc.). Beter is 34-29, 40 x 20, 37-31, 32 x 41, met wat meer flexibiliteit voor wit. Hans Jansen koos voor een veel spannender benadering met (15-20) dat 34-29 verhindert door (18-23, 24-29, 8-12, 13 x 22) met duidelijk voordeel. Scan heeft echter een indrukwekkend antwoord.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45,49:B3,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,18,19,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 12-17 3. 22x11 16x7 4. 33-28 7-11 5. 39-33 10-15 6. 49-44 4-10 7. 44-39 *


Black played (11-16) here. After (18-23) Scan wins as shown below. Marvellous!

- (18-23) 34-29! (23 x 34) 40 x 29 (19-23) 28 x 19 (14 x 34) 30 x 19 (13 x 24) 39 x 19 (9-13) 25 x 14 (13 x 24) 33-28! (10 x 19) 27-21 (26 x 17) 28-22 (17 x 28) 32 x 14.

Zwart speelde hier (11-16). Na (18-23) zou Scan als boven aangegeven gewonnen hebben. Prachtig!

However, the most impressive forcing comes now. Maar de meest indrukwekkende forcing komt nu.

Scan-Hans Jansen

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,45:B3,5,6,8,9,10,11,13,14,15,18,19,20,24,26"] 1. ... 11-16 2. 36-31 6-11 3. 34-29 19-23 4. 28x19 14x34 5. 30x19 13x24 6. 39x19 9-13 7. 25x14 13x24 8. 33-29 24x42 9. 37x48 26x28 10. 43-39 10x19 11. 39-33 28x39 12. 40-34 39x30 13. 35x2 *


The amazing thing is that Scan found long before that this endgame is winning. It was reduced to a position with only three White pieces against five Black. If the position would be slightly different with 5 at 4, or 3 at 4, or 15 at 10 or 25, it would be a draw. Moreover, White has to play very precise. After (11-17) the only win is 2-24!! because otherwise (17-22) would bring a draw. I suppose not every player would see that (11-17) 2-24 (17-22) 24-42 ! (22 x 31) 42 x 26 wins. Hans Jansen did see it, but after (17-21) Scan won as well.

Verbazingwekkend is dat Scan lang van te voren heeft vastgesteld dat dit eindspel wint. Het wordt gereduceerd tot een positie van slechts drie witte stukken tegen vijf zwarte. Als de positie maar een klein beetje anders is, kan het niet gewonnen worden. Bijvoorbeeld met 5 op 4, of 3 op 4, of 15 op 10 of op 25. Na (11-17) wint alléén 2-24!! omdat anders (17-22) remise brengt. Ik neem aan dat niet iedere speler zou zien dat (11-17) 2-24! (17-22) 24-42! (22 x 31) 42 x 26 wint. Hans Jansen zag het wel, maar na (17-21) won Scan het toch.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK2,27,45,48:B3,5,11,15,16,18"] 1. ... 11-17 2. 2-24 17-21 3. 24-19 21x32 4. 19x41 3-9 5. 41-36 9-13 6. 36-27 15-20 7. 27-38 20-25 8. 38-24 5-10 9. 24x8 *


Computer-programs are not a threat for draughts, but a very valuable tool to learn much about draughts. Also for training, for getting acces to hundreds of thousands games and compositions, as well as thanks to Applets making all of this more convenient. On top of that computer-programs show very surprising, sometimes real beautiful, combinations and endgames.

Computer-programma´s zijn geen bedreiging voor het damspel, maar een waardevol gereedschap om veel te leren wat dammen betreft. Ook voor training, voor toegang tot honderd-duizenden partijen en composities, ook dankzij Applets op veel geriefelijker wijze. Bovendien laten computer-programma´s heel verrassende, soms echt mooie, combinaties en eindspelen zien.

This match has contributed to the understanding of the importance of computer-programs.

Deze match heeft bijgedragen tot het begrip voor de waarde van computer-programma´s.

For the other games see Toernooibase or Turbodambase. Voor de andere partijen zie Toernooibase of Turbodambase.

dinsdag 27 oktober 2015

Feike Boomstra and his son Roel

As Chairman of the Dutch Lymph Gland Cancer Association Feike Boomstra was much esteemed. He got of a lot of praise for his vision and involvement. Via his Internet Blog he described the development of his serious disease and how he handled it. It was a comfort and support for other patients. Feike died at 6-3-2010, a shock not only for his family, but for many friends and acquaintances as well.
Living in Germany I heard of his decease, his illness and his activities described above much later, at the end of 2010.
I had met Feike because of our computer-draughts tournaments. Feike was the author of the program Boomstradam (later a new version was called Horizon). The program Boomstradam was quite successful. It won the Open Championship at 14-12-2008, with other strong programs participating, from France, Switserland and The Netherlands. The Applet gives an idea of the strentgh of Boomstradam extending his advantage move by move till the position of Black became hopeless.

Als Voorzitter van de Nederlandse Lymfklier Kanker Vereniging werd Feike Boomstra zeer gewaardeerd. Hij kreeg veel lof voor zijn visie en betrokkenheid. Op zijn Internet Blog beschreef hij de ontwikkeling van zijn ernstige ziekte en hoe hij daarmee omging. Het was een troost en steun voor andere patienten. Feike overleed 6 maart 2010, een schok niet alleen voor zijn familie, maar eveneens voor vele vrienden en bekenden.
Veel later, eind 2010, ik woonde al geruime tijd in Duitsland, hoorde ik van zijn overlijden, zijn ziekte en zijn activiteiten.
Ik kende Feike Boomstra vanwege onze computer-dam toernooien. Feike was de auteur van het programma Boomstradam (later kwam er een nieuwe versie genaamd Horizon). Het programma Boomstradam had nogal succes. Het won het Open Kampioenschap op 14-12-2008, met een sterk deelnemersveld, uit Frankrijk, Zwitserland en Nederland. De Applet geeft een idee van de sterkte van Boomstradam die zet voor zet zijn voordeel vergroot totdat de positie voor zwart hopeloos geworden is.

Boomstradam-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,28,33,34,36,38,40,41,43,44,47,48,49:B2,3,5,6,7,8,11,12,15,17,22,24,27"] 1. 28-23 3-9 2. 40-35 8-13 3. 47-42 15-20 4. 33-29 24x33 5. 38x29 11-16 6. 42-38 2-8 7. 34-30 20-25 8. 30-24 7-11 9. 41-37 13-18 10. 37-31 8-13 11. 44-39 5-10 12. 39-34 9-14 13. 43-39 10-15 14. 49-44 16-21 15. 38-33 11-16 16. 35-30 14-20 17. 44-40 *


In commemoration of Feike an unique event will be organized at November 15, 2015. At the same venue of the World Championship Draughts at Emmen, The Netherlands. Ten of the worlds best Computer Programs will play a match of two rounds against a strong team mainly from Hijken DTC. Including Grandmasters and other strong players like Hans Jansen, Auke Scholma, Alexsej Domtsjev, Michiel Kroesbergen, etc. In addition to that, there will be a match "Fries draughts" between the program FCerberus and Martin Walinga.
The Feike Boomstra match between teams of computer programs and players is the very first time world wide that such an event is organized.

Ter nagedachtenis van Feike wordt een unieke wedstrijd georganiseerd op 15 november 2015. In hetzelfde gebouw in Emmen waar het Wereldkampioenschap Dammen plaatsvindt. Tien van de beste dam-programm´s ter wereld spelen een match van twee ronden tegen een sterk team van Hijken DTC. Met Grootmeesters en andere sterke spelers zoals Hans Jansen, Auke Scholma, Alexsej Domtsjev, Michiel Kroesbergen, etc. Bovendien wordt er een match Fries dammen gespeeld tussen het programma FCerberus en Martin Walinga.
De Feike Boomstra match tussen teams van programma´s en spelers is de allereerste keer wereldwijd dat iets dergelijks georganiseerd wordt.

With such an exemplary father it is not suprising that Roel Boomstra started playing draughts at a young age. Soon his talent became clear. Now he is a Grandmaster and between the worlds strongest players. He is also interested in draughts composition, in particular forcings and endgames. This contributes to his strength as a player. He had a combination published in DP resulting in a simple, but nice and original, endgame. Below I show the endgame of Roel starting with a variant that is well known by strong players and endgame experts, but good to know for all players.

Met zo een voorbeeldige vader is het niet verrassend dat Roel Boomstra al op jeugdige leeftijd begon te dammen. Al gauw werd het duidelijk dat hij talent had. Nu is hij grootmeester en één van de sterkste spelers ter wereld. Hij heeft ook belangstelling voor dam-problematiek, in het bijzonder voor forcings en eindspelen. Dit draagt bij tot zijn speelsterkte. Hij liet een combinatie publiceren in DP die uitkwam op een eenvoudig, maar leuk en origineel eindspelletje. Hieronder laat ik het eindspel van Roel zien, met eerst een variant die sterke spelers en eindspelkenners wel kennen, maar goed is om te weten voor alle dammers.

Schijnoplosing
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK2,25:B3,6,14,15"] 1. 2-24 6-11 2. 24-33 11-16 3. 33-28 16-21 4. 28x5 21-27 5. 5-37 3-9 6. 37-19 27-31 *


This is obviously a draw. Another attempt of White is a draw as well. See the variant below.
Dit is duidelijk remise. Een andere poging van wit wordt ook remise. Zie de variant hieronder.
2-35 (6-11) 35-44 (11-16) 44-49 (15-20!) =.
The solution is totally different. Quite surprising are the moves (2-7), (7-40!) and back with (40-7). After that the thematic variant is (6-11, 3-9) 16-2 (24-29) 2-24, 25 x 3. However, in a game it would be played as given by the Applet.

De oplossing gaat heel anders. Nogal verrassend zijn de zetten (2-7), (7-40!) en terug met (40-7). Daarna is de scherpe variant (6-11, 3-9) 16-2 (24-29) 2-24, 25 x 3. Maar in een partij zou het zo gaan als de Applet aangeeft.

Roel Boomstra
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK2,25:B3,6,14,15"] 1. 2-7 14-19 2. 7-40 19-24 3. 40-7 6-11 4. 7x16 24-29 5. 16-2 29-33 6. 2-24 33-39 7. 25-20 3-8 8. 24x2 15x24 9. 2x48 *


The challenge for me was trying to improve the combination Roel published in DP. I discussed a few possiblities with Roel, but I was not satisfied. Finally I came up with two acceptable ones.
The forcing of the first one is Ok as the variant below proves.
- (34-40) 22, 20, 7 (12, 38) 29 (20) 13, 24, 7, 2.

De uitdaging voor mij was om te proberen een betere combinatie te vinden dan die welke Roel in DP publiceerde. Ik besprak een paar mogelijkheden met Roel, maar ik was niet tevreden. Tenslotte kwam ik met twee die acceptabel zijn.
De forcing van de eerste is Ok, zoals de variant hierboven laat zien.

J.C.R. Bus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,21,25,27,30,31,35,37,39,42,44,47:B3,6,8,10,12,15,18,19,23,24,26,34"] 1. 39-33 34-39 2. 44-40 39x28 3. 37-32 28x48 4. 40-34 26x37 5. 47-41 37x46 6. 27-22 18x27 7. 21x32 46x11 8. 16x20 15x24 9. 25-20 24x15 10. 30-25 48x30 11. 35x2 10-14 *


However, Roel and I prefer the next one, in spite of a minority for White and an uneconomical move. With so many pieces it is not always easy to avoid that.

Maar Roel en ik geven de voorkeur aan de volgende, ondanks de schijf minder van wit en de tweegever. Met een zo groot aantal stukken is dat niet altijd makkelijk te vermijden.

J.C.R. Bus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,17,21,25,30,31,35,37,40,41,44,45,48,50:B1,3,6,8,10,13,14,18,19,23,24,26,29,33,34,39"] 1. 11-7 1x12 2. 48-43 39x48 3. 30x28 23x32 4. 37x28 26x46 5. 28-22 18x27 6. 21x32 46x11 7. 16x20 24x15 8. 40-34 29x49 9. 50-44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x2 10-14 12. 2-7 14-19 13. 7-40 19-24 14. 40-7 6-11 15. 7x16 24-29 16. 16-2 29-33 17. 2-24 33-39 18. 25-20 3-8 19. 24x2 15x24 20. 2x48 *


Anyway, far more important is what happens in November 2015. The World Championship in Emmen The Netherlands, from November 7 till November 25. Four readers of my Blog are participating. Arnaud Cordier of France has the World Record of Laocoon positions (10 Black against one White King !). Alexey Chizov (10 times World Champion !), Alexander Georgiev, at the moment of writing this article playing against Jean Marc Ndjofang, tries to add another WC victory to his list. Both Alexey and Alexander are honest and reliable gentlemen, very successful, but not spoiled by it. For Roel it would be the first time and that is one of the reasons why I very much wish him to win the title.
Besides that we are looking forward to the unique Feike Boomstra event of course.

Hoe dan ook, veel belangrijker is wat er plaatsvindt in november 2015. Het Wereldkampioenschap in Emmen, van 7 november tot en met 25 november. Vier lezers van mijn Blog behoren tot de deelnemers. Arnoud Cordier heeft het Wereldrecord Laocoon posities (10 zwarte stukken tegen 1 witte dam !). Alexey Chizov (10 keer Wereldkampioen !), Alexander Georgiev, op het moment dat ik dit artikel schrijf speelt hij tegen Jean Marc Ndjofang en probeert nog een WK titel aan zijn lijst toe te voegen. Alexey en Alexander zijn oprechte en betrouwbare gentlemen, heel succesvol, maar daar niet door bedorven. Voor Roel zou het de eerste keer zijn en dat is een van de redenen waarom ik hem van harte de WK overwinning toewens.
Daarnaast zien wij natuurlijk de unieke Feike Boomstra wedstrijd met spanning tegemoet.

Voor de Nederlanders, komt allen naar Emmen liefst op 15 en 25 November!

donderdag 3 september 2015

An astounding endgame of Eric van Dusseldorp

In his newspaper draughts-column Eric van Dusseldorp published a very remarkable endgame. Eric composed (or maybe discovered ?) it in July 2015.
Looking at the initial position it seems unbelievable that the endgame has so much to offer. Anyway, the initial position is easy to remember and after studying the solution it becomes unforgetable!
The first Applet leads to a classical final.

In zijn damrubriek in dagbladen heeft Eric van Dusseldorp een heel opmerkelijk eindspel gepubliceerd. Eric componeerde (of wellicht ontdekte ?) het in juli 2015.
De aanvangsstand doet niet vermoeden dat het eindspel zo veel te bieden heeft. Wel is de is de aanvangsstand makkelijk te onthouden en na het bestuderen van de oplossing wordt de stand zelfs onvergetelijk!
De eerste Applet heeft een klassiek slot.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 48-42 14-19 4. 49-43 19-24 5. 43-39 24-29 6. 42-38 18-22 7. 39-33 29-34 8. 37-31 34-40 9. 31-26 22-27 10. 33-28 17-21 11. 26x17 27-31 12. 17-11 31-37 13. 11-6 37-41 14. 28-22 41-46 15. 6-1 40-45 16. 38-32 46x17 17. 50-44 17x50 18. 1-6 *


This looks good, but it is not right at all. Not only the win is not thematic, but both White and Black did not play the right moves. Black missed the draw. At the 8th move Black should not play (34-40), but (17-21!) 31-26 (21-27) 50-45 (34-39, 22-28)=. More important is that White played 3. 48-42 and 4. 49-43 in the wrong order. The reason to start this article with this (wrong) variant is showing that even a minor careless move of White leads to a draw. The amazing thing of this endgame looking dull, is that though the variants are quite long, every move of White is the only way to win !! The next Applet shows the way to victory. A fully thematic win, with an unusual final!

Dit zag er goed uit, maar het is helemaal niet correct. Niet alleen is de variant niet echt scherp, maar zowel wit als zwart speelden de verkeerde zetten. Zwart miste de remise. Als 8ste zet moet zwart geen (34-40) spelen, maar (17-21!) 31-26 (21-27) 50-45 (34-39, 22-28) =. Belangrijker is dat wit 3. 48-42 en 4. 49-43 in de verkeerde volgorde speelde. Dit artikel begint met deze (verkeerde) variant om zo te laten zien dat zelfs een beetje onvoorzichtige zet van wit tot remise leidt. Het verbazingwekkende van dit schijnbaar saaie eindspel, is dat hoewel de varianten nogal lang zijn, alle zetten van wit de enige zijn die winnen !! De Applet laat zien hoe er gewonnen moet worden. Een volkomen scherpe variant, met een ongebruikelijk slot!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 49-43 18-23 4. 48-42 14-19 5. 43-39 23-28 6. 42-38 17-21 7. 38-32 19-23 8. 50-45 21-26 9. 32-27 23-29 10. 39-34 29x40 11. 45x34 28-33 12. 37-32 *


When this was all, it would not be so amazing. However, the endgame that looks so ordinary, contains another variant. Again with every move of White as the only one to win! Only at the very end an extra White is remaining.

Als dit alles was, dan zou het niet zo verbazingwekkend zijn. Echter het eindspel dat er zo alledaags uitziet bevat nog een andere variant. Ook nu is iedere zet van wit de enige die wint! Alleen helemaal aan het eind houdt wit een stuk extra over.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W46,48,49,50:B12,13,14"] 1. 46-41 12-17 2. 41-37 13-18 3. 49-43 18-23 4. 48-42 17-22 5. 42-38 14-19 6. 43-39 19-24 7. 39-34 22-27 8. 38-33 24-29 9. 33x24 23-28 10. 34-29 27-32 11. 29-23 28x30 12. 37x28 30-34 13. 50-44 *


Still it is not all. The inital position has even one more fully thematic variant!! To be considered as the main variant. The final Applet contains the main variant of the endgame as a part of the solution of a large composition. The diagram below helps explaining how the initial position of the endgame comes into existence.

Het is nog steeds niet alles. Vanaf de aanvangsstand is er zelfs nog een volledig scherpe variant!! Te beschouwen als de hoofdvariant. De laatste Applet bevat de hoofdvariant van het eindspel als deel van de oplossing van een compositie met veel stukken. Het diagram hieronder helpt bij de uitleg hoe de aanvangsstand van het eindspel tot stand komt.From the diagram the endgame of Eric van Dusseldorp is reached after (6-11, 25 x 14). The only difference is that the man on 12 is now on 11, but the solution with the thematic variants remains the same completely. This is not the case when Black plays (13-18) instead of (6-11). After (13-18) 3 x 20 (25 x 14) White has the choice between 49-43 (6-11) 43-38 or 46-41 (6-11) 41-37. Two different ways to win, the first one not thematic. This proves what a miracle it is that the endgame of Eric is fully thematic. After (6-11) 3 x 20 (25 x 14) the main fully thematic variant of the endgame starts as is shown by the solution of the final Applet. The double oppositon is reached after very accurate play.
The large composition was made by me during writing this article.

Vanaf het diagram wordt het eindspel van Eric bereikt na (6-11, 25 x 14). Het enige verschil is dat het stuk op 12 nu op 11 staat, maar de oplossing met de scherpe varianten blijft helemaal dezelfde. Dit is niet het geval als zwart (13-18) speelt i.p.v. (6-11). Na (13-18, 25 x 14) heeft wit de keuze tussen 49-43 (6-11) 43-38 of 46-41 (6-11) 41-37. Deze twee mogelijkheden leiden tot verschillende winsten, waarvan de eerstgenoemde niet scherp is. Dit toont wat een wonder het is dat het eindspel van Eric volledig scherp is. Na (6-11) 3 x 20 (25 x 14) begint de volledig scherpe hoofdvariant van het eindspel zoals de oplossing van de laatse Applet laat zien. De dubbele oppositie wordt na uiterst nauwkeurig spel bereikt.
Deze compositie met veel stukken heb ik tijdens het schrijven van dit artikel gemaakt.

J.C.R. Bus, eindspel E. van Dusseldorp
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,17,21,26,28,32,37,38,41,42,45,46,48,49,50:B2,5,6,8,12,13,14,18,19,24,25,29,34,36,40"] 1. 32-27 36x47 2. 28-23 19x28 3. 37-32 28x37 4. 42x31 47x33 5. 11-7 2x22 6. 21-17 12x32 7. 31-27 22x31 8. 26x10 5x14 9. 45x3 6-11 10. 3x20 25x14 11. 46-41 14-19 12. 41-37 11-17 13. 37-32 19-23 14. 50-44 17-21 15. 49-43 13-18 16. 48-42 21-26 17. 42-37 18-22 18. 43-38 22-28 19. 37-31 26x37 20. 32x41 23-29 21. 41-37 28-33 22. 38-32 29-34 23. 32-28 33x22 24. 37-32 *


Of course the draughts literature is full of beautiful endgames with a lot of thematic variants. However, without Kings in the initial position, or without a Man very close to the promotion line, the number with more than two thematic variants is much reduced. Only a very few endgames without a King during the solution are interesting. Of those, a 4 x 3 endgame with all the White pieces at the baseline is unique. When such an endgame has three thematic variants without any King involved it is a miracle.

Natuurlijk zijn er heel veel mooie eindspelen met een hoop scherpe varianten. Maar zonder dammen in de aanvangsstand of zonder een stuk dat makkelijk de damlijn bereikt, wordt het aantal met meer dan twee scherpe varianten al aanzienlijk minder. Slechts enkele eindspelen zonder dat er een dam gehaald wordt tijdens de oplossing zijn interessant. Daaronder, een 4 x 3 met al de witte stukken op de onderste rij is uniek. Als zo een eindspel drie lange scherpe varianten heeft zonder dat er een dam gehaald wordt is dat een wonder.

maandag 10 augustus 2015

A very interesting game of the Computer Olympiad 2015

In addition to the previous article about the Computer Olympiad 2015, with superficial analyses, I present to you a profound analyses of the game between Scan and Moby Dam. The game was full of surprising moves and combinations, with a quite astonishing outcome of the analysis at the end.
The first Applet starts at the moment Mody Dam considered it the right moment to attack.

In vervolg op het vorige artikel over de Copmuter Olypiade 2015, met oppervlakkige analyses laat ik jullie een grondige analyse zien van de partij tussen Scan en Moby Dam. De partij had geen gebrek aan verrassende zettten en combinaties, met een nogal verbazingwekkend resultaat van de analyse aan het eind.
De eerste Applet begint op het moment dat Moby Dam de tijd gekomen achtte om aan te vallen.

Scan-Moby Dam
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,48,49:B2,3,4,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23"] 1. ... 23-28 2. 33x22 17x28 3. 32x23 19x28 4. 38-32 13-19 5. 32x23 19x28 6. 43-38 8-13 7. 38-32 13-19 8. 32x23 19x28 9. 42-38 11-17 *


The game is analysed at the Forum and the conclusion was reached that (11-17) was the error leading to losing the game.
The next Applet shows how Black is forced to play the move (28-32), after which it is explained why White played 48-42 and Black (12-18). Please notice that after 37-31 Black cannot play (12-17) because of 31-26!, with the threat 27-22 (28-32) 36-31, 31- 27, 26 x 6.

De partij werd geanalyseeerd op het Forum en de conclusie was dat (11-17) tot verlies leidt.
De volgende Applet laat zien hoe zwart gedwongen wordt tot (28-32), daarna wordt uitgelegd waarom wit 48-42 speelde en zwart (12-18). Zie dat na 37-31 zwart geen (12-17) kan spelen wegens 31-26!, met de dreiging 27-22 (28-32) 36-31, 31-27, 26 x 6.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,31,34,36,37,38,39,40,41,48,49:B2,3,4,6,12,14,15,16,17,18,28"] 1. 31-27 6-11 2. 38-33 18-23 3. 33x22 17x28 4. 37-31 11-17 5. 27-22 28-32 6. 22x11 16x7 7. 48-42 12-18 *


The reason that White should not play 49-43 instead of 48-42, is the same as why Black played (12-18) after 48-42. Because from the end of the Applet above Black forces a draw after 49-43 with (23-28!) 40-35 (18-23) 42-38 (14-19, 28-33, 23 x 21)=. After (23-28) 42-38 should have lost in a spectacular way, in particular because (3-8 or 9) and (7-12, 12-18, 18-23) are the only winning moves! After 36-31 or 27-21 Black wins by (33-38).

De reden dat wit geen 49-43 moet spelen i.p.v. 48-42, is dezelfde als waarom zwart (12-18) speelde na 48-42. N.l_ dat vanaf het eind van de Applet hierboven zwart remise forceert na 49-43 door (23-28!) 40-35 (18-23) 42-38 (14-19, 28-33, 23 x 21) =. Na (23-28) 42-38 zou wit op spectaculaire wijze verloren hebben, in het bijzonder omdat zowel (3-8 of 9) als (7-12, 12-18, 18-23) de enige zetten zijn die winnen. Zowel na 36-31 als 27-21 volgt (33-38) z+!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,31,34,36,39,40,41,42,49:B2,3,4,7,14,15,18,23,32"] 1. 49-43 23-28 2. 42-38 3-8 3. 38x27 18-22 4. 27x18 8-13 5. 18x20 15x33 6. 34-30 7-12 7. 31-27 12-18 8. 41-37 18-23 9. 36-31 33-38 10. 43x32 28-33 11. 27-21 2-7 *


Scan was aware of all this and switched to another way to win the game. First of all we show an alternative way of defending the Black man on 32. This was not what was played by Moby Dam, but it shows a totally different way of playing that also had to be taken into acoount by the programs.
Scan was zich van dit alles bewust en schakelde over op een andere manier om de partij te winnen. Eerst laat ik een alternatief zien om de zwarte op 32 te verdedigen. Dat werd zo niet door Moby dam gespeeld, maar computer programma´s rekenen zo ongeveer alles door.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,31,34,36,39,40,41,42,49:B2,3,4,7,14,15,18,23,32"] 1. 31-26 3-8 2. 49-43 7-12 3. 30-25 18-22 4. 42-37 23-28 5. 26-21 2-7 6. 37-31 *


The way Moby Dam choose is different. To start with, after 31-26 (2-8) 36-31 (7-12) is 49-43 (23-28) still a draw. Two other combinations shown by the two Applets below seem to be a good defense.
Moby dam Kiest een andere weg. Om te beginnen is het na 31-26 (2-8) 36-31 (7-12) 49-43 (23-28) nog steeds remise. Twee andere combinaties die de volgende twee Applets laten zien lijken een goede verdediging te zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,31,34,36,39,40,41,42,49:B2,3,4,7,14,15,18,23,32"] 1. 31-26 2-8 2. 36-31 7-12 3. 40-35 15-20 4. 49-43 23-28 5. 42-38 4-10 6. 38x27 28-33 7. 39x28 20-24 8. 30x19 14x21 9. 26x17 12x21 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,31,34,36,39,40,41,42,49:B2,3,4,7,14,15,18,23,32"] 1. 31-26 2-8 2. 36-31 7-12 3. 40-35 15-20 4. 49-43 23-28 5. 26-21 18-23 6. 42-38 20-25 7. 38x27 28-32 8. 27x38 23-29 9. 34x23 25x34 10. 39x30 12-18 11. 23x12 8x46 *


Of course avoiding the combinations is the easiest thing for Scan, but finding the way to win requires deeper calculations. With the right moves on both sides of the board Scan decides the game. Remarkable is that Scan does not win a piece with 42-38 in this case, but brings Black in a hopeless position.

De combinaties vermijden is natuurlijk geen probleem voor Scan, maar de goede weg naar de winst te vinden vereist diepere berekeningen. Met de goede zetten aan beide zijden van het bord beslist Scan de partij. Opmerkelijk is dat Scan nu geen stuk wint met 42-38, maar zwart in een hopeloze positie brengt.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W26,30,31,34,35,39,41,42,43:B3,4,8,12,14,18,20,28,32"] 1. 34-29 12-17 2. 30-24 20-25 3. 42-38 25-30 4. 38x27 30x19 5. 41-36 17-22 6. 26-21


The position is clearly losing for Black and the game was completed after a few moves.

De positie is duidelijk verloren voor zwart en de partij was spoedig afgelopen.

So far what seems to be a quite complete analyses. However, we kept a surprise to the end of this article. The analyses at the Forum concluded that in the position shown at the end of the first Applet (11-17) was the one that lost the game. However, a closer look at the position at the end of the second Applet, learns that (15-20/4-10) is a real alternative for (12-18). What happens then shows the final Applet.

Tot zover wat een redelijk complete analyse lijkt te zijn. Echter, een verrassing is bewaard voor het eind van dit artikel. De analyse op het Forum kwam tot de conclusien dat in de positie aan het eind van de eerste Applet (11-17) de beslissende fout was. Echter, het wat nader bekijken van het eind van de tweede Applet leert dat (15-20/4-10) een mogelijk altenatief is voor (12-18). Hoe het dan verder gaat, laat de laatste Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W30,31,34,36,39,40,41,42,49:B2,3,4,7,12,14,15,23,32"] 1. ... 15-20 2. 49-43 4-10 3. 30-25 20-24 4. 40-35 23-28 5. 42-38 24-30 6. 35x24 10-15 7. 38x27 14-20 8. 25x14 3-9 9. 14x3 15-20 10. 3x33 20x49 11. 27-22 2-8 12. 41-37 49-27 13. 22-17 27-18 14. 34-30 18-23 *


So a draw and I found no better moves for White after (15-20). The conclusion at the Forum seems to be wrong. Moby Dam could have escaped. Moby Dam played well during the Olympiad, won 4 games. The game against Scan was the only one Moby Dam lost of 11 games!!
Scan played this game without any mistake, simply used the opportunity to win.

Dus (15-20) op het goede moment brengt de remise. Ik kon geen betere zetten voor wit vinden. De conclusie van het Forum lijkt dus onjuist te zijn. Moby Dam kon nog ontsnappen. Moby Dam speelde goed tijdens de Olympiade, won 4 partijen. De partij tegen Scan was de enige die Moby Dam verloor van 11 partijen !!

Scan speelde deze partij foutloos, benutte eenvoudig de kans om te winnen.

I hope this game was interesting for players. Anyway, it proves again the complexity of draughts. The former World Champion Isodore Weiss said " Le jeu est plus fort que nous". The game is stronger than we are.

Ik hoop dat de partij interessant is voor spelers. Hoe dan ook, het laat weer eens zien hoe complex dammen is. De vroegere Wereldkampioen Isodore Weiss zei "Le jeu est plus fort que nous". Het spel is sterker dan wij.

zaterdag 1 augustus 2015

Computer Olympiad 2015 Draughts Championship

A separate MS Word article, distributed to the readers of my Blog, describes the organisation of the Computer Olympiad 2015 held at the University of Leiden, The Netherlands. Many different mind sports programs participated, with programmers from all over the world. The article gives details about the Draughts Championship that, with 12 particpating programs, was the largest tournament of the Computer Olympiad. The MS Word article gives the names of the programs and of the programmers / operators, as well as the final results.
The Blog article you find here is about the games with a selection made in such a way that all participating programs are involved. The idea is to illustrate the difference in strength of the programs, from rather low to world championship level.

We start with the final part of the game between the two programs finished at the low end of the list of competitors, Cerberus and Slagzet. It is not a surprise that the game contains a number of errors by the programs. Slagzet first missed the winning move (22-28!), finally made it even worse by playing after 33-29 the unlucky move (9-13??). Cerberus did not miss the opportunity to win.
Leo Nagels and I are organizing Computer Draughts tournaments over more than 25 years now. One of the goals is to contribute to the development of draughts programs. For a new program like Slagzet there is a lot to learn during such a tournament. In particular because, as opposed to draughts played by humans, there are open discussions between the programmers during the games.
Maurits Meijer, the author of Slagzet, also contributed to the tournament by organizing the draughts-boards and clocks.


Een apart MS Word artikel, gezonden naar de lezers van mijn Blog, beschrijft de Computer Olympiade 2015 georganiseerd door de Universiteit te Leiden. Een groot aantal verschillende denksporten namen deel met programeurs vanuit de hele wereld. Het Dam-Kampioenschap, met 12 deelnemende programma´s het grootste toernooi van de Computer Olympiade, krijgt daarbij bijzondere aandacht. Het MS Word artikel geeft de namen van de programma´s en van de programmeurs /operators, alsmede de einduitslag.
Het Blog artikel dat je nu ziet gaat over een selectie van partijen zodanig dat van ieder programma wat te zien is. Het idee is het verschil in speelsterkte te tonen, vanaf betrekkelijk laag niveau tot en met wereldkampioenschaps sterkte.

Wij beginnen met het laatste deel van de partij tussen de twee programma´s die onderaan de ranglijst geeindigd zijn, Cerberus en Slagzet. Het is niet onverwacht dat de partij een aantal fouten van de programma´s laat zien. Slagzet mist eerst de winst door (22-28!), maakte het tenslotte nog erger door na 33-29 de ongelukkige zet (9-13??) te spelen. Cerberus miste de gelegenheid om te winnen niet.
Leo Nagels en ik organiseren Computer damtoernooien al meer dan 25 jaar. Een doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van dam-programma´s. Voor een nieuw programma zoals Slagzet valt er er veel te leren gedurende zo een toernooi, in het bijzonder omdat, in tegenstelling bij dammen door mensen, er open discussies tijdens de partijen tussen de programmeurs plaatsvinden.
Maurits Meijer, de auteur van Slagzet, droeg ook bij tot de organisatie door het zorgen voor damborden en klokken.

Cerberus-Slagzet
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W30,35,36,37,38,41,44,50:B3,4,8,14,17,22,26,27"] 1. ... 8-13 2. 37-32 17-21 3. 44-39 14-19 4. 41-37 4-10 5. 30-24 19x30 6. 35x24 10-14 7. 50-44 13-18 8. 39-33 14-19 9. 24x13 18x9 10. 33-29 9-13 11. 29-24 13-18 12. 24-20 3-9 13. 44-39 18-23 14. 39-33 9-13 15. 20-15 *


GWD finished at place 10. Slagzet played the game against GWD quite well, but with 32-28, x 28, instead of the much safer 30-25, he came into trouble. GWD continued strongly with a well deserved victory resulting.

GWD eindigde op plaats 10. Slagzet speelde de partij tegen GWD behoorlijk goed, maar met de zet 32-28, i.p.v. het veel veiliger 30-25, kwam hij in moeilijkheden. GWD vervolgde sterk met een verdiende overwinning als resultaat.

Slagzet-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W30,32,34,37,40,41,45,47,49:B6,7,10,12,15,16,19,20,23"] 1. 32-28 23x32 2. 37x28 20-25 3. 41-37 10-14 4. 49-44 12-18 5. 40-35 16-21 6. 37-31 7-11 7. 44-39 14-20 8. 47-41 11-17 9. 41-37 18-23 10. 37-32 23-29 11. 34x14 25x43 12. 14x25 43-49 *


The next participant is a special one. Andrew Lin from Seatle, USA, with his program Deep Nikita, is a professional from Microsoft. For further information see the MS Word article. It was the first time that he participated in a world-class Draughts competiton. One of his best games was against Cerberus. Enjoy the attacking style. He finished as 9th.

De volgende deelnemer is een bijzondere. Andrew Lin uit Seatle, USA, met zijn programma Deep Nikita, is een professional van Microsoft. Voor meer informatie zie het MS Word artikel. Het was de eerste keer dat hij deelnam aan een damtoernooi van wereldklasse. Een van zijn beste partijen was die tegen Cerberus. Geniet van de aanvallende stijl. Hij eindigde als 9e.

Deep Nikita-Cerberus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,29,32,33,34,37,39,42,44,47:B1,6,7,9,11,13,15,18,25,26"] 1. 42-38 18-22 2. 47-42 11-17 3. 33-28 22x33 4. 39x28 13-18 5. 24-19 7-12 6. 44-40 9-14 7. 19x10 15x4 8. 32-27 1-7 9. 29-23 18x29 10. 34x23 25-30 11. 38-32 30-35 12. 40-34 6-11 13. 23-19 4-9 14. 27-21 11-16 15. 42-38 16x27 16. 32x21 7-11 17. 38-32 *


Gradually we come to the programs participating successfully since the early start of the computer draughts tournaments. Tornado is one of those and with the next game he proves to be too strong for the newcomer Deep Nikita. This one applies a very original, but wrong defense with 44-39, 33-29. For Tornado it was not at all difficult to win.

Geleidelijk komen wij bij de programma´s die successvol deelnamen sinds het vroege begin van de computer-damtoernooien. Tornado is er één van en met de volgende partij bewijst hij te sterk te zijn voor de nieuweling Deep Nikita. Deze past een heel originele maar verkeerde verdediging toe, met 44-39, 33-29. Tornado wist daar wel raad mee.

Deep Nikita-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W27,28,30,31,32,37,38,39,41,42,44,46,48:B1,3,5,6,12,13,14,15,16,19,21,23,26"] 1. ... 23-29 2. 48-43 6-11 3. 30-25 15-20 4. 39-33 29-34 5. 44-39 20-24 6. 39x30 24x35 7. 33-29 12-18 8. 29-24 19x30 9. 25x34 13-19 10. 41-36 19-24 11. 43-39 24-30 12. 34x25 35-40 13. 27-22 18x27 14. 31x22 40-45 *


TD King was also successful at many previous tournaments. His game against Cerberus proves the quality of his program. In fact the result was already clear at the moment the Applet starts. TD King reached place 7, a sign that this competition was tough.

TD King had ook veel succes bij vorige toernooien. Zijn partij tegen Cerberus bewijst de kwaliteit van zijn programma. Het resultaat was eigenlijk al duidelijk aan het begin van de Applet. TD King bereikte plaats 7, een teken dat dit toernooi heel sterk bezet was.

Cerberus-TD King
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,35,36,38,39,40,41,44,45,48:B2,4,9,10,12,14,18,23,25,27"] 1. ... 23-28 2. 41-37 9-13 3. 38-33 18-22 4. 40-34 13-18 5. 48-42 14-19 6. 35-30 10-15 7. 37-31 18-23 8. 33-29 2-7 9. 29x18 12x23 10. 42-38 28-32 11. 26-21 32x43 12. 39x48 27x16 *


The program Dam 2.2. by Harm Jetten is very well known. Now he came with a new program called Moby Dam. It finally shared place 5 and 6 with Dragon. The game against Deep Nikita is also an example of a clear difference in strength between the two programs. Moby Dam does not only win very convincingly, but also concludes with a nice combination.

Het programma Dam 2.2. van Harm Jetten is heel bekend. Nu kwam hij met een nieuw programma genaamd Moby Dam. Het eindigde op een gedeelde plaats 5 en 6 met Dragon. De partij tegen Deep Nikita is nog een voorbeeld van een duidelijk verschil in speelkracht tussen de twee programma´s. Moby Dam wint niet alleen heel overtuigend, maar besluit ook met een leuke combinatie.

Moby Dam-Deep Nikita
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,30,31,32,33,35,36,38,45,47,48,49:B7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,24"] 1. 47-42 15-20 2. 31-26 17-22 3. 32-27 22x31 4. 36x27 18-23 5. 38-32 13-18 6. 42-38 7-11 7. 33-28 11-17 8. 49-43 17-21 9. 26x17 12x21 10. 28-22 8-13 11. 38-33 21-26 12. 22-17 10-15 13. 33-28 23-29 14. 45-40 29-34 15. 30x39 24-29 16. 17-11 16x7 17. 28-23 19x37 18. 48-42 37x48 19. 39-34 48x30 20. 25x1 *


The next game contained a big suprise. Dragon is a very strong program, in addition to that the only one participating with a 8 piece endgame database. It was considered as one of the favourites for winning this tournament and indeed has not lost one game. It was clear that he should win against Slagzet. He did reach a winning position after executing an original forcing. However, at the very end something went wrong. His endgame database showed that there was not any doubt left that his position was winning and after every move the position remained so according to the database. However, the program could not find the right moves in order to finalize the end game, because the program repeated his moves, instead of finding the way to proceed.
Finally the referee ( happens to be me) has to decide that the game was a draw, because of the repeating moves. Immediately after this game Michel Grimminck found the bug of the program and repaired it so that it will never happen again!

De volgende partij bracht een grote verrassing. Dragon is een heel sterk programma, heeft bovendien een 8 stukken eindspel database. Het programma was een van de grote kanshebbers voor de titel van dit toernooi en verloor dan ook geen enkele partij. Het was duidelijk dat hij zou winnen tegen Slagzet. Dragon bereikte als snel een gewonnen positie na de uitvoering van een originele forcing. Echter, aan het eind ging er iets fout. Zijn eindspel database liet zien dat er geen enkele twijfel meer was dat hij gewonnen stond en na iedere zet die hij deed werd dit nog steeds door de database bevestigd. Echter het programma kon de juiste zetten niet vinden die het eindspel konden afronden, omdat het programma zijn zetten herhaalde, in plaats van de goede richting te vinden om verder te komen.
Tenslotte moest de scheidsrechter (dat was ik overigens) besluiten dat de partij remise was, vanwege de herhaling van zetten. Onmiddellijk na de partij vond Michel Grimminck de Bug en herstelde deze zodat het nooit meer gebeuren zal!

See the forcing with 33-28!! and the repeating moves after 7-1 (32-49). Also notice 44-40, 43-39, 49 x 38 in order to reach a 8 piece endgame data base position.
Zie de forcing 33-28!! en de herhaling van zetten vanaf 7-1 (32-49). Zie ook 44-40, 43-39, 49 x 38 om direct een 8 stukken eindspel database positie te bereiken.

Dragon-Slagzet
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,27,30,31,32,33,35,36,38,44,47,48,49,50:B2,3,4,5,11,13,14,16,17,18,19,20,23,24"] 1. 33-28 20-25 2. 48-43 25x34 3. 27-21 16x27 4. 32x12 18x7 5. 38-33 23x32 6. 31-27 32x21 7. 26x6 7-11 8. 6x17 2-7 9. 36-31 34-40 10. 33-28 40-45 11. 31-26 24-29 12. 28-22 5-10 13. 26-21 7-12 14. 17x8 13x2 15. 44-39 2-7 16. 21-16 7-12 17. 16-11 14-20 18. 11-6 20-25 19. 39-34 29x40 20. 35x44 19-24 21. 6-1 10-15 22. 1x20 15x24 23. 44-40 45x34 24. 43-39 34x43 25. 49x38 25-30 26. 22-17 3-8 27. 17-11 30-34 28. 11-6 24-29 29. 38-32 34-39 30. 6-1 29-34 31. 1x45 39-43 32. 32-27 43-49 33. 27-22 49-16 34. 45-40 8-13 35. 22-17 13-19 36. 40-34 19-24 37. 47-42 16-27 38. 42-37 27-9 39. 17-11 9-25 40. 34-7 25-14 41. 37-31 14-32 42. 7-1 32-49 43. 1-7 49-38 44. 7-1 38-16 45. 11-6 16-21 46. 1-7 21-16 47. 7-1 16-38 48. 1-7 38-16 49. 7-1 16-38 50. 1-7 38-16 *


Sjende Blyn is also a well known program now and one of the strongest programs as well. During this tournament it did not lose one game. I come back to that later. Sjende Blyn reached place 4. The win against GWD seems to be obvious, hard to find where GWD did something wrong.

Sjende Blyn is ook een bekend programma geworden en ook een van de sterkste. In dit toernooi verloor het geen enkele partij. Daar kom ik later op terug. Sjende Blyn bereikte plaats 4. De winst tegen GWD lijkt vanzelfsprekend, moeilijk te zien waar GWD iets fout doet.

GWD-Sjende Blyn
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W22,25,30,35,36,37,38,39,40,45,48:B3,9,11,13,14,15,16,19,23,24,26"] 1. ... 3-8 2. 48-43 24-29 3. 39-33 8-12 4. 33x24 12-18 5. 22-17 11x22 6. 40-34 16-21 7. 38-32 21-27 8. 32x21 26x17 9. 34-29 23x34 10. 30x39 19x30 11. 25x34 14-19 12. 34-30 19-23 13. 39-33 15-20 14. 45-40 20-25 15. 40-34 23-28 16. 33-29 13-19 17. 29-24 19-23 18. 37-31 17-21 19. 43-39 21-27 20. 24-20 25x14 21. 30-24 9-13 22. 34-30 13-19 23. 24x13 18x9 *


JDraughts did not play at the computer tournaments for many years, but made his comeback at the Computer Olympiad 2015. A very convincing comeback because he reached 16 points, the same as number two Damage, but only got the bronze medal because of the Sonnenborg Berger system. We see a splendid victory against GWD. White could have played 48-43, but that seems to be not so attractive because of (18-22) 38-33 (14-20) 28-23 (13-18, 26-31, 21-26, 16 x 49). So White played 48-42. J Draughts won the game after a few powerful moves.

JDraughts heeft jaren niet meer meegedaan met de computer toernooien, maar maakte zijn comeback bij de Computer Olympiade 2015. Een heel overtuigende comeback want hij behaalde 16 punten, even zoveel als nummer twee Damage. Hij kreeg slechts de bronzen medaille vanwege het Sonnenborg Berger systeem. Wij zien een prachtige overwinning op GWD. Wit kon ook 48-43 spelen, maar dat lijkt niet aantrekkelijk vanwege (18-22) 38-33 (14-20) 28-23 (13-18, 26-31, 21-26, 16 x 49). Wit speelde daarom 48-42. JDraughts won na een paar krachtige zetten.

GWD-JDraughts
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,29,32,34,35,36,37,38,39,40,45,48:B2,3,4,8,13,14,15,16,17,18,21,25,26"] 1. 48-42 18-22 2. 39-33 14-20 3. 28-23 22-27 4. 33-28 3-9 5. 23-19 8-12 6. 19x8 2x13 7. 35-30 4-10 8. 40-35 13-18 9. 28-23 9-13 10. 45-40 10-14 11. 36-31 27x36 *


Damage also revised his program, but invested in hardware as well. It is not usual to measure the power of a computer in kilograms, but you will believe that his computer of 30 Kg is very powerful. Damage was also a favorite and confirmed it with his second place with 16 points. The game against Tornado is of special interest, because Damage reached an unusual majority position with a King of Black and White quite a number of moves away from promotion. A nightmare for players, but it proved not to be a problem at all for the computer program. Please notice that both 38-33 and 27-22 are the only winning moves!!

Damage heeft zijn programma ook aangepast, maar investeerde tevens in hardware. Het is niet gebruikelijk de kracht van een computer in kilos uit te drukken, maar jullie zullen kunnen geloven dat zijn computer van 30 kg heel krachtig is. Damage was ook favoriet en bevestigde dit met 16 punten. De partij tegen Tornado is interessant, omdat Damage een ongebruikelijke overmachtsstand bereikte met een zwarte dam en wit nog een flink aantal zetten van de damlijn weg. Een nachtmerrie voor een speler, maar voor het computer programma bleek het helemaal geen probleem te zijn. In het eindspel zijn zowel 38-33 als 27-22 de enige zetten die winnen!!

Damage-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,28,32,34,35,37,38,39,40,43,45,47:B1,8,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26"] 1. 28-22 1-6 2. 22-17 19-24 3. 34-30 25x34 4. 39x19 13x24 5. 40-34 18-23 6. 47-41 23-28 7. 32x23 21x32 8. 37x28 12x21 9. 34-30 24-29 10. 23x34 26-31 11. 28-22 21-26 12. 41-36 31-37 13. 30-25 20-24 14. 22-17 26-31 15. 36x27 37-41 16. 38-33 24-29 17. 33x24 41-46 18. 27-22 46-32 19. 34-29 32x49 20. 22-18 16-21 21. 17x26 6-11 22. 29-23 11-16 23. 45-40 15-20 24. 25x14 49-27 25. 24-20 27x13 26. 20-15 13-27 27. 14-10 27-4 28. 40-34 8-12 29. 10-5 12-17 30. 23-18 4x22 31. 5-23 22-33 32. 15-10 33-22 33. 10-4 *


The very convincing winner of the Computer Olympiad 2015 Draughts is the program Scan from Fabien Letouzey, France, with the fantastic score of 18 points in 11 rounds. We knew that he also is the author of a famous chess program, but we did not know about the real strength of his draughts program. The game shown here is only one example of the strength of Scan. Within a few moves the position of GWD is hopeless. More than that, after most of the possible Black moves White can win in several ways. Scan builds a position that is solid and flexible at the same time. This is playing draughts at a very high level. The program has some features that bring new dimensions to computer programming, not only for mind sports.

De zeer overtuigende winnaar van de Computer Olympiade 2015 Dammen is het programma Scan van Fabien Letouzey, Frankrijk, met de fantastische score van 18 punten uit 11 partijen. Wij weten dat hij ook de auteur is van een beroemd schaakprogramma, maar wij wisten niet hoe sterk zijn damprogramma is. De partij die hier getoond wordt is slechts één voorbeeld van de speelkracht van Scan. Binnen een paar zetten is de stand voor GWD hopeloos. Meer dan dat, na de meeste van de mogelijke zwarte zetten kan wit zelfs op meer dan één manier winnen. Scan bouwt een positie op die zowel solide als flexibel is. Dat is dammen op een heel hoog niveau. Het programma heeft eigenschappen die nieuwe dimensies geeft aan programmeren, niet alleen voor denksporten.

Scan-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,30,31,32,33,35,41,42,43,48:B3,5,6,8,9,11,14,15,17,23"] 1. 33-28 23-29 2. 41-37 17-21 3. 42-38 21-26 4. 31-27 8-13 5. 43-39 14-20 6. 25x14 9x20 7. 39-34 29x40 8. 35x44 5-10 9. 38-33 3-8 10. 30-25 10-14 11. 33-29 11-16 12. 44-39 13-19 13. 48-43 6-11 14. 43-38 8-12 15. 38-33 19-24 16. 29-23 12-17 17. 23-18 17-21 18. 28-22 *


This tournament proved what we expected to happen soon. The best draughts programs become unbeatable. All the best five draughts programs of this Computer Olympiad did not lose any game. Together they played 55 games without any defeat. Not only they will not lose against other progams, it is very unlikely that they will lose against human players including the World Champion. In a match against very strong players they will not lose one game and occasionally win one or more games. In other words the computer programs are definitely stronger now than the best players. This is not a real problem, the game remains very interesting for players and the programs will discover new beautiful aspects of the game.

Dit toernooi heeft bewezen wat wij al langer verwacht hadden. De beste damprogramma´s worden onverslaanbaar. Al de vijf besten van dit damtoernooi tijdens deze Computer Olympiade verloren geen enkele partij. Samen speelden ze 55 partijen en geen daarvan verloren ze. Ze zullen niet alleen niet verliezen tegen andere programma´s, het is ook zeer onwaarschijnlijk dat ze verliezen tegen dammers, ook niet van de Wereldkampioen. In een match tegen sterke spelers zullen ze geen enkele partij verliezen en af en toe een of meer partijen winnen. Met andere woorden de computerprogramma´s zijn nu sterker dan de beste spelers. Dit is geen echt probleem, het spel blijft heel interessant voor spelers en de programma´s zullen nieuwe mooie nieuwe aspecten van het spel ontdekken.

vrijdag 12 juni 2015

Simple End Games. Playing Applets step by step recommended

Most of the time I present on my Blog rather complex compositions or difficult decisions players had to be made, where a lot of explanation is required. This article is easier to read, because the selection of end games does not have many variants and no long false solutions.

Meestal laat ik op mijn Blog nogal gecompliceerde composities zien of moeilijke beslissingen die spelers moesten maken. Daar hoort veel uitleg bij. Dit artikel is makkelijker te lezen, omdat deze selectie van eindspelen weinig varianten bevat en geen lange schijnoplossingen.

The first Applet starts with a threat, that Black seems to avoid by playing (13-19). However, 48-42!! is the killer.
De eerste Applet begint met een dreiging, die zwart schijnt te ontwijken door (13-19) te spelen. Maar 48-42!! is de doodsteek.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W37,41,K48:B13,21,27,33"] 1. 41-36 13-19 2. 48-42 33-39 3. 36-31 27x36 4. 37-31 36x27 5. 42-26 27-32 6. 26x27 *


The next one leads straightforward to a final where both (35-40) as well as (22-27) are fully thematic.
De volgende gaat recht af op een slot waarbij zowel (35-40) als (22-27) volkomen scherp uit zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,9,32,45:B26,30,34,35"] 1. 9-3 26-31 2. 32-27 31x22 3. 6-1 22-27 4. 1x40 35x44 5. 45-40 44x35 6. 3-25 *


A famous final of Isodore Weiss is the climax of the one below.
Een beroemd slot van Isodore Weiss is het hoogtepunt van de volgende.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,23,25,45:B9,14,15,19,35"] 1. 23-18 19-24 2. 12-7 24-29 3. 7-1 9-13 4. 18x20 15x24 5. 1x34 24-30 6. 45-40 *


A very different final, fully original around 1960, is reached both after 3-14 (40-45) and also after (40-44), showed by the Applet.
Een heel ander slot, omstreeks 1960 nog nieuw, wordt bereikt zowel na 3-14 (40-45) als ook na (40-44), welke de Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK3,25,38,50:B15,18,29,35,40"] 1. 3-9 18-23 2. 9-14 40-44 3. 50x39 35-40 4. 14x28 40-45 5. 28-33 45-50 6. 33x20 50x47 7. 20-24 47x20 8. 25x14 *


Honestly, I made a far better one than the next, but the latter is an easier way to reach the final. Both (37-41) as well as (35-40, 37-41) are thematic.
Eerlijk gezegd heb een veel betere gemaakt dan de volgende, maar de laatste toont een makkelijker manier om het slot te bereiken. Zowel (37-41) als (35-40, 37-41) zijn scherp.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,45,K48:B4,15,22,25,35"] 1. 19-13 22-28 2. 13-8 28-32 3. 8-2 25-30 4. 48x25 4-9 5. 25x3 32-37 6. 2-24 15-20 7. 3x25 *


A position like the next one does not look like a 46/5 composition, but the main variant is. After 45 x 34 Black could also play (10-14). The reader will find easily how to win in that case.
Een positie als de volgende ziet er niet als een 46/5 uit, maar de hoofdvariant is het wel. Na 45 x 34 kan zwart ook (10-14) spelen. De lezer zal geen moeite hebben om uit te vinden hoe dat wint.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,K24,K41,45:B5,10,K27,34"] 1. 19-13 27x4 2. 41-36 34-40 3. 45x34 10-15 4. 34-30 4-10 5. 30-25 10-28 6. 36-41 28x46 7. 25-20 *


A number of computer programs have difficulties with excecuting a capture where White has the choice between two captures with the same start and landing, but capturing different Black pieces. An Applet needs precise commands in order to make the right choice. This problem has been solved as the next Applet shows. See the capture 45 x 25.

Een aantal computer programma´s hebben moeite met het uitvoeren van een slag als wit de keuze heeft tussen twee slagen die hetzelfde begin en eindpunt hebben, maar over andere zwarte stukken. Een Applet heeft eenduidige instructies nodig om de juiste keuze te maken. Dit probleem is op te lossen zoals uit de volgende Applet blijkt. Zie de slag 45 x 25.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W16,33,35,44,K50:B8,13,17,20,34,45"] 1. 35-30 34x25 2. 44-40 45x34 3. 50-45 25-30 4. 45x18x9x25 30-35 5. 25-3 8-13 6. 3x21 35-40 7. 21-49 40-45 8. 49-40 45x34 9. 33-29 34x23 10. 16-11 23-28 11. 11-7 28-32 12. 7-2 13-18 13. 2-7 18-22 14. 7-11 22-27 15. 11-16 27-31 16. 16x38 31-37 17. 38-47 *


After 17 moves one White on 49 remains.
Na 17 zetten blijft er één witte op 49 over.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,29,32,35,47:B5,9,22,24"] 1. 29-23 24x15 2. 32-27 22x31 3. 23-18 9-14 4. 18-13 14-19 5. 13x24 5-10 6. 24-19 10-14 7. 19x10 15x4 8. 35-30 4-9 9. 30-24 9-13 10. 24-20 13-19 11. 20-15 19-24 12. 15-10 24-29 13. 10-5 29-34 14. 5-23 34-39 15. 23-28 39-43 16. 28-37 31x42 17. 47x49 *


Understanding the next end game is understanding why 1-23 !! is the only way to win. The whole solution aims at preparing the marvelous move 47-42 !!. After 39 x 28 it does not make a difference if Black plays (11-16) or (11-17).

Om het volgende eindspel te begrijpen moet het je duidelijk worden waarom 1-23 !! de enige manier is om te winnen. De hele oplossing is erop gericht de prachtige zet 47-42 !! voor te bereiden. Na 39 x 28 maakt het geen verschil of zwart nu (11-16) of (11-17) speelt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,44,47,K49:B2,7,14,22,29,36"] 1. 21-17 22x11 2. 44-39 29-33 3. 39x28 11-17 4. 49-40 17-21 5. 40x1 21-26 6. 1-23 14-20 7. 23-34 2-7 8. 34x1 26-31 9. 47-42 36-41 10. 42-37 41x23 11. 1x15 31-37 12. 15-47 *


To conclude, an end game with a final of Russian origin. It is still not clear to me who is the author of this spectacular combination of thematic variants. The other highlights of the composition are the moves 47-36! and 36-31!! forcing Black to play (33-38) because of :
- (23-28) 31-48 (32-38) 48-30
- (33-39) 35-30, 15 x 44 (32-38) 31-27 (38-42) 27-38

Om af te sluiten, een eindspel met een slot van Russische oorsprong. Het is mij nog steeds niet duidelijk wie de auteur is van die spectaculaire combinatie van scherpe varianten. De andere hoogtepunten van het eindspel zijn de zetten 47-36 ! en 36-31 !! waarmee zwart gedwongen wordt (33-38) te spelen vanwege de hierboven aangegeven varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK10,35,K47:B18,24,27,29,33"] 1. 10-15 27-32 2. 47-36 18-23 3. 36-31 33-38 4. 35-30 24x35 5. 15x42 *


- (32-37) 42-29 (37 x 26) 29 x 18 (26-31) 18 x 36 (35-40) 36-22 (40-45) 22-50.
- (32-37) 42-29 (23 x 34) 31 x 25 (35-40) 25-39 (40-45) 22-50.
- (35-40) 31-22 (40-45) 22-50 (23-28) 50 x 6 (45-50) 42-33 (50 x 28) 6 x 33 (32-37) 33-47.

dinsdag 17 maart 2015

An instructive majority endgame. Een leerzaaam overmachts-eindspel.

All the Black moves of the first Applet are forced, until after 15 moves the 4 x 2 majority endgame is reached. Then we see how White gets the opportunity of playing the moves 49-40-35, with a standard winnig majority position resulting.

Alle zwarte zetten van de eerste Applet zijn gedwongen, totdat na 15 zetten de 4 x 2 positie is bereikt. Vervolgens is te zien hoe wit de gelegenheid krijgt de zetten 49-44-35 te spelen hetgeen leidt tot een standaard overmachtswinst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK1,15,30,39,44,49:B4,5,8,13,22,28,35,41,45"] 1. 1-18 35x24 2. 18x20 8-12 3. 20-33 12-18 4. 33x6 18-22 5. 6x28 5-10 6. 28x5 45-50 7. 5-28 50-45 8. 28-6 45-23 9. 6-1 13-18 10. 1-6 23-14 11. 39-34 18-23 12. 6-33 14-3 13. 33-22 3-12 14. 22-18 12-17 15. 18x29 17x50 16. 29-23 50-33 17. 34-30 33-39 18. 30-24 39-25 19. 49-44 25-43 20. 44-40 43-39 21. 40-35 *


However, the instructive matter is that Black should not play 17. (33-39?), because he can make a draw at that moment.
Echter, wat met leerzaam is bedoeld, is dat zwart geen 17. (33-39) moet spelen omdat hij remise kan maken op dat moment.17. (33-50) 30-24 (50-39!) 23-41 (39-25) 41-32 (48) 24-19 (4-9!)=.

White played 33-22 at move 13. See the diagram below. Another try would be 34-30. This would be winning, if Black did not have a surprising reply.
Wit speelde 33-22 als 13e zet. Zie het volgende diagram. Een andere poging zou 34-30 kunnen zijn. Dit zou winnen, als zwart het verrassende antwoord niet had.34-30 (23-29!!) 33 x 24 (3-25!)=.

Finally a third attempt of White to win, starting again from the position of the first Applet. This variant also explains why the move (8-12!) is the only way to force a draw.
Tot slot nog een winstpoging van wit, vanaf dezelfde positie als de eerste Applet. Deze variant verklaart ook waarom de zet (8-12) de enige manier is om remise te maken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK1,15,30,39,44,49:B4,5,8,13,22,28,35,41,45"] 1. 1-18 35x24 2. 18x20 8-12 3. 44-40 45x43 4. 49x38 4-10 5. 15x4 28-32 6. 4x7 32x43 *


These variants are a demonstration of the complexity and beauty of our game and contain a practical majority endgame, but what is the relevance for draughts-composers? Well, these variants are part of a composition. Not the main part, because a composition is as a rule supposed to be winning. So we have to look at which moment of the solution White missed the winning moves. When playing the Applet we come to the point where White has the choice between 25 x 1 or 25 x 3. That is the moment where White misses the win by playing 25 x 1, as proven by all the variants given above. The way to win is 25 x 3 with a solution containing only one way to win. The solution is rather surprising, but does not have a thematic final position. The fully thematic solutions are found in the main variant.

Deze varianten zijn een demonstratie van de complexiteit en de schoonheid van ons spel en laten een praktisch overmachts-eindspel zien. Maar in hoeverre zijn ze relevant voor liefhebbers van de damproblematiek? Ze zijn een deel van een compositie. Niet het belangrijkste deel, want een compositie wordt als regel geacht winnend te zijn. We moeten dus kijken naar waar wit de winnende zetten heeft gemist. Bij het spelen van de Applet komt het punt waar wit kan kiezen tussen 25 x 1 of 25 x 3. Dat is het moment waar wit de winst mist als 25 x 1 wordt gespeeld, zoals de varianten hierboven aantonen. De manier om te winnen is 25 x 3 met een oplossing die slechts op één manier te winnen is. De oplossing is nogal verrassend, maar heeft geen scherpe slotstand. De volledig scherpe varianten vindt men in de hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W15,24,25,29,30,33,39,40,42,44,49:B4,5,7,8,13,18,19,22,23,28,32,35,K47"] 1. ... 23x45 2. 42-37 47x20 3. 25x3 32x41 4. 3-9 35x24 5. 9x20 4-9 6. 20x3 28-33 7. 39x28 45-50 8. 28-23 50x19 9. 3-14 19x10 10. 15x4 *


Before playing the Applet with the main variant, the climax of the solution is shown by a diagram. It is about a very rare moment of combining two totally different thematic variants. A sudden death and a very fine endgame composed long ago by Meier, as far as I know. The first variant is of course (35 x 24) 27 x 9 (4 x 13) 15-10 ( 5 x 14) 3 x 19. The other variant is not (24 x 31) 3-20 (35 x 24) 20 x 19 because White lands exactly on a wrong place of the main line, so that (4-9!!) gives a draw! Again we have a surprising false solution. The right solution is given by the Applet.

Voordat de Applet met de hoofdvariant wordt gespeeld, wordt eerst de climax van de oplossing getoond met een diagram. Het betreft een tijdens het slagspel uitzonderlijke combinatie van twee totaal verschillende varianten. Een naturel en een heel mooi motief van Meier, voor zover ik weet. De eerste variant is natuurlijk (35 x 24) 27 x 9 (4 x 13) 15-10 ( 5 x 14) 3 x 19. De andere variant is niet (24 x 31) 3-20 (35 x 24) 20 x 19 want wit landt precies op een verkeerd veld van de lange lijn, waardoor (4-9!!) de remise brengt. Wederom een verrassende schijnoplossing. De Applet laat de goede opslossing zien.Now is the time to present the composition in its full splendour. I give the solution without further comments, because everything was explained above.

Nu is het tijd de compositie in zijn volle pracht te laten zien. Ik geef de oplossing zonder verder commentaar, omdat alles hierboven al is toegelicht.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,24,25,30,31,33,34,39,40,41,44,48,49:B4,5,7,8,13,16,18,19,22,23,28,32,35"] 1. 34-29 16x47 2. 48-42 23x43 3. 49x27 47x45 4. 44-40 45x20 5. 25x3 22x31 6. 3-26 35x24 7. 26x11 24-29 8. 11-39 5-10 9. 39-25 29-33 10. 25-9 4x13 11. 15x4 13-19 12. 4-10 19-24 13. 10-15 24-29 14. 15-20 29-34 15. 20x38 34-40 16. 38-33 40-45 17. 33-50 *


An article in "De Problemist" of June 2015 explains how this composition was brought about, by standing improvement of the composition till the final result shown in this Blog was achieved.

Een artikel in De Problemist van Juni 2015 legt uit hoe deze compositie tot stand gekomen is, na het steeds verder verbeteren van de compositie tot het eindresultaat werd bereikt dat in deze Blog te zien is.

vrijdag 30 januari 2015

Sales / Uitverkoop

Because I have more than hundred unpublished compositions I use my Blog this time to publish a number of them. The first one was made nine years ago. The higher the number above the Applet, the more recent they are. The selection contains compositions with combinations leading to not complicated endgames. This article has a minimum of comments.

Omdat ik meer dan honderd ongepubliceerde composities heb gebruik ik mijn Blog deze keer om er een aantal van te publiceren. De eerste heb ik negen jaar geleden gemaakt. Hoe hoger het nummer boven de Applet des te recenter ze zijn. De selectie bestaat uit composities met combinaties die leiden tot ongecompliceerde eindspelen. In dit artikel is heel weinig commentaar toegevoegd.

935

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W13,19,22,23,27,29,33,34,38,45,46:B1,2,3,4,10,12,14,16,20,37,40"] 1. 23-18 12x23 2. 29x18 14x12 3. 38-32 37x30 4. 45x5 4-10 5. 5x7 2x11 6. 46-41 1-7 7. 41-37 7-12 8. 13-8 16-21 9. 27x18 3x23 10. 22-18 23x12 11. 37-32 *


935 Variant after 6. 46-41

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W13,22,27,41:B1,3,11,16"] 1. ... 1-6 2. 41-37 11-17 3. 22x11 6x17 4. 37-32 17-21 5. 27-22 21-26 6. 32-27 16-21 7. 27x16 26-31 8. 13-8 3x12 9. 22-17 12x21 10. 16x36 *


1068

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,21,22,33,37,38,39,43,45,46,49,50:B3,7,8,14,19,24,25,26,28,29,30,34"] 1. 17-11 7x18 2. 33x2 3-8 3. 2x13 19x8 4. 37-31 26x37 5. 46-41 37x46 6. 38-33 29x38 7. 43x32 46x44 8. 49x9 8-13 9. 9x18 30-34 10. 45-40 34x45 11. 18-12 25-30 12. 12-7 30-34 13. 7-1 34-39 14. 50-44 39x50 15. 1-6 *


1080 Variant after 7.16-11 (35-40) 7, 1, (44 or 45) 40, 44.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,16,22,27,29,33,39,41,43,47,49:B1,7,8,9,10,13,18,19,30,35,36"] 1. 39-34 30x17 2. 27-22 17x28 3. 47-42 36x38 4. 43x5 13-18 5. 5x12 7x18 6. 29-23 18x29 7. 16-11 29-33 8. 11-7 1x12 9. 6-1 12-17 10. 1-6 17-21 11. 6x50 21-27 12. 49-44 27-31 13. 44-40 35x44 14. 50x36 *


1119

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,26,33,34,38,39,40,42,44,50:B12,16,19,20,22,24,28,35,45"] 1. 34-30 45x32 2. 33-29 16x27 3. 30-25 24x33 4. 25x23 28x19 5. 44-40 35x44 6. 50x8 19-23 7. 8-3 23-28 8. 26-21 27x16 9. 3-17 16-21 10. 17x39 21-26 11. 39-48 26-31 12. 48-43 32-37 13. 43-48 37-41 14. 42-37 41x32 15. 48x26 32-38 16. 26-48 *


1255

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,29,30,34,38,40,47,48:B8,9,10,13,19,22,37"] 1. 29-23 19x28 2. 30-24 10-14 3. 25-20 14x25 4. 48-42 37x48 5. 38-32 48x19 6. 32x12 25-30 7. 47-42 22-28 8. 42-38 28-33 9. 38x29 13-18 10. 12x23 30-34 11. 23-19 34x14 12. 40-34


1264

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,27,32,37,38,42,43,44,45:B7,9,16,20,22,26,29,36"] 1. 18-13 9x18 2. 27-21 16x27 3. 32x21 26x17 4. 37-31 36x27 5. 38-32 27x40 6. 45x1 20-24 7. 1-40 22-27 8. 40-44 17-21 9. 44-49 24-30 10. 42-37 30-34 11. 37-32 27x38 12. 49x16 34-40 13. 16-11 40-45 14. 11-50 *


1275 1. 38-33 =.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,32,38,39,41,43,44,45,47:B8,9,10,13,20,24,30,36,37"] 1. 47-42 37x19 2. 38-32 36x40 3. 45x12 24-30 4. 32-28 19-24 5. 12-7 24-29 6. 28-23 29x18 7. 39-34 30x39 8. 7-2 39-44 9. 2x49 18-23 10. 49-32 23-29 11. 32x5 29-33 12. 5-32 33-39 13. 32-49 *


1537

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,20,24,31,32,48:B12,13,15,23,34"] 1. 32-28 23x32 2. 24-19 15x24 3. 19x39 32-38 4. 31-27 12-17 5. 27-22 17x28 6. 16-11 28-32 7. 11-7 13-19 8. 7-2 19-23 9. 2-7 23-28 10. 7-11 38-43 11. 11x33 43x34 12. 33-38 32x43 13. 48x30 *


1358

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,22,30,36,38,40,43,45:B1,12,13,16,19,25,26"] 1. 38-33 25x34 2. 40x29 12-18 3. 22-17 19-23 4. 29-24 23-29 5. 45-40 29x49 6. 17-12 49x19 7. 12x14 13-19 8. 14x23 16-21 9. 23-18 21-27 10. 18-12 27-32 11. 12-7 1x12 12. 6-1 12-17 13. 1-6 17-21 14. 6-11 21-27 15. 11-16 26-31 16. 16-21 27x16 17. 36x38 16-21 18. 38-32 21-26 19. 32-27 *


1369

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,21,24,27,29,30,34,36,41,42:B7,9,11,13,15,18,20,23,28"] 1. 30-25 9-14 2. 34-30 23x34 3. 30x39 20x29 4. 39-33 29x47 5. 36-31 47x36 6. 21-17 11x22 7. 27-21 36x27 8. 21x1 22-27 9. 16-11 27-32 10. 11-7 14-20 11. 25x14 15-20 12. 14x25 32-37 13. 7-2 13-19 14. 2x24 37-41 15. 1-23 41-47 16. 25-20 47-36 17. 23-41 36x47 18. 20-15 47x20 19. 15x24 *


1369 Variant after 10. 11-7

[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK1,7,25:B13,14,15,32"] 1. ... 32-37 2. 7-2 13-19 3. 2x24 14-19 4. 24x8 15-20 5. 25x14 37-41 6. 1-29 41-47 7. 8-3 47x9 8. 3x14 *


1380

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,30,34,35,36,37,39,40,42,44,47,49:B1,7,8,11,16,18,22,23,25,27,28,31"] 1. 34-29 25x45 2. 44-40 23x43 3. 49x38 45x34 4. 35-30 34x25 5. 38-32 27x38 6. 36x27 22x31 7. 42x2 31x42 8. 47x38 7-12 9. 26-21 16x27 10. 2x32 25-30 11. 32-14 30-35 12. 14-23 12-17 13. 38-32 1-6 14. 23-1 6-11 15. 1-6 35-40 16. 32-27 40-45 17. 27-22 17x28 18. 6x50 *


1391

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,16,17,21,26,27,32,34,39,40,42,46,47,48:B1,4,7,8,10,12,13,14,18,20,23,24,36,45"] 1. 16-11 7x16 2. 32-28 23x32 3. 27x38 16x27 4. 26-21 27x16 5. 38-32 12x21 6. 32-27 21x32 7. 42-38 32x43 8. 47-41 36x47 9. 39-33 47x29 10. 34x3 45x34 11. 48x8 20-25 12. 3x20 25x14 13. 8-3 14-19 14. 3-9 4x13 15. 15x4 19-24 16. 4x18 24-30 17. 46-41 16-21 18. 41-37 1-6 19. 18-7 21-27 20. 7-16 27-31 21. 37x26 30-34 22. 16-21 34-40 23. 21-17 40-45 24. 26-21 45-50 25. 21-16 50x11 26. 16x7 6-11 27. 7x16 *


1396

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,24,27,29,34,50:B8,12,16,25,40,45"] 1. 27-21 16x27 2. 24-20 25x23 3. 29x7 40x29 4. 7-2 8-12 5. 17x8 27-32 6. 8-3 32-37 7. 3-20 29-34 8. 2-19 34-39 9. 19x41 39-44 10. 50x39 45-50 11. 20-14 50x5 12. 41-46 *


1512 Variant after 3. 2x5 (45-50) 38-33 (39x28) 5x32 (50-33) 32-38 (33-28) 38-24, 42-37, 35x24.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W27,30,31,35,37,38,40,42:B8,10,11,18,25,36,39"] 1. 27-22 25x45 2. 22x2 36x27 3. 2x5 39-44 4. 5-28 45-50 5. 37-32 44-49 6. 38-33 49x16 7. 42-38 16x49 8. 28-6 50x11 9. 6x44 49x40 10. 35x44 *


When you appreciate I will offer next saison another sales.

Als jullie het waarderen heb ik het volgende seizoen nog een uitverkoop in de aanbieding.