zaterdag 18 maart 2017

Jannes van der Wal - Jaap Bus

The game discussed at this article was one out of the Dutch Team competition. The two teams involved were Fivelgo and Twente´s Eerste. Both teams got other names later. The match was played quite long ago. I am not fully sure, but likely it was around 1982, the year that Jannes won the World Champion Title. Jannes did win the Dutch Championship four times, in 1981, 1984, 1985 and 1987. He was a great player and a remarkable personality. This particular game is worth showing, because it contains a rather sensational position where Jannes would have been very close to a win, when I had played an obvious move.

De partij die wordt besproken in dit artikel was er één uit de Nederlandse Club Competitie. De damclubs die tegen elkaar speelden waren Fivelgo en Twente´s Eerste. Beide clubs kregen later een andere naam. De ontmoeting was nogal lang geleden. Ik ben niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was het zo rond 1982, het jaar dat Jannes Wereldkampioen werd. Jannes werd vier maal Kampioen van Nederland, in 1981, 1984,1985 en 1987. Hij was een geweldige speler en een uitzonderlijke persoonlijkheid. De partij is het waard getoond te worden, omdat er een nogal sensationele positie op het bord kwam waar Jannes heel dicht bij de winst zou komen, als ik een voor de hand liggende zet gespeeld zou hebben.

The first part of the game is nothing special and was played rather fast by both players. However, from move 27 on, it became thrilling.
Het eerste deel van de partij is niets bijzonders en werd nogal snel gespeeld door beide spelers. Echter, vanaf de 27e zet werd het spannend.

[White ""] [Black ""] 1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 41-37 20-25 6. 29x20 25x14 7. 37-32 12-18 8. 46-41 7-12 9. 41-37 15-20 10. 44-39 10-15 11. 35-30 20-24 12. 30-25 18-23 13. 31-27 2-7 14. 47-41 17-21 15. 36-31 12-18 16. 41-36 7-12 17. 50-44 21-26 18. 34-29 23x34 19. 40x20 15x24 20. 44-40 18-23 21. 39-34 5-10 22. 43-39 10-15 23. 49-44 12-18 24. 27-22 18x27 25. 31x22 11-17 26. 22x11 16x7 27. 48-43 4-10 28. 40-35 7-12 29. 34-29 23x34 30. 39x30 12-18 31. 36-31 1-7 32. 31-27 18-23 33. 43-39 7-12 34. 39-34 12-18 35. 44-40 *


Jannes expected Black to play (8-12) and had calculated that it would bring Black in a lot of trouble. This is confirmed by the next two Applets, both with rather spectacular moves. The first one shows a nice way to win, with an extraordinary final. Not thematic as in a composition, but worth to be shown. Black could have survived this variant, but that would not have been easy.

Jannes verwachtte dat zwart (8-12) zou spelen en had berekend dat zwart daardoor grote moeilijkheden zou krijgen. Dit wordt bevestigd door de volgende twee Applets, beide met nogal spectaculaire zetten. De eerste laat een leuke winst zien, met een buitengewoon slot. Niet zo scherp als een compositie, maar waard om te laten zien. Zwart had deze variant nog kunnen overleven, maar dat zou niet eenvoudig geweest zijn.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 12-17 5. 29-24 17x28 6. 27-21 26x17 7. 34-29 23x34 8. 32x21 34-39 9. 42-38 3-8 10. 21-16 11-17 11. 37-32 8-12 12. 32-27 12-18 13. 27-21 17x26 14. 16-11 26-31 15. 11-7 31-36 16. 7-1 18-22 17. 1-34 36-41 18. 34x43 22-27 19. 43-34 27-31 20. 25-20 14x25 21. 34-18 *


It would have been a nice win, but when Black had played otherwise after 38 x 29, the way to win would have been even more impressive. Also in this case the chance that Black could find how to escape is low.

Het zou een mooie winst geweest zijn, maar als zwart anders gespeeld had na 38 x 29, zou de winst nog indrukwekkender geweest zijn. Ook in dit geval was de kans dat zwart een remise vindt laag.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 8-12 2. 28-22 6-11 3. 33-29 24x33 4. 38x29 11-16 5. 42-38 3-8 6. 29-24 16-21 7. 27x16 18x27 8. 32x21 26x17 9. 34-29 23x34 10. 40x29 17-21 11. 16x27 19-23 12. 29x7 8-12 13. 7x18 13x33 14. 24-19 14x23 15. 25-20 15x24 16. 30x39 9-13 17. 39-33 10-14 18. 35-30 13-18 19. 33-28 14-19 20. 30-24 19x30 21. 45-40 30-35 22. 40-34 *


A very nice final, but I did not play (8-12), but (15-20!), leading to a very different situation. Because 34-29, 40x29 (18-23) leads to a draw immediately, White is forced to play 28-22. However, Black has the opportunity to force a draw immediately as well.

Een heel mooi slot, maar ik speelde geen (8-12), maar (15-20!), wat een heel andere situatie bracht. Omdat 34-29, 40x29 (18-23) onmiddellijk tot remise leidt, is wit is gedwongen 28-22 te spelen, maar ook dat geeft zwart gelegenheid direct remise te forceren.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 23-29 3. 34x12 8x39 4. 38-33 39x28 5. 32x23 19x28 6. 30x8 3x12 7. 37-32 28x48 8. 40-34 48x30 9. 35x13 6-11 10. 25-20 14x25 11. 13-9 12-18 12. 9-4 18-23 13. 4-22 11-16 *


The game could have been finished this way, but because Fivelgo already had won a game, I decided to continue the game in the hope to get an opportunity to win. After the exchange the moves of Black look a bit strange, but these moves are fully acceptable.

De partij had zo kunnen eindigen, maar omdat Fivelgo al een partij gewonnen had, besloot ik verder te spelen in de hoop een gelegenheid te vinden om te winnen. Na de ruil lijken de zwarte zetten wat vreemd, maar deze zetten zijn volledig acceptabel.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W25,27,28,30,32,33,34,35,37,38,40,42,45:B3,6,8,9,10,13,14,15,18,19,23,24,26"] 1. ... 15-20 2. 28-22 26-31 3. 27x36 18x27 4. 32x21 23-28 5. 33x22 24-29 6. 34x23 19x26 7. 40-34 13-19 8. 45-40 10-15 9. 34-29 8-13 10. 30-24 19x30 11. 35x24 13-18 12. 37-32 18-23 13. 29x18 20x29 14. 32-28 *


Again here I could have reached a draw immediately by (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31)=, but Jannes knew that I prefered not to do so. Though at this moment Fivelgo had won two games without other games in the danger zone. The final result was Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

Weer kon ik ik hier direct remise maken door (29-34, 26-31, 9-13, 15 x 31) =, maar Jannes wist dat ik dat niet zou doen. Hoewel op dit moment Fivelgo twee partijen gewonnen had en niet in gevaar was bij de andere partijen. De einduitslag werd Fivelgo-Twente´s Eerste 12-8.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W18,25,28,36,38,40,42:B3,6,9,14,15,26,29"] 1. ... 3-8 2. 28-23 8-13 3. 23x34 13x22 4. 40-35 9-13 5. 34-29 22-28 6. 42-37 6-11 7. 35-30 11-17 8. 38-32 13-19 9. 32x23 19x28 10. 30-24 17-21 11. 25-20 14x25 12. 24-19 25-30 13. 19-13 30-35 14. 13-8 35-40 15. 8-2 28-33 16. 29x38 40-44 17. 2-16 44-49 18. 16x32 15-20 19. 36-31 20-24 20. 31-27 24-29 *


Finally Jannes could only reach a draw in one way, with 27-21, 32-16, leading to a final with only his King against two Black Men and a King.

Tot besluit kon Jannes slechts remise maken op één manier, met 27-21, 32-16, wat tot een slot leidt met alleen zijn dam tegen twee zwarte stukken en een dam.

Goed gespeeld, zei Jannes ! Nou ja zei ik, wat heet goed, ik kan nog niet eens winnen van je !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten