dinsdag 2 december 2014

Endgame and much more

The initial position of the new composition looks quite plain. The tempo-difference is only three (22 to 25) and no direct contact between Black and White. However, White can develop a strong attack, even so that Black is clearly forced during many moves. The first Applet shows how.

De aanvangsstand van de nieuwe compositie ziet er nogal alledaags uit. Het tempo-verschil is niet meer dan drie (22 tegen 25) en is is geen direct contact tussen de witte en zwarte stukken. Wit kan echter een sterke aanval ontwikkelen, zelfs zo dat zwart duidelijk gedwongen spel heeft gedurende een flink aantal zetten. De eerste Applet laat zien hoe dat gaat.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 28-23 10-14 2. 29-24 9-13 3. 37-31 14-20 4. 23-19 20x29 5. 19x17 29-33 6. 17-12 33-38 7. 12-8 38-42 8. 8-3 42-47 *


22-18 seems to be the right move now, but Black has a narrow escape by playing as given below:
22-18 lijkt nu de aangewezen zet te zijn, maar zwart kan nog net ontsnappen na:
22-18 (15-20!) 3 x 25 (16-21!) 27 x 16 (47-36) 31-26 (36 x 13) 25-14 (13-22).

However, White has a surprise available instead of 22-18.
Wit heeft echter een verrassing in petto i.p.v. 22-18.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK3,22,27,31,50:B15,16,40,K47"] 1. 3-14 47-33 2. 22-18 33-17 3. 14-25 17-3 4. 50-44 40x49 5. 18-13 49x21 6. 13-9 3x14 7. 25x26 *


Surprisingly enough, Black can escape here as well. Verrassend genoeg kan zwart ook hier ontsnappen.

3-14 (47-33) 22-18 (33-17) 14-25 (16-21!!) 27 x 16 (17-3) 25-43 (3-25)=.

Because of the depth with all the moves of Black forced, as well as the different chances for White, it is as far as I know one of the very best false solutions ever.
Gelet op de diepte waarbij alle zetten van zwart gedwongen zijn, alsmede vanwege de verschillende kansen voor wit, behoort het voorzover ik weet tot de allerbeste schijn-oplossingen ooit.

It is about time now for the real solution. This proves to be a solution with many variants. In order to make it more easy to understand for the reader I use a mix of Applets, diagrams and comments. The solution starts with 37-31. Because of the threat 50-44, 31-26 Black has only the choice between (12-17, 16 x 7) and (40-45). The false solution started with 28-23 with a draw as result. Rather peculiar is that after 37-31 (40-45) 28-23 is winning easily! After (10-14) 29-24 (12-17, 16 x 7) 27-22! the game is over. See the Applet for how Black can make it very much more difficult for White. The highlights of this variant are the moves 23-19!! and at the end 45-7!!

Het wordt nu tijd voor de echte oplossing. Het blijkt een oplossing te zijn met veel varianten. Om het voor de lezer gemakkelijker te maken gebruik ik een mix van Applets, diagrammen en commentaar. De oplossing start met 37-31. Omdat 50-44, 31-26 dreigt moet zwart kiezen tussen (12-17, 16 x 7) of (40-45). De schijn-oplossing begon met 28-23 met remise als resultaat. Opmerkelijk is dat na 37-31 (40-45) 28-23 gemakkelijk wint! Na (10-14) 29-24 (12-17, 16 x 7) 27-22 is zwart kansloos. De Applet laat zien hoe zwart het wit veel moeilijker maken kan. De hoogtepunten van deze variant zijn de zesde zet 23-19!! en aan het eind 45-7!!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 37-31 12-17 2. 22x11 16x7 3. 27-21 10-14 4. 21-16 14-19 5. 29-23 19-24 6. 23-19 24x13 7. 28-22 15-20 8. 22-17 7-12 9. 17x19 20-25 10. 16-11 25-30 11. 11-7 30-34 12. 7-1 34-39 13. 1x45 39-43 14. 45-7 *


Afer (49) White can choose to win nicely as below. Na (49) kan wit het mooi winnen zoals hieronder aangegeven.
(44-49) 19-14, 7-16 (49-40) 50-44, 31-27, 16 x 15.

More interesting, but very peculiar, is the way to win after (48). Please notice that White cannot win anymore when he makes a move with his King on 7 and that White has to move from 50 to 35. With the one at 35 White has to play 7-1 ! and then wins after (25) with the very dull 1-18!! In total a variant of 20 moves!

Interessanter, maar heel raar, is de manier om te winnen na (48). Let erop dat wit niet kan winnen als hij een zet doet met zijn dam op 7 en dat wit van 50 naar 35 moet spelen. Met het stuk op 35 moet wit 7-1! spelen en wint dan na (25) met de slappe zet 1-18!! In totaal een variant van 20 zetten!

The diagram shows the position after the sacrifice 23-19 and 28-22. Black can try to defend himself in two other ways
Het diagram laat de stand zien na het offer 23-19 en 28-22. Zwart kan zich op nog twee andere manieren proberen te verdedigen.- (19) 17 (13) 17-11 (12) 6 (19-24) 1 (13-18) 27 (44,17, 24) 11, 21 (11) 34 w+. -
-
- (12) 16-11 (17) 7, 2 (18) 35! (45) 44 w+.

This Applet and the belonging variants are interesting, but far better is what happens after (9-13) instead of (14-19). It begins with 29-24!! using the situation with the Black on 40. After the remarkable Black reply the position contains two long and fully thematic main variants. The first main variant starts with the move (14-20). As far as I know the simple final is fully original.

Deze Applet en de varianten die daarbij horen zijn interessant, maar veel beter is wat er te zien is na (9-13) i.p.v. (14-19). Het begint met 29-24!! waarbij gebruik gemaakt wordt van dat er een zwarte op 40 staat. Na het opmerkelijke antwoord van zwart ontstaat een positie met twee lange en scherpe varianten. De eerste hoofdvariant start met de zet (14-20). Zover als ik weet is het eenvoudige slot nog nooit eerder bewerkt.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W16,28,29,31,50:B7,9,14,15,40"] 1. ... 9-13 2. 29-24 40-44 3. 50x39 14-20 4. 28-22 20x29 5. 22-17 15-20 6. 17-11 13-19 7. 11x2 29-34 8. 2x15 34x43 9. 15-38 43x32 10. 31-27 32x21 11. 16x27 *


The climax is the second main variant and in particular the move 27-21!!! Without further comments the final Applet brings the full solution from the initial position to the final. It is one of those scarce examples of a long and thrilling solution without any King of both sides involved!

Het hoogtepunt is de tweede hoofd-variant en in het bijzonder de zet 27-21!!! Zonder verder commentaar laat de laatste Applet de volledige oplossing zien vanaf de aanvangsstand tot het slot. Het is één van de zeldzame voorbeelden van een lange en spannende oplossing waar van beide zijden geen enkele dam aan te pas komt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,29,37,50:B9,10,12,15,16,40"] 1. 37-31 12-17 2. 22x11 16x7 3. 27-21 10-14 4. 21-16 9-13 5. 29-24 40-44 6. 50x39 14-19 7. 24-20 15x24 8. 39-34 13-18 9. 31-27 7-12 10. 27-21 18-23 11. 34-29 24x22 12. 21-17 22x11 13. 16x29 *


This article takes time to fully understand the position. I hope you have some time available, e.g. between XMas and New Year!

Dit artikel kost tijd om de positie volledig te begrijpen. Ik hoop dat je wat tijd ervoor beschkbaar hebt, bijvoorbeeld tussen Kerstmis en Nieuwjaar!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten