dinsdag 6 juni 2017

Classical endgame, tool for teaching beginners

It might seem a bit strange that this article about beginners is sent to most of the best players, endgame experts and well known draughts composers all over the world. Moreover, every experienced player knows how to play all the variants listed below. However, it is very important to help young children and others who want to learn more of draughts, in particular endgames. The classical endgame explained in full detail here might be used for this purpose. Step by step starting with simple variants, with a lot of patience, till the kid is very proud to have it fully understood. It is not about this particular endgame, it is about how to calculate moves.

Het doet wellicht vreemd aan dat dit artikel over beginners wordt gestuurd naar de meesten van de beste spelers, eindspel experts en heel bekende problemisten van over de hele wereld. Daarbij komt nog dat iedere ervaren speler weet hoe alle varianten hieronder aangegeven gespeeld moeten worden. Het is echter heel belangrijk jonge kinderen en anderen te helpen die meer van dammen leren willen, in het bijzonder van eindspelen. Het klassieke eindspel dat hier volledig in detail wordt uitgelegd kan gebruikt worden voor dat doel. Stap voor stap, eerst simpele varianten, met een hoop geduld, tot het kind heel trots is het helemaal begrepen te hebben. Het gaat niet om dit ene eindspel, maar om te leren zetten te berekenen.

The position of the diagram contains a very large number of thematic variants. Thematic implies that every move of White is the only one winning. So for the teacher it is very easy to check if the move by the apprentice is good or false. Many variants are about the same as others. A group of similar variants is indicated with A, B, C, etc. The number of groups gives a more realistic number of different thematic variants.

De positie van het diagram kent een heel groot aantal scherpe varianten. Scherp impliceert dat iedere zet van wit de enige is die wint. Zo is het voor de leraar heel eenvoudig om te checken of de zettten van de leerlingen goed of fout zijn. Veel varianten zijn vrijwel hetzelfde als andere. Een groep van zulke varianten wordt aangegeven met A,B,C, etc. Het aantal groepen geeft een realistischer aantal van verschillende scherpe varianten.- A. (19) 27 (24) 38 (30) 43 (35) 49 (21,40) 11 (44) 50.
- A. (19) 27 (24) 38 (30) 43 (35) 49 (21,40) 11 (45) 50.
- B. (21) 26 (20) 25.
-C. (21) 26 (27) 3 (31) 20 (37) 47.
-C. (21) 26 (27) 3 (32) 20 (37) 47.
-C. (21) 26 (27) 3 (20) 25 (32) 20 (37) 47.
To next diagram: (21) 26 (27) 3 (19) 9 (32) 4.
-D. (37) 10 (41) 46.
-D. (37) 10 (42) 48.
-D. (38) 10 (42) 48.
-D. (38) 10 (43) 49.
-D. (24) 10 (38) 15 (42) 47.
-D. (24) 10 (38) 15 (43) 49.
-D. (23) 15 (37) 10 (41) 46.
-D. (23) 15 (37) 10 (42) 48.

This way we have four groups, so only four really different variants. Still quite a lot with only three pieces.
Op deze manier hebben wij vier groepen, dus slechts vier werkelijk verschillende varianten. Nog steeds behoorlijk veel met slechts drie stukken.

It is a challenge to find an endgame leading to the position presented above (first diagram). I did try and the result is presented below.
Het is een uitdaging om een eindspel te vinden dat leidt tot de positie hierboven (eerste diagram). Ik heb het geprobeerd en het resultaat is hieronder te zien.Yes, you see it well, it is a Blankenaar! Ja je ziet het goed, het is een Blankenaar!

After 45-50 ! the simple way to reach the position is : Na 45-50! is de eenvoudige manier om de positie te bereiken : (17-12 or 8 or 3) 45-17, 48 x 31!

Far more beautiful is: Veel mooier is: 45-50 (17-21) 50-22!!- (21-38) 31-27 !! (38 x 21) 48-26!!
- (21-27) 22-4! (27 x 36) 48-31! (36 x 27) 4 x 31!!

Only a few moves as a Blankenaar position, but remarkable ones. Slechts een paar zetten in een Blankenaar posite, maar opmerkelijke.

To close, an Applet with the complete solution of one of the thematic variants.

Tot besluit, een Applet met de volledige oplossing van één van de scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK31,K45,K48:B14,16,K17"] 1. 45-50 17-21 2. 50-22 21-27 3. 22-4 27x36 4. 48-31 36x27 5. 4x31 16-21 6. 31-26 21-27 7. 26-3 14-20 8. 3x25 27-32 9. 25-20 32-37 10. 20-47 *


The position of the first diagram can also be reached as a miniature I made long ago, but I prefer the Blankenaar much more.
De positie van het eerste diagram kan ook bereikt worden met een miniatuur die ik lang geleden gemaakt heb, maar de Blankenaar heeft voor mij verre de voorkeur.

[White ""] [Black ""] [White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,29,30,31,33,50:B9,12,13,16,18,25,40"] 1. 29-24 25x34 2. 33-29 34x23 3. 24-19 23x14 4. 50-44 40x49 5. 31-26 49x21 6. 26x10 18x27 7. 10-4 9-14 8. 4x31 *


Geen opmerkingen:

Een reactie posten